Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγιαστούρα…

Οχι ότι περι­μέ­να­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο αντα­γω­νι­σμός του με την κυβέρ­νη­ση σε δηλώ­σεις στή­ρι­ξης του κρά­τους του Ισρα­ήλ, με αφορ­μή την κλι­μα­κού­με­νη έντα­ση στη Μέση Ανα­το­λή, μόνο τυχαί­ος δεν είναι. Η ανα­κοί­νω­ση — ντρο­πή που εξέ­δω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «διευ­κρι­νή­σεις» Κασ­σε­λά­κη μετά την κατα­κραυ­γή, που έκα­ναν ακό­μα χει­ρό­τε­ρα τα πράγ­μα­τα, δεν οφεί­λο­νται σε κάποια παρόρ­μη­ση της στιγ­μής. Αντί­θε­τα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σινιά­λο προς κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο ότι δεν δια­φέ­ρει καθό­λου από τη ΝΔ και ότι αντί­θε­τα πλειο­δο­τεί στον ευρω­α­τλα­ντι­σμό της κυβέρ­νη­σης, στη­ρί­ζο­ντας με τα μπού­νια και αδια­πραγ­μά­τευ­τα το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που μαζί με τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ βάζουν φωτιά στη Μέση Ανα­το­λή. Είχε προη­γη­θεί η …αγια­στού­ρα του Κασ­σε­λά­κη στο ΝΑΤΟ, το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «ιερή αμυ­ντι­κή συμμαχία».

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο