Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους στρατιώτες λόγω εορτών, ζητεί το ΚΚΕ

Tην κατα­βο­λή έκτα­κτης οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης στους στρα­τιώ­τες λόγω των εορ­τών, ζητούν με ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σαν στη Βου­λή και απευ­θύ­νουν στον υπουρ­γό Εθνι­κής ‘Αμυ­νας, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης, Λιά­να Κανέλ­λη, Σταύ­ρος Τάσσος.

«Οι στρα­τευ­μέ­νοι νέοι κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας τους, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, υπο­χρε­ώ­νο­νται σε μια σει­ρά από έξο­δα, που επι­βα­ρύ­νουν σοβα­ρά τα χαμη­λά οικο­γε­νεια­κά εισο­δή­μα­τα της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Ένα μεγά­λο έξο­δο για τους φαντά­ρους απο­τε­λεί η μετα­κί­νη­ση τους, ιδιαί­τε­ρα όπως κατά την περί­ο­δο των εορ­τών», ανα­φέ­ρουν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ και υπο­γραμ­μί­ζουν ότι «η κυβέρ­νη­ση τη στιγ­μή που δαπα­νά τερά­στια ποσά για νατοϊ­κούς εξο­πλι­σμούς και η χώρα μας κατέ­χει μια από τις κορυ­φαί­ες θέσεις ανά­με­σα στις νατοϊ­κές χώρες για αυτούς, δια­θέ­τει πενι­χρά ποσά για τους στρα­τευ­μέ­νους νέους».

«Αυτή την περί­ο­δο των εορ­τών χρειά­ζε­ται να πάρει έκτα­κτη από­φα­ση και να ενι­σχύ­σει τους στρα­τιώ­τες, που το ετή­σιο οικο­γε­νεια­κό τους εισό­δη­μα είναι κάτω των 12.000 ευρώ. Να τους χορη­γη­θεί τώρα εφά­παξ ενί­σχυ­ση 200 ευρώ. Επί­σης, στους στρα­τευ­μέ­νους νέους που έχουν δημιουρ­γή­σει δική τους οικο­γέ­νεια, να δοθεί εφά­παξ ενί­σχυ­ση ύψους 751 ευρώ», ανα­φέ­ρουν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο