Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγία Σοφία: To τουρκικό ΣτΕ άνοιξε τον δρόμο για μετατροπή σε τζαμί

Στην ακύ­ρω­ση του δια­τάγ­μα­τος του 1934 που όρι­ζε το καθε­στώς της Αγί­ας Σοφί­ας ως μου­σείο προ­χώ­ρη­σε το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας της Τουρκίας.

Όπως μετα­δί­δει το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Anadolu, με την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου ανοί­γει ο δρό­μος για τη μετα­τρο­πή της Αγί­ας Σοφί­ας σε τζαμί.

Eιδι­κό­τε­ρα, οι Τούρ­κοι δικα­στές έκρι­ναν πως το διά­ταγ­μα του 1934 ‑που έφε­ρε την υπο­γρα­φή του Κεμάλ Ατα­τούρκ- και βάσει του οποί­ου η Αγία Σοφία απέ­κτη­σε το καθε­στώς μου­σεί­ου, δεν ήταν σύννομο.

Ο Ερντο­γάν πρό­κει­ται να εκφω­νή­σει την ομι­λία του λίγο πριν από τις 9 μ.μ. (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας), ανα­κοί­νω­σε ο επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου Τύπου της τουρ­κι­κής προεδρία

Σύμ­φω­να με όσα έχουν γίνει γνω­στά, υπάρ­χει ένα περι­θώ­ριο 30 ημε­ρών ώστε να ασκη­θεί έφε­ση, κάτι που μπο­ρεί να κάνει μόνο η τουρ­κι­κή Προ­ε­δρεία. Αμέ­σως μετά, η δια­δι­κα­σία ορί­ζει πως ο Ερντο­γάν θα εκδώ­σει εντο­λή ώστε να μετα­τρα­πεί σε τζαμί.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα στο πλαί­σιο των ευρύ­τε­ρων παζα­ριών και αντα­γω­νι­σμών η Τουρ­κία συχνά πυκνά επα­νέ­φε­ρε το ζήτη­μα της μετα­τρο­πής της Αγια-Σοφιάς σε τζα­μί. Το τελευ­ταίο διά­στη­μα εκφρά­στη­καν αντι­δρά­σεις στις προ­θέ­σεις της Τουρ­κί­ας, ζητώ­ντας να γίνει σεβα­στός ο ρόλος της Αγιάς Σοφιάς ως μουσείου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως νωρί­τε­ρα, η UNESCO είχε τονί­σει πως πρέ­πει να ειδο­ποι­η­θεί για οποια­δή­πο­τε μετα­τρο­πή στο μου­σείο της Αγί­ας Σοφί­ας, για την οποία πιθα­νόν θα πρέ­πει να υπάρ­ξει νέα αξιο­λό­γη­ση από πλευ­ράς της Επι­τρο­πής Παγκό­σμιας Κληρονομιάς.

Η Εκπαι­δευ­τι­κή, Επι­στη­μο­νι­κή και Επι­μορ­φω­τι­κή Οργά­νω­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών, σημεί­ω­σε ότι η Αγία Σοφία έχει εντα­χθεί στον κατά­λο­γο των Μνη­μεί­ων Παγκό­σμιας Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς ως μου­σείο, γεγο­νός που συνε­πά­γε­ται ότι το κρά­τος όπου βρί­σκε­ται έχει συγκε­κρι­μέ­νες δεσμεύ­σεις και νομι­κές υποχρεώσεις.

Αυτό σημαί­νει πως το κρά­τος οφεί­λει «να δια­σφα­λί­ζει ότι καμία μετα­τρο­πή δεν θα υπο­νο­μεύ­σει την εξέ­χου­σα οικου­με­νι­κή αξία κάθε μνη­μεί­ου που έχει περι­λη­φθεί στον κατά­λο­γο στην επι­κρά­τειά του», εξή­γη­σε η υπη­ρε­σία του ΟΗΕ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο