Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αθήνα: Αποτράπηκε με την παρέμβαση μελών του ΚΚΕ και συνδικαλιστών η έξωση ανάπηρης γυναίκας από το σπίτι της

Νέα από­πει­ρα έξω­σης σε βάρος ανή­μπο­ρών λαϊ­κών ανθρώ­πων απο­τρά­πη­κε σήμε­ρα, κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή και άμε­ση παρέμ­βα­ση μελών του ΚΚΕ, συν­δι­κα­λι­στών και εργα­τι­κών Σωματείων.

Δικα­στι­κός επι­με­λη­τής, με την συνο­δεία αστυ­νο­μί­ας, επι­χεί­ρη­σε να πετά­ξει έξω από το σπί­τι της μια 50χρονη ανά­πη­ρη γυναί­κα, στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να της Αθή­νας, στη συμ­βο­λή των οδών Αντιο­χεί­ας 20 και Ιθάκης.

Σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες της ίδια της γυναί­κας, η οποία είναι σε ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο, είχε πάρει στε­γα­στι­κό δάνειο και είχε αδυ­να­μία απο­πλη­ρω­μής. Το δάνειο πέρα­σε σε fund και όταν η γυναί­κα πήρε την πενι­χρή ανα­πη­ρι­κή σύντα­ξη των 300 ευρώ ζήτη­σε να γίνει δια­κα­νο­νι­σμός. Όμως ποτέ δεν έλα­βε απά­ντη­ση, με απο­τέ­λε­σμα σήμε­ρα να επι­χει­ρή­σουν να την πετά­ξουν έξω από το σπί­τι της!!!

Αλγει­νή εντύ­πω­ση προ­κα­λεί ότι οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις μάζε­ψαν τα φάρ­μα­κα της γυναί­κας και τα έβγα­λαν έξω από το διαμέρισμα!!!

Στην παρέμ­βα­ση παρα­βρέ­θη­καν οι κομ­μου­νι­στές συν­δι­κα­λι­στές Μάρ­κος Μπε­κρής, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στη Β’ Πει­ραιά και Ειρή­νη Μπε­κιά­ρη, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ στο Δυτι­κό τομέα Αθήνας.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο