Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα θλιβερά γεγονότα στο ΚΥΤ της Μόριας

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα θλι­βε­ρά γεγο­νό­τα στο ΚΥΤ της Μόριας σημειώ­νει:

«Τα σημε­ρι­νά επει­σό­δια στο ΚΥΤ της Μόριας, που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα το θλι­βε­ρό γεγο­νός του θανά­του μιας γυναί­κας και ενός μωρού, είναι μια ακό­μη τρα­γι­κή συνέ­πεια της βαρ­βα­ρό­τη­τας που βιώ­νουν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες σε αυτά τα σύγ­χρο­να κολα­στή­ρια. Απο­δει­κνύ­ουν περί­τρα­να ότι μια και μόνο είναι η λύση.

Να στα­μα­τή­σει ο διπλός εγκλω­βι­σμός για πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες και να κλεί­σουν όλα τα hotspots στα νησιά και σε όλη την Ελλά­δα. Να μετα­φερ­θούν σε αξιο­πρε­πή κέντρα φιλο­ξε­νί­ας της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας, όπου θα εξε­τά­ζο­νται τα αιτή­μα­τα τους και θα πηγαί­νουν στις χώρες πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους.

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες και της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που στη­ρί­ζουν την απάν­θρω­πη και επι­κίν­δυ­νη συμ­φω­νία ΕΕ- Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στα νησιά και στη χώρα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο