Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έχει προϋπηρεσία

«Στην γκλί­τσα του τσο­πά­νη» ξύνο­νται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώ­ην υπουρ­γός Αμυ­νας Ευ. Απο­στο­λά­κης για τις απο­στο­λές όπλων στην Ουκρα­νία. Δημο­σιεύ­μα­τα στην «Αυγή» και αλλού επι­μέ­νουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενά­ντια στην απο­στο­λή όπλων και ότι αυτό είπε ο Απο­στο­λά­κης στην πρό­σφα­τη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Εξο­πλι­στι­κών Προ­γραμ­μά­των στη Βου­λή. Ας μας απα­ντή­σουν λοι­πόν: Πόσο «ενά­ντια» είναι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχει ψηφί­σει στην Ευρω­βου­λή ψήφι­σμα (Οκτώ­βρης 2022) που επι­κυ­ρώ­νει την από­φα­ση της ΕΕ και των κρα­τών — μελών «να αυξή­σουν μαζι­κά τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία», ζητά­ει τη συγκρό­τη­ση «ενός μηχα­νι­σμού στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας μέσω εκμί­σθω­σης και δανει­σμού για την Ουκρα­νία» και καλεί τις κυβερ­νή­σεις σε συντο­νι­σμό μέχρι και για τις παρα­δό­σεις όπλων, ενώ επι­κρί­νει τη στά­ση όσων κυβερ­νή­σε­ων δεν έστελ­ναν την «απα­ραί­τη­τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια»; Ας μας απα­ντή­σουν επί­σης στο εξής: Είναι ή δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στο ευρω­ε­νω­σια­κό πρό­γραμ­μα «Act in Support of Ammunition Production», το οποίο προ­βλέ­πει συμπα­ρα­γω­γές όπλων για τον εφο­δια­σμό της Ουκρα­νί­ας; Με άλλα λόγια, πού ακρι­βώς δια­φω­νεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρ­νη­ση; Στο να δίνο­νται όπλα στην Ουκρα­νία ή στο πώς θα δίνο­νται, αν δηλα­δή θα τα στέλ­νει η Ελλά­δα με διμε­ρείς συμ­φω­νί­ες ή μέσω «προ­γραμ­μά­των» της ΕΕ; Ρητο­ρι­κό το ερώ­τη­μα… Αλλω­στε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προ­ϋ­πη­ρε­σία σε τέτοια ψευ­το­δι­λήμ­μα­τα, που ξεπλέ­νουν και τελι­κά βαθαί­νουν την ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον πόλε­μο: Πριν λίγους μήνες «δια­φω­νού­σε» με την απο­στο­λή ελλη­νι­κής φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά χωρίς να υπά­γε­ται σε κάποιο πρό­γραμ­μα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Και όταν τελι­κά το …αίτη­μά του ικα­νο­ποι­ή­θη­κε, ο Κασ­σε­λά­κης είπε ότι «πολύ καλά» κάνει η φρε­γά­τα να επι­χει­ρεί στο «στό­μα του λύκου».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο