Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αβάνα 2015 — 2016

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Αυτή είναι η 32η ανάρ­τη­ση από τις 5 Φλε­βά­ρη 2015  που ξεκί­νη­σε η συμ­βο­λή μας στη στή­λη “Κού­βα – Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή” του Ατέ­χνως, η οποία  έτσι κι αλλιώς, τρο­φο­δο­τεί­το και τρο­φο­δο­τεί­ται επά­ξια  και από άλλους αρθρο­γρά­φους. Με αυτήν την ανάρ­τη­ση  κλεί­νει ο συγκε­κρι­μέ­νος κύκλος, μιας και η έδρα μας  μετα­φέ­ρε­ται για άλλη μια φορά στην Αβά­να.  Από εκεί, η συμ­με­το­χή μας στη στή­λη  θα συνε­χι­στεί με αραιό­τε­ρες μετα­φρά­σεις και αντα­πο­κρί­σεις για ευνό­η­τους λόγους.  Όπως θα έχουν δια­πι­στώ­σει οι ανα­γνώ­στες των πονη­μά­των μας, τα βίντεο και η μου­σι­κή είναι η αδυ­να­μία μας.  Έτσι τα ακό­λου­θα δύο βίντεο δικού μας υπο­τι­τλι­σμού, είναι ο καλύ­τε­ρος επί­λο­γος αυτών που μέχρι τώρα μοι­ρα­στή­κα­με με τους ανα­γνώ­στες του Ατέχνως.

Καλή αντά­μω­ση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο