Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακόμα δεν έφτασε το ρεύμα σε πάνω από 7.000 νοικοκυριά — απεγκλωβισμός κατοίκων από την Πυροσβεστική

Με ρυθ­μούς χελώ­νας προ­χω­ρά η επα­ναη­λε­κτρο­δό­τη­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, σε αρκε­τούς δήμους της Αττι­κής, παρά τη συν­δρο­μή ακό­μα και του Στρα­τού. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση του ΔΕΔΔΗΕ, μέχρι το μεση­μέ­ρι, παρέ­μει­ναν για τέταρ­τη μέρα χωρίς ρεύ­μα, 7.000 νοι­κο­κυ­ριά όταν μέχρι σήμε­ρα το πρωί ήταν στο σκο­τά­δι 10.000 λαϊ­κές οικογένειες.

Περιο­χές όπως Εκά­λη, Διό­νυ­σος, Αγ.Στέφανος, Κρυο­νέ­ρι, Άνοι­ξη, Δρο­σιά και Κάλα­μος εξα­κο­λου­θούν να είναι χωρίς ηλε­κτρι­κό, ακό­μα και χωρίς νερό καθώς ακό­μα δεν έχουν επι­διορ­θω­θεί οι γραμ­μές Μέσης Τάσης. Έτσι, οι κάτοι­κοι αυτών των περιο­χών προ­σπα­θούν να αντα­πε­ξέλ­θουν στο κρύο, στις ζημιές που έχουν υπο­στεί είτε στις συσκευ­ές τους είτε ακό­μα και στα χαλα­σμέ­να τρό­φι­μα που υπάρ­χουν στα ψυγεία τους.

Ωστό­σο, σε αυτές τις συν­θή­κες που παλεύ­ουν χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί όσους πολί­τες συνε­χί­ζουν να αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα ηλε­κτρο­δό­τη­σης στις περιο­χές που σημειώ­θη­καν ζημιές στο δίκτυο από την κακο­και­ρία, «να επι­κοι­νω­νή­σουν με την Εται­ρία για να εξε­τα­στεί η περί­πτω­ση μεμο­νω­μέ­νης βλά­βης» είτε τηλε­φω­νι­κά είτε μέσω της εφαρ­μο­γής από το κινη­τό τους είτε μέσω υπολογιστή.

Κι ενώ το πρό­βλη­μα παρα­μέ­νει, οι υπεύ­θυ­νοι κατα­φεύ­γουν σε ένα άθλιο παι­χνί­δι μετά­θε­σης των ευθυ­νών από τον έναν στον άλλο. Κυβέρ­νη­ση, Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, ΔΕΔΔΗΕ και δήμοι προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες τους πετώ­ντας την «καυ­τή πατά­τα» στον επόμενο…

🆘  ΔΙΟΝΥΣΟΣ — ΑΤΤΙΚΗ
Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων με προβλήματα υγείας από την Πυροσβεστική

Τερά­στια είναι τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κάτοι­κοι του Διο­νύ­σου από τη «Μήδεια» αλλά και την αδια­φο­ρία της κυβέρ­νη­σης και της Τοπι­κής Διοίκησης.

Η Πυρο­σβε­στι­κή προ­χω­ρά σε δεκά­δες επι­χει­ρή­σεις απε­γκλω­βι­σμού από όλο το δήμο που παρα­μέ­νει χωρίς ρεύ­μα για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες αλλά και χωρίς υδρο­δό­τη­ση. Ωστό­σο, τα συνερ­γεία του Σώμα­τος καλού­νται να απε­γκλω­βί­σουν από τα σπί­τια τους ακό­μα και εγχει­ρι­σμέ­νους, νεφρο­πα­θείς, κατά­κοι­τους και καρ­διο­πα­θείς χωρίς ωστό­σο να έχει γίνει σαφές το που θα μετα­φερ­θούν αυτοί οι άνθρω­ποι. Και αυτό καθώς η θερ­μαι­νό­με­νη αίθου­σα δεν μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει όλους αυτούς τους ανθρώ­πους, ειδι­κά εν μέσω πανδημίας.

Σημειώ­νε­ται πως αρκε­τοί κάτοι­κοι της περιο­χής κιν­δύ­νε­ψαν, όπως κατήγ­γει­λαν, αφού στα­μά­τη­σε λόγω της δια­κο­πής ρεύ­μα­τος η παρο­χή οξυ­γό­νου τη στιγ­μή που οι αρμό­διοι φορείς ρίχνουν τις ευθύ­νες αλλού, κατά την προ­σφι­λή τακτι­κή τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο