Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αναβολή προγραμματισμένων εμβολιασμών σε νοσοκομεία

Έντο­νη κρι­τι­κή στην κυβέρ­νη­ση με αφορ­μή τους εμβο­λια­σμούς υγειο­νο­μι­κών, ασκεί το ΚΚΕ. Σε ανα­κοί­νω­σή του ανα­φέ­ρει πως «Η κυβέρ­νη­ση έχει ακέ­ραια την ευθύ­νη για τις παλι­νω­δί­ες και την ανα­βο­λή προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων εμβο­λια­σμών σε νοσο­κο­μεία πρώ­της γραμ­μής» και ότι «η κατά­στα­ση αυτή δημιουρ­γεί εύλο­γη ανη­συ­χία για την κρα­τι­κή ετοι­μό­τη­τα, εν όψει της πιο δύσκο­λης δια­χεί­ρι­σης του εμβο­λια­σμού στον γενι­κό πληθυσμό».

Συμπλη­ρώ­νο­ντας το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει πως «επι­βε­βαιώ­νε­ται ξανά ότι η εμβο­λια­στι­κή κάλυ­ψη του πλη­θυ­σμού θα είναι μια μακρο­χρό­νια και σύν­θε­τη δια­δι­κα­σία κι αν δεν παρ­θούν άμε­σα μέτρα θωρά­κι­σης του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας, ούτε η παν­δη­μία αντι­με­τω­πί­ζε­ται ούτε οι ανα­γκαί­οι όροι για τον εμβο­λια­σμό εξασφαλίζονται».

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο