Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωσή του ΚΚΕ για τον θάνατο του Νίκου Ξανθόπουλου

«Απο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη και σεβα­σμό τον Νίκο Ξαν­θό­που­λο, που σφρά­γι­σε με τον χαρα­κτη­ρι­στι­κό τρό­πο ερμη­νεί­ας του, μια ολό­κλη­ρη επο­χή του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση του το ΚΚΕ.

«Παι­δί προ­σφυ­γι­κής οικο­γέ­νειας, γεν­νη­μέ­νος στη Ν. Ιωνία, μεγα­λώ­νο­ντας με τα σκλη­ρά βιώ­μα­τα της φτώ­χειας, ο Νίκος Ξαν­θό­που­λος, επί­σης παι­δί αντι­στα­σια­κού την περί­ο­δο της ναζι­στι­κής κατο­χής, απο­τύ­πω­σε στις ερμη­νεί­ες του, παρά τον στόμ­φο που του χάρι­σε το τρυ­φε­ρό και απο­λύ­τως ανα­γνω­ρί­σι­μο προ­σω­νύ­μιο ‘παι­δί του λαού’, την τιμιό­τη­τα, την ανι­διο­τέ­λεια, τις δια­ψεύ­σεις και τις ελπί­δες και κυρί­ως τον μόχθο και την προ­σπά­θεια για μια καλύ­τε­ρη ζωή, για την οποία πάλευαν οι άνθρω­ποι στις λαϊ­κές γειτονιές.

Αυτός ο μόχθος ήταν και το περιε­χό­με­νο της δικής του ζωής, καθώς ο Νίκος Ξαν­θό­που­λος που υπήρ­ξε και αθλη­τής της ΑΕΚ, στη συνέ­χεια, με ίνδαλ­μά του τον Μάνο Κατρά­κη, σπού­δα­σε στο Εθνι­κό Θέα­τρο, αφο­σιώ­θη­κε κυρί­ως στον κινη­μα­το­γρά­φο, υπήρ­ξε λαϊ­κός ερμη­νευ­τής με πλού­σιο ρεπερ­τό­ριο και σημα­ντι­κές συνερ­γα­σί­ες, με τους Ε. Παπα­γιαν­νο­πού­λου, Α. Καλ­δά­ρα, Χ. Νικο­λό­που­λο, Α. Πάνου, Σ. Ξαρ­χά­κο κ.α., ενώ σε όλη του τη ζωή λάτρευε το διά­βα­σμα» επι­ση­μαί­νει το κόμ­μα στην ανα­κοί­νω­σή του.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο