Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Έφυγε» από τη ζωή ο ρεμπέτης Αγάθωνας Ιακωβίδης

Πέθα­νε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στο σπί­τι του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο γνω­στός ρεμπέ­της Αγά­θω­νας Ιακωβίδης.

Είχε γεν­νη­θεί το 1955 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από Μικρα­σιά­τες πρό­σφυ­γες και σε ηλι­κία περί­που 16 ετών ξεκι­νά να ασχο­λεί­ται με τη μου­σι­κή. Ως αυτο­δί­δα­κτος, έπαι­ζε σχε­δόν όλα τα έγχορ­δα όργα­να των ρεμπέ­τι­κων τρα­γου­διών, ενός είδους που υπη­ρέ­τη­σε έως το τέλος.

Το επαγ­γελ­μα­τι­κό του ξεκί­νη­μα έγι­νε στις μπουάτ της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δυο χρό­νια μετά, σε ηλι­κία 18 ετών. Σύντο­μα αντι­λή­φθη­κε ότι αυτό που τον ενδιέ­φε­ρε πραγ­μα­τι­κά και ταί­ρια­ζε και στη φωνή του ήταν το ρεμπέ­τι­κο τρα­γού­δι, στο οποίο και αφιε­ρώ­θη­κε έκτο­τε αποκλειστικά.

Tο 1977, δημιουρ­γεί το «Ρεμπέ­τι­κο Συγκρό­τη­μα Θεσ­σα­λο­νί­κης», με το οποίο έκα­νε συναυ­λί­ες, εμφα­νί­στη­κε σε νυχτε­ρι­νά μαγα­ζιά, ενώ ηχο­γρά­φη­σε και δύο δίσκους.

Λίγα χρό­νια μετά, παίρ­νει την από­φα­ση να κατέ­βει στην Αθή­να, όπου και συνερ­γά­στη­κε το 1981 με μου­σι­κούς όπως ο Κώστας Παπα­δό­που­λος, ο Γιώρ­γος Κόρος, ο Βασί­λης Σού­κας, ο Λάζα­ρος Κου­λα­ξί­ζης, ο Νίκος Φιλιπ­πί­δης, ο Νίκος Χατζό­που­λος, ενώ είχε εμφα­νι­στεί σε πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλά­δα και είχε προ­σκλη­θεί για προ­σω­πι­κές συναυ­λί­ες, σχε­δόν σε όλη την Ευρώ­πη και στις ΗΠΑ.

Το 2013, σε συνερ­γα­σία με το συγκρό­τη­μα «Κoza Mostra», εκπρο­σώ­πη­σε την Ελλά­δα στον ευρω­παϊ­κό δια­γω­νι­σμό τρα­γου­διού της Eurovision.

Σημειώ­νε­ται πως έδω­σε το «παρών» σε αρκε­τά Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή», κυρί­ως στη Θεσσαλονίκη.

5+1 ρεμπέ­τι­κα τρα­γού­δια με τη φωνή του Αγά­θω­να Ιακωβίδη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο