Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Ένας νεκρός σε επίθεση εναντίον τηλεοπτικού σταθμού

Ένας φρου­ρός ασφα­λεί­ας σκο­τώ­θη­κε την περα­σμέ­νη νύκτα σε επί­θε­ση με αυτό­μα­το όπλο ενα­ντί­ον του μεγα­λύ­τε­ρου ιδιω­τι­κού τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού της Αλβα­νί­ας, του Top Channel, ανα­κοι­νώ­θη­κε από την αστυνομία.

Πυρο­βο­λι­σμοί ρίχτη­καν με Καλάσ­νι­κοφ από αυτο­κί­νη­το την ώρα που περ­νού­σε μπρο­στά από το κτί­ριο του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί αυτός ο 60χρονος άνδρας.

«Άτο­μα που εξα­κο­λου­θούν να μην έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί άνοι­ξαν πυρ με ριπές αυτο­μά­του όπλου προς την κατεύ­θυν­ση του κτι­ρί­ου του Top Channel», ανέ­φε­ρε η αστυ­νο­μία σε ανα­κοί­νω­σή της.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Έντι Ράμα κατήγ­γει­λε μια «εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση» και εξέ­φρα­σε την «αλλη­λεγ­γύη» του προς τους εργα­ζο­μέ­νους του σταθ­μού. Η επί­θε­ση κατα­δι­κά­σθη­κε επί­σης από όλα τα πολι­τι­κά κόμματα.

Τη στιγ­μή της επί­θε­σης, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε γύρω στη 01:00 (02:00 ώρα Ελλά­δας), ο φρου­ρός ασφα­λεί­ας βρι­σκό­ταν σε ένα φυλά­κιο από γυα­λί στην αυλή του κτιρίου.

Ο εν λόγω σταθ­μός απα­σχο­λεί εκα­το­ντά­δες εργα­ζο­μέ­νους και πολ­λοί απ’ αυτούς βρί­σκο­νταν την ώρα της επί­θε­σης μέσα στο κτίριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο