Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Σύμ­φω­να με αυτό:

Την Παρα­σκευή (19 Απρί­λη) βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό στα δυτι­κά, συνο­δευό­με­νο από μέτω­πα, θα κινη­θεί ανα­το­λι­κά και προ­βλέ­πε­ται να προ­κα­λέ­σει επι­δεί­νω­ση του και­ρού στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής μέχρι το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του (20 Απρί­λη) με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και τοπι­κές χαλαζοπτώσεις.

Τα έντο­να φαι­νό­με­να που θα ξεκι­νή­σουν από τα δυτι­κά, γρή­γο­ρα θα επε­κτα­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και αργό­τε­ρα στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο και τα Δωδε­κά­νη­σα. Οι άνε­μοι θα είναι ενι­σχυ­μέ­νοι και θα φτά­σουν τα 7 και τοπι­κά τα 8 μποφόρ.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

Την Παρα­σκευή (19–04-24) από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή Στε­ρεά. Από αργά το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Πελο­πόν­νη­σο (κυρί­ως στα δυτι­κά τμή­μα­τά της). Τις βρα­δι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν ανα­το­λι­κό­τε­ρα και θα επη­ρε­ά­σουν περιο­χές της κεντρι­κής και της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας (Ν. Πιε­ρί­ας, Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ν. Χαλ­κι­δι­κής καθώς και στα θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια του Ν. Σερ­ρών και Ν. Καβά­λας), την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται τις βρα­δι­νές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτι­κά ηπειρωτικά.

Το Σάβ­βα­το (20–04-24) μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, σε περιο­χές της κεντρι­κής και της ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας (Ν. Πιε­ρί­ας, Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ν. Χαλ­κι­δι­κής καθώς και στα θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια του Ν. Σερ­ρών και Ν. Καβά­λας), τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και κατά τόπους την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια. Από νωρίς το πρωί και μέχρι τις μεσημ­βρι­νές ώρες στα Δωδεκάνησα.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο