Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Διαδήλωση της αντιπολίτευσης και σοβαρά επεισόδια έξω από τη Βουλή

Η αστυ­νο­μία των Τιρά­νων έκα­νε εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων για να δια­λύ­σει τους χιλιά­δες δια­δη­λω­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης που προ­σπά­θη­σαν να εισβά­λουν στη Βου­λή την ώρα που συνε­δρί­α­ζαν οι βου­λευ­τές του κυβερ­νώ­ντος κόμματος.

Η αιφ­νι­δια­στι­κή ανα­κοί­νω­ση από τον πρό­ε­δρο της Βου­λής για τη διε­ξα­γω­γή σήμε­ρα συνε­δρί­α­σης του σώμα­τος, που ήταν να γίνει την προη­γού­με­νη Πέμ­πτη, αλλά είχε ανα­βλη­θεί λόγω της τετα­μέ­νης ατμό­σφαι­ρας που είχαν δημιουρ­γή­σει οι δια­δη­λώ­σεις μπρο­στά στο κοι­νο­βού­λιο, προ­κά­λε­σε την έντο­νη αντί­δρα­ση της αντι­πο­λί­τευ­σης, η οποία κάλε­σε τους οπα­δούς της σε νέα δια­δή­λω­ση έξω από τη Βου­λή, την ίδια ώρα.

Χιλιά­δες πολί­τες αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα και περι­κύ­κλω­σαν το κτί­ριο της Βου­λής, το οποίο φρου­ρού­σαν ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις. Οι δια­δη­λω­τές επι­χεί­ρη­σαν πρώ­τα να εμπο­δί­σουν τους βου­λευ­τές του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος να εισέλ­θουν στη Βου­λή και στη συνέ­χεια επι­χεί­ρη­σαν να σπά­σουν τον κλοιό της αστυ­νο­μί­ας η οποία έκα­νε εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων για να τους απωθήσει.

Οι ηγέ­τες της αντι­πο­λί­τευ­σης θεω­ρούν τη Βου­λή παρά­νο­μη και επα­νέ­λα­βαν το αίτη­μά τους για παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σης Ράμα, από τον οποίο ζητούν να εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα.

Ο αρχη­γός της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, Λιου­λε­ζίμ Μπά­σα, κάλε­σε την αστυ­νο­μία να εισέλ­θει στη Βου­λή και να συλ­λά­βει τους εγκλη­μα­τί­ες, όπως τους χαρα­κτή­ρι­σε, κυβερ­νη­τι­κούς βου­λευ­τές, «πριν το κάνει ο λαός».

Η ατμό­σφαι­ρα μπρο­στά στο κτί­ριο της βου­λής παρέ­με­νε έως το βρά­δυ τετα­μέ­νη, ενώ στο εσω­τε­ρι­κό οι βου­λευ­τές συνέ­χι­ζαν τη συνε­δρί­α­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό Ράμα να συμ­με­τέ­χει σε κομ­μα­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στην πόλη Λούζνια.

Οι πιέ­σεις των αντι­πο­λι­τευό­με­νων δυνά­με­ων σε βάρος της κυβέρ­νη­σης του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη πρω­θυ­πουρ­γού Εντι Ράμα αφο­ρούν τις κατη­γο­ρί­ες για τις σχέ­σεις του με το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα, τη δια­φθο­ρά σε διά­φο­ρα επί­πε­δα εξου­σί­ας και την επι­βο­λή πολι­τι­κών που αυξά­νουν τη φτώ­χεια και εξω­θούν τους νέους στη μετα­νά­στευ­ση. Απαι­τούν από τον Ράμα να παραι­τη­θεί άμε­σα, ώστε να ανα­λά­βει προ­σω­ρι­νά τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας κυβέρ­νη­ση τεχνο­κρα­τών που θα οδη­γή­σει τη χώρα σε βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ράμα, πάντως (έχο­ντας και τη στή­ρι­ξη ΗΠΑ- ΕΕ) δηλώ­νει ότι δεν προ­τί­θε­ται να παραι­τη­θεί ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως, δια­θέ­τει μια καθα­ρή εκλο­γι­κή νίκη που του εξα­σφα­λί­ζει τετρα­ε­τή θητεία η οποία λήγει το 2021.

Κατη­γο­ρεί επί­σης την αντι­πο­λί­τευ­ση ότι θέλει την εξου­σία στο τρα­πέ­ζι και ότι προ­έ­βη στην εξέ­λι­ξη αυτή επει­δή φοβά­ται την ήττα στις προ­σε­χείς δημο­τι­κές εκλο­γές του Ιου­νί­ου, ότι θέλει να εμπο­δί­σει την μεταρ­ρύθ­μι­ση στη Δικαιο­σύ­νη διό­τι φοβά­ται την νέα Δικαιο­σύ­νη και ότι θέλει να εμπο­δί­σει την πορεία της χώρας προς την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο