Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Ηλία Λογοθέτη

«Απο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη τον Ηλία Λογο­θέ­τη, έναν αγα­πη­μέ­νο, ταλα­ντού­χο και εξαι­ρε­τι­κά εκφρα­στι­κό ηθο­ποιό» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το του 85χρονου καλ­λι­τέ­χνη το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Και συμπλη­ρώ­νει: «Ο Ηλί­ας Λογο­θέ­της ήταν λάτρης της όπε­ρας και είχε εξαι­ρε­τι­κό ταλέ­ντο στο κλα­σι­κό τρα­γού­δι, αφιε­ρώ­θη­κε όμως τελι­κά στο θέα­τρο, τον κινη­μα­το­γρά­φο και την τηλε­ό­ρα­ση, όπου η κωμι­κή του στό­φα ως ηθο­ποιού συνα­γω­νι­ζό­ταν επά­ξια την εξαι­ρε­τι­κή ερμη­νεία δρα­μα­τι­κών ρόλων.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο