Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Τέμπη: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ενοχλείται από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, καταγγέλλει… την ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ!

Ποιός έχα­σε τη ντρο­πή για την βρει η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, η περί­φη­μη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ; Η γνω­στή ΔΑΠ των ρου­σφε­τιών, των τρα­μπου­κι­σμών, της χυδαιό­τη­τας, της φαυ­λο­κρα­τί­ας και των… πάρ­τυ στη Μύκο­νο. Η ΔΑΠ μακρύ χέρι της κυβέρ­νη­σης στα πανε­πι­στή­μια. Η ΔΑΠ-εχθρός του ταξι­κού φοι­τη­τι­κού κινήματος.

Ως εχθρός των φοι­τη­τι­κών αγώ­νων, η παρά­τα­ξη της ΝΔ στα πανε­πι­στή­μια δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει από την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης (που σιγο­ντά­ρουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ) να απο­προ­σα­να­το­λί­σει την ουσία του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη. Να μεί­νει «εκτός κάδρου» των ευθυ­νών για το δυστύ­χη­μα η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του τεμα­χι­σμού και των ιδιω­τι­κο­ποί­η­σε­ων. Η πολι­τι­κή εκεί­νη, δηλα­δή, που βάζει το κέρ­δος πάνω από τις ανθρώ­πι­νες ζωές και την οποία υπη­ρε­τεί τόσο η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ όσο και οι προη­γού­με­νες των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Έβγα­λε, δια­βά­ζου­με, ανα­κοί­νω­ση η «ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Φαρ­μα­κευ­τι­κής ΕΚΠΑ» με την οποία «καταγ­γέ­λει» την ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΣ επει­δή η τελευ­ταία παρα­κι­νεί τους φοι­τη­τές να συμ­με­τέ­χουν στις κινη­το­ποι­ή­σεις και τα συλ­λα­λη­τή­ρια για την τρα­γω­δία στα Τέμπη. Μας ενη­με­ρώ­νει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ότι «στις δημο­κρα­τί­ες υπάρ­χει κάτι που λέγε­ται δικα­στι­κή εξου­σία, η οποία ερευ­νά και απο­δί­δει κατη­γο­ρί­ες και ευθύ­νες σε όσους πρέ­πει». Προ­σπερ­νά­με το ανέκ­δο­το περί «δημο­κρα­τί­ας» και πάμε στην από­δο­ση ευθυ­νών: Προ­φα­νώς όσοι καθο­δη­γούν πολι­τι­κά τα παι­δά­κια της ΔΑΠ απέ­φυ­γαν να τα ενη­με­ρώ­σουν ότι στο αστι­κό κρά­τος, αυτό που με τόσο ενθου­σια­σμό υπε­ρα­σπί­ζο­νται, η «δικαιο­σύ­νη» έχει απο­δει­χθεί δεκα­ε­τί­ες τώρα ταξι­κά αλλή­θω­ρη. Τόσο… αλλή­θω­ρη που μπο­ρεί να κατα­δι­κά­σει ως μονα­δι­κό υπεύ­θυ­νο του εγκλή­μα­τος τον σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας και ν’ αφή­σει ανέγ­γι­χτους τους αρμό­διους υπουρ­γούς, τις διοι­κή­σεις του ΟΣΕ και τους ιδιώ­τες επι­χει­ρη­μα­τί­ες της Hellenic Train.

Η ντρο­πια­στι­κή ανα­κοί­νω­ση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Φαρ­μα­κευ­τι­κής ΕΚΠΑ.

«Θεω­ρού­με ότι εν έτει 2023 είναι αδια­νό­η­το να συμ­βαί­νουν τέτοια ατυ­χή­μα­τα» γρά­φει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Πράγ­μα­τι, είναι αδια­νό­η­το. Μόνο που τερά­στιο μερί­διο ευθύ­νης για το οτι συμ­βαί­νουν τέτοια εγκλή­μα­τα – όχι ατυ­χή­μα­τα – φέρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Ποιος έχει την ευθύ­νη για την εγκα­τά­στα­ση και σωστή λει­τουρ­γία μηχα­νη­μά­των ασφα­λεί­ας; Ποιος έπρε­πε να δια­σφα­λί­σει ότι η ευθύ­νη της κίνη­σης των τρέ­νων δεν θα έπε­φτε απο­κλει­στι­κά στις πλά­τες ενός ΜΟΝΟ σταθ­μάρ­χη; Ποιος έβα­λε τις βάσεις, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΣΕ, την οποία ολο­κλή­ρω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ;

«Καμία σχο­λή δε θα μεί­νει κλει­στή! Δε θα επι­τρέ­ψου­με σε κανέ­ναν να εμπο­δί­σει και να πάει πίσω τις σπου­δές και τη καθη­με­ρι­νό­τη­τα μας» γρά­φουν τα «τζι­μά­νια» της ΔΑΠ-ΝΔΦΠ Φαρ­μα­κευ­τι­κής. Προ­φα­νώς ενο­χλού­νται από την μαζι­κή συμ­με­το­χή νέων, φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών, στα μεγά­λα συλ­λα­λη­τή­ρια που καταγ­γέ­λουν το έγκλη­μα στα Τέμπη. Ζητούν από τους φοι­τη­τές να «κάτσουν στ’ αυγά τους», να μη φωνά­ξουν, να μην βγουν στο δρό­μο ενά­ντια στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης. Λες και αυτό εμπο­δί­ζει.… τις σπου­δές και την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των φοι­τη­τών και όχι η άθλια, αντι­παι­δα­γω­γι­κή πολι­τι­κή της Κερα­μέ­ως στην οποία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κάνει «πλά­τες»!

Πόση ξεδια­ντρο­πιά, πόση ασέ­βεια απέ­να­ντι στα θύμα­τα του δυστυ­χή­μα­τος μπο­ρεί να χωρέ­σει σε μια «ανα­κοί­νω­ση»; Πόση ξετσι­πω­σιά πρέ­πει να έχει κάποιος για να στη­ρί­ζει πολι­τι­κές επι­λο­γές που δολοφονούν; 

Ντρά­πη­κε και η ντροπή!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο