Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναβάλλεται για το 2018 η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία σήμε­ρα στις 10 η ώρα Ελλά­δος με δελ­τίο τύπου ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­βάλ­λει για το 2018 την απο­νο­μή του Νόμπελ λογοτεχνίας:

Ο προ­σω­ρι­νός γραμ­μα­τέ­ας της Ακα­δη­μί­ας Άντερς Ούλ­σον δηλώ­νει” Μετά από μεγά­λης διάρ­κειας και έντα­σης συζη­τή­σεις απο­φα­σί­σα­με να μην απο­νεί­μου­με φέτος το βρα­βείο. Η αξιο­πι­στία στις απο­φά­σεις μας έχει φτά­σει σε χαμη­λό επί­πε­δο. Προ­γραμ­μα­τί­ζου­με την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου για το 2018 του χρό­νου και άρα θα έχου­με διπλή απο­νο­μή το 2019. Έγι­νε ήδη 5 φορές στο παρελ­θόν και άρα δεν είναι κάτι πρω­το­φα­νές για την Ακαδημία”.

Αιτία της ανα­βο­λής η απο­κά­λυ­ψη σεξουα­λι­κού σκαν­δά­λου στους κόλ­πους της.

Η απο­νο­μή των βρα­βεί­ων Νόμπελ σπα­νί­ως ανα­βάλ­λε­ται ή ματαιώ­νε­ται. Η τελευ­ταία φορά που το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας δεν απο­νε­μή­θη­κε ήταν το 1943 στο από­γειο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

 

Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία είναι μια από τις Βασι­λι­κές Ακα­δη­μί­ες της Σου­η­δί­ας. Ιδρύ­θη­κε το 1786 από τον βασι­λιά Γου­σταύο Γ’. Στό­χος της είναι η προ­α­γω­γή της σου­η­δι­κής γλώσ­σας. Από το 1901, τα ισό­βια μέλη της λαμ­βά­νουν κάθε χρό­νο την από­φα­ση για το ποιος θα είναι ο νικη­τής του Βρα­βεί­ου Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, προς τιμήν του δωρη­τή Άλφρεντ Νόμπελ.

Βρί­σκε­ται στο μάτι του κυκλώ­να έπει­τα από τις μαρ­τυ­ρί­ες 18 γυναι­κών, σύμ­φω­να με τις οποί­ες είχαν υπο­στεί σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση ή βίαιες επι­θέ­σεις από τον φωτο­γρά­φο Ζαν-Κλοντ Αρνό, σύζυ­γο της ακα­δη­μαϊ­κού, ποι­ή­τριας και δρα­μα­τουρ­γού Κατα­ρί­να Φρό­στεν­σον, η οποία έκτο­τε απο­χώ­ρη­σε από τη Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία. Επι­πλέ­ον, η κρί­ση αφο­ρά και τη διαρ­ροή των ονο­μά­των ορι­σμέ­νων από τους νικη­τές ενό­ψει των επί­ση­μων ανα­κοι­νώ­σε­ων. Ο Αρνό αρνεί­ται τις κατη­γο­ρί­ες τόσο περί σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης όσο και περί διαρ­ρο­ής των ονομάτων.

Μετα­ξύ των βρα­βευ­θέ­ντων με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας είναι οι Μπομπ Ντί­λαν (2016), Ντό­ρις Λέσινγκ (2007) και Σάμιου­ελ Μπέ­κετ (1969).

Το σκάν­δα­λο έχει προ­κα­λέ­σει εκκλή­σεις για μεγα­λύ­τε­ρη δια­φά­νεια στον θεσμό.

Έξι από τα 18 μέλη της Ακα­δη­μί­ας παραι­τή­θη­καν από τότε που ξέσπα­σε το σκάν­δα­λο, στα τέλη του περα­σμέ­νου χρό­νου, ενώ δύο άλλα μέλη δεν συμ­με­τέ­χουν στο έργο της Ακα­δη­μί­ας για άλλους λόγους.

Η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της τον περα­σμέ­νο μήνα ότι βιώ­νει μια σοβα­ρή κρί­ση και παρα­δέ­χτη­κε ότι η εμπι­στο­σύ­νη στον θεσμό έχει κλο­νι­στεί. Άλλα σου­η­δι­κά ιδρύ­μα­τα απο­νέ­μουν τα βρα­βεία Νόμπελ Επι­στη­μών, ενώ οι νικη­τές του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης επι­λέ­γο­νται από μια νορ­βη­γι­κή επιτροπή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο