Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

(Αντι)συστημικός…

Βαρυ­σή­μα­ντες παρεμ­βά­σεις από το βήμα του …(πρώ­ην) Twitter κάνει ο «αντι­συ­στη­μι­κός» Βελό­που­λος με αφορ­μή την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης στη Μέση Ανα­το­λή. Τη μια καταγ­γέλ­λει όσους «κατόρ­θω­σαν να διχά­σουν τους Ελλη­νες, μαζί με τη ΝΔ, για το θέμα της επί­θε­σης του Ιράν στο Ισρα­ήλ!», και συνε­χί­ζει: «Αντί να είμα­στε με την ειρή­νη, ο ένας παίρ­νει τη μια πλευ­ρά και ο άλλος την άλλη! Πάλι διχά­ζο­νται για ένα θέμα που δεν είναι άμε­ση προ­τε­ραιό­τη­τα για τα εθνι­κά μας θέμα­τα, όπως έγι­νε με την Ουκρα­νία! Εμάς μας αφο­ρούν η Τουρ­κία, ο Ράμα, τα Σκό­πια και η φτώ­χεια των Ελλή­νων!». Επο­μέ­νως, για­τί να ζοχα­δια­ζό­μα­στε με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στη γει­το­νιά μας και την επι­κίν­δυ­νη ελλη­νι­κή εμπλο­κή; Ας αφή­σου­με την κυβέρ­νη­ση να κάνει τη (ΝΑΤΟι­κή) δου­λειά της κι ας επι­κε­ντρω­θού­με στο ψάρε­μα ψήφων με την εθνι­κι­στι­κή ατζέ­ντα της Ελλη­νι­κής Λύσης, ευχό­με­νοι …επί γης ειρήνη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο