Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας κύκλος έκλεισε – Ηλίας Σιώρας, ο γιατρός της καρδιάς μας και του «ιερού πεζοδρομίου»

Για τον Ηλία Σιώ­ρα, τον καρ­διο­λό­γο, δεν χρειά­ζο­νται ιδιαί­τε­ρες συστά­σεις. Ξεκί­νη­σε ως αγρο­τι­κός για­τρός στη Βλα­χο­κε­ρα­σιά Αρκα­δί­ας, για­τρός στη στρα­τιω­τι­κή του θητεία, ειδι­κευό­μνος και συμ­βα­σιού­χος στο 7ο θερα­πευ­τή­ριο του ΙΚΑ ‑που έκλει­σε ο Άδ. Γεωρ­γιά­δης ως υπουρ­γός Υγεί­ας- στη συνέ­χεια στο Ιππο­κρά­τειο και τελι­κά στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Συνο­λι­κά υπη­ρέ­τη­σε το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας επί 44 χρό­νια, εκ των οποί­ων τα 35 στον Ευαγ­γε­λι­σμό, απ’ όπου συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε, πριν έξι μήνες, ως διευ­θυ­ντής της καρ­διο­λο­γι­κής κλινικής.

Είναι ο για­τρός που άλλα­ζε με την ίδια ευκο­λία το στη­θο­σκό­πιο με τη ντου­ντού­κα. Το στη­θο­σκό­πιο για τη ζωή των αρρώ­στων απ’ το Λεω­νί­διο, την ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα του, μέχρι την τελευ­ταία γωνιά της Ελλά­δας. Και η ντου­ντού­κα για τα δικαιώ­μα­τα των συνα­δέλ­φων του και των εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσοκομεία.

Η θέση του στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων στο «ιερό πεζο­δρό­μιο», εκτι­μή­θη­κε απ’ όλο τον υγειο­νο­μι­κό κόσμο και το λαό της Αττι­κής. Για πάνω από 15 χρό­νια ήταν πρό­ε­δρος του σωμα­τεί­ου στον Ευαγ­γε­λι­σμό (ΣΕΝΕ) ‑περι­λαμ­βά­νει εργα­ζό­με­νους και για­τρούς. Εκλε­γό­ταν «χωρίς αντί­πα­λο», και με ποσο­στά 60–80%, εκπρό­σω­πος των για­τρών στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ευαγ­γε­λι­σμού από το 2006. Για τριά­ντα χρό­νια ήταν εκλεγ­μέ­νος μέλος στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αθη­νών-Πει­ραιώς (ΕΙΝΑΠ). Στην τελευ­ταία θητεία στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ήταν Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας. Στις Περι­φε­ρεια­κές Εκλο­γές του 2019 εκλέ­χτη­κε Σύμ­βου­λος στην Αττι­κή με τη Λαϊ­κή Συσπείρωση.

Η αφο­σί­ω­σή του στην επι­στή­μη και, κυρί­ως, η καθη­με­ρι­νή μάχη στο προ­σκε­φά­λι του αρρώ­στου, αλλά και στους δια­δρό­μους των ράν­τζων, ήταν τα ακα­τα­μά­χη­τα όπλα του Ηλία Σιώ­ρα στην αντι­πα­ρά­θε­ση με την εξου­σία και ιδιαί­τε­ρα τους υπουρ­γούς Υγεί­ας. Στις 30.10.2013 χάλα­σε ο αξο­νι­κός τομο­γρά­φος του Ευαγ­γε­λι­σμού και ο Ηλί­ας Σιώ­ρας, απ’ την πρω­ι­νή εκπο­μπή του Mega κατάγ­γει­λε τους υπεύ­θυ­νους για την κατά­ντια των υπο­δο­μών στο μεγα­λύ­τε­ρο νοσο­κο­μείο της χώρας. Για να τον αντι­με­τω­πί­σει, ο τότε υπουρ­γός Υγεί­ας Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, δήλω­σε: «Ο κ. Σιώ­ρας θέτει ένα γενι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό ζήτη­μα. Είναι γνω­στό ότι ο άνθρω­πος είναι κομ­μου­νι­στής. Είναι δικαί­ω­μά του».

Κι ο Σιώ­ρας δεν «μάση­σε», απα­ντώ­ντας: «Είμα­στε μαχό­με­νοι για­τροί πάνω απ’ όλα. Είμα­στε εκπρό­σω­ποι των για­τρών. Εφη­με­ρεύ­ου­με. Χθες είχα­με γενι­κή εφη­με­ρία. Σήμε­ρα έχου­με πέντε έξι ράν­τζα. Είμα­στε τόσα χρό­νια μέσα στη χαβού­ζα και μέσα στα σκα­τά και θα μου πεί­τε εσείς να πάμε να δου­λέ­ψου­με. Το ότι είμαι κομ­μου­νι­στής είναι τιμή μου και καμά­ρι μου. Και έτσι θα παλέ­ψου­με και έτσι θα δου­λέ­ψου­με για το καλό του ελλη­νι­κού λαού».

Έξι χρό­νια αργό­τε­ρα (6.6.2019) ο τότε ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας Παύ­λος Πολ­λά­κης έγρα­ψε στο …πολ­λά­κις αμαρ­τω­λό facebook του: «Ηλία Σιω­ρα, στέ­λε­χος του ΚΚΕ και πρό­ε­δρε του Σωμα­τειου του Ευαγ­γε­λι­σμου, μονο ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ μπο­ρω να πω για αυτα που εμα­θα πως είπες χθες στην ΕΡΤ !!!Αντι­γρά­φω την ανάρ­τη­ση της εργα­ζό­με­νης και μέλους του Συρι­ζα στον Ευαγ­γε­λι­σμό…». Η αντι­γρα­φή του Π. Πολ­λά­κη αφο­ρού­σε δηλώ­σεις του Ηλία Σιώ­ρα για την αντι­με­τώ­πι­ση των ανα­σφά­λι­στων απ’ τη, τότε, κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Κι ο Ηλ. Σιώ­ρας, όταν κλή­θη­κε από δημο­σιο­γρά­φο να απα­ντή­σει, είπε: «Εγώ απα­ντώ με τις 2500 εφη­με­ρί­ες που έχω στην πλά­τη μου εδώ στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Κι αν προ­σθέ­σω και τη σημε­ρι­νή, όπου βρί­σκο­μαι σήμε­ρα μας, κάνουν 2501. Άντε γεια…»

Mε την αίσθη­ση ευθύ­νης του μαχό­με­νου για­τρού και της αρτιό­τη­τας του επι­στή­μο­να ο Ηλί­ας Σιώ­ρας αντι­με­τώ­πι­ζε και τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης, καθώς ο Ευαγ­γε­λι­σμός έρχε­ται συχνά-πυκνά στην επι­και­ρό­τη­τα. Κάποια φορά μια νεα­ρή ρεπόρ­τερ της εκπο­μπής «Πρώ­τη Γραμ­μή», έκα­νε ρεπορ­τάζ στον Ευαγ­γε­λι­σμό, αλλά δεν έβγα­ζε άκρη. Και ο, μακα­ρί­της, Βασί­λης Λυρι­τζής τη συμ­βού­λε­ψε: «Βρες το Σιώ­ρα για να βάλει τα πράγ­μα­τα στη θέση τους». Αυτή η εγκυ­ρό­τη­τα και η ισό­τι­μη αντι­με­τώ­πι­ση των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο επέ­τρε­πε στους δημο­σιο­γρά­φους, κυρί­ως του υγειο­νο­μι­κού ρεπορ­τάζ, να τον αντι­με­τω­πί­ζουν ως το πιο «ευγε­νι­κό για­τρό του ΕΣΥ» ή να γρά­φουν: « Ο Ηλ. Σιώ­ρας απο­τε­λεί μία εμβλη­μα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα που αντα­να­κλά την καθα­ρό­τη­τα όλων των για­τρών του ΕΣΥ, που καθη­με­ρι­νά δίνουν τη μάχη για την επι­βί­ω­ση των νοσοκομείων».

Στη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σωμα­τεί­ου του Ευαγ­γε­λι­σμού (28.6.2021), εκλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος, στη θέση του Ηλία Σιώ­ρα που συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε, ο ειδι­κευό­με­νος καρ­διο­λό­γος σε παρά­τα­ση Γιώρ­γος Φερε­ντί­νος, εκλεγ­μέ­νος με την ΕΣΑΚ. Η εκλο­γή του σημα­το­δο­τεί με τον «πιο εμφα­τι­κό τρό­πο, την καθο­λι­κή και δίκαιη απαί­τη­ση για μονι­μο­ποί­η­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο ανε­ξάρ­τη­τα από ειδι­κό­τη­τα και εργα­σια­κή σχέ­ση (επι­κου­ρι­κοί, καθα­ρι­στές, εργο­λα­βι­κοί, ΟΑΕΔ, ΕΟΔΥ κ.ά.)» , όπως επι­ση­μαί­νει η ΕΣΑΚ σε ανα­κοί­νω­σή της τονί­ζο­ντας: «Κανείς τους δεν περισ­σεύ­ει και όλοι καλύ­πτουν πάγιες, διαρ­κείς κι επι­τα­κτι­κές ανά­γκες. Αυτό εξάλ­λου, το ανα­γνώ­ρι­σε όλος ο λαός κατά την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας. Με τους ατα­λά­ντευ­τους, οργα­νω­μέ­νους και δυνα­μι­κούς αγώ­νες μας, θα ανα­γκά­σου­με την κυβέρ­νη­ση να υλο­ποι­ή­σει τις υπο­σχέ­σεις που έδι­νε ψευ­δε­πί­γρα­φα κατά την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, όταν όλοι εμείς οι μαχό­με­νοι υγειο­νο­μι­κοί σηκώ­σα­με στις πλά­τες μας με αυτο­θυ­σία την προ­σπά­θεια για την υγεία και τη ζωή χιλιά­δων συναν­θρώ­πων μας».

sioras ilias22

Η τελευ­ταία –και συμ­βο­λι­κή- παρου­σία του Ηλία Σιώ­ρα ως μαχό­με­νου υγειο­νο­μι­κού στο «ιερό πεζο­δρό­μιο» ήταν στην κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Υγεί­ας (24.6.2021) του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του Ευαγ­γε­λι­σμού για τις επι­κεί­με­νες απο­λύ­σεις απο­λύ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στην καθα­ριό­τη­τα του νοσο­κο­μεί­ου. Στην ίδια κινη­το­ποί­η­ση πήραν μέρος εργα­ζό­με­νοι από τα νοσο­κο­μεία ΚΑΤ, Άγιος Σάβ­βας, ΕΛΠΙΣ.

Απ’ τη ντου­ντού­κα ο Ηλί­ας Σιώ­ρας υπο­γράμ­μι­σε: «Κι όταν ματαιώ­σε­τε τις απο­λύ­σεις πρέ­πει να συνε­χί­σε­τε τον αγώ­να. Θα έχε­τε να αντι­με­τω­πί­σε­τε τα δεκά­ω­ρα και τη διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας του Χαζη­θαύ­τη», όπως απο­κά­λε­σε τον υπουρ­γό Εργασίας…

Ο Ηλί­ας Σιώ­ρας παρό­τι συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε, θα συνε­χί­σει να προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες του ως ΑΜΙΣΘΟΣ εθε­λο­ντής στο Καρ­διο­λο­γι­κό Τμή­μα του Νοσο­κο­μεί­ου Ευαγγελισμού.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο