Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έρχεται» η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness»

Η Searchlight Pictures έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ένα ακό­μη teaser για τη νέα ται­νία του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου «Kinds of Kindness» που γυρί­στη­κε στην Νέα Ορλε­ά­νη το φθι­νό­πω­ρο του 2022.

Πρό­κει­ται για μία τρί­πτυ­χη ιστο­ρία που ακο­λου­θεί έναν άνδρα που προ­σπα­θεί να πάρει πίσω τον έλεγ­χο της ζωής του, έναν αστυ­νο­μι­κό που ανη­συ­χεί επει­δή η εξα­φα­νι­σμέ­νη γυναί­κα του έχει επι­στρέ­ψει τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή και μία απο­φα­σι­σμέ­νη γυναί­κα που ψάχνει να βρει έναν άνθρω­πο με ειδι­κές ικα­νό­τη­τες για να γίνει πνευ­μα­τι­κός ηγέτης.

Η όγδοη ται­νία του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Έλλη­να δημιουρ­γού σε σενά­ριο που έγρα­ψε μαζί με τον Ευθύ­μη Φιλίπ­που και μοντάζ του Γιώρ­γου Μαυ­ρο­ψα­ρί­δη ενώ­νει ξανά την Εμα Στό­ουν (Emma Stone) με τους συμπρω­τα­γω­νι­στές της στο «Poor Things», Γουί­λεμ Ντα­φόε (Willem Dafoe) και Μάρ­γκα­ρετ Κουά­λεϊ (Margaret Qualley) καθώς και με τον ηθο­ποιό Τζο ‘Αλγουιν (Joe Alwyn) από την «Ευνο­ού­με­νη». Το καστ συμπλη­ρώ­νουν μετα­ξύ άλλων οι Τζέ­σι Πλέ­μονς (Jesse Plemons), Χονγκ Τσά­ου (Hong Chau) και Χάντερ Σάφερ (Hunter Schafer).

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Γκα­νιάν και πάσης οικου­μέ­νης: Νέα ται­νία του Λάν­θι­μου με την Έμα Στόουν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο