Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΕΛ: Διαγράφτηκε ο Παπαχρηστόπουλος — Διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Με από­φα­ση του προ­έ­δρου των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλή­νων Πάνου Καμ­μέ­νου, ο βου­λευ­τής Β’ Αθη­νών Θανά­σης Παπα­χρι­στό­που­λος δια­γρά­φε­ται από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του Κινή­μα­τος” ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση των ΑΝΕΛ.

Την διά­λυ­ση της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας των ΑΝΕΛ σημα­το­δο­τεί η δια­γρα­φή του Θανά­ση Παπα­χρι­στό­που­λου από αυτήν.
Η επι­στο­λή δια­γρα­φής του βου­λευ­τή, την οποία είχε προ­α­ναγ­γεί­λει από το βήμα της ολο­μέ­λειας ο Πάνος Καμ­μέ­νος, απε­στά­λη από τον πρό­ε­δρο των ΑΝΕΛ στο γρα­φείο του προ­έ­δρου της Βου­λής και σύμ­φω­να με αυτήν, από σήμε­ρα ο Θανά­σης Παπα­χρι­στό­που­λος δεν ανή­κει στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κόμ­μα­τός του.

Η δια­γρα­φή του κ. Παπα­χρι­στό­που­λου, σημα­το­δο­τεί και την διά­λυ­ση της ΚΟ των ΑΝΕΛ, δεδο­μέ­νου ότι πλέ­ον μένει με τέσ­σε­ρις βου­λευ­τές, οι οποί­οι εξε­λέ­γη­σαν στις εθνι­κές εκλο­γές με τους ΑΝΕΛ — και τον Αρι­στεί­δη Φωκά, ο οποί­ος είχε εκλε­γεί με την Ένω­ση Κεντρώ­ων, είχε στη συνέ­χεια ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θεί, και πρό­σφα­τα είχε προ­σχω­ρή­σει στην ΚΟ των ΑΝΕΛ.

Σύμ­φω­να με την γνω­μο­δό­τη­ση του Επι­στη­μο­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της Βου­λής, κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα συγκρο­τεί ένα κόμ­μα με πέντε βου­λευ­τές που εξε­λέ­γη­σαν στις γενι­κές εκλο­γές με το ψηφο­δέλ­τιό του. Ως εκ τού­του, οι ΑΝΕΛ δεν έχουν πλέ­ον κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα, αφού ο ένας εκ των πέντε βου­λευ­τών δεν έχει εκλε­γεί το κόμ­μα αυτό.

Κατό­πιν της διά­λυ­σης της ΚΟ των ΑΝΕΛ, όλοι οι βου­λευ­τές τους θεω­ρού­νται από σήμε­ρα ανε­ξάρ­τη­τοι βουλευτές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο