Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αν όχι εμείς, ποιοι; Αν όχι τώρα, πότε;

Σε περί­που δυο μήνες ψηφί­ζου­με. Αυτή η μάχη είναι κρι­σι­μό­τα­τη. Πρέ­πει να δώσου­με όλες τις δυνά­μεις μας για να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης και ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης. Όπως σε όλη την Ελλά­δα έτσι και στο Αγρί­νιο απλώ­νου­με το χέρι για κοι­νή πορεία και αγώ­να σε όσους συνε­χί­ζουν να μην σκύ­βουν το κεφά­λι στο σάπιο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης του λαού. 

Καλού­μα­στε να ισχυ­ρο­ποι­ή­σου­με παντού το ρεύ­μα αντί­στα­σης μέσα από την ενδυ­νά­μω­ση των ψηφο­δελ­τί­ων της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης και στον Δήμο Αγρι­νί­ου και στην Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δος. Ο λαός ενω­μέ­νος και ξεπερ­νώ­ντας προ­κα­τα­λή­ψεις δικαιού­ται και μπο­ρεί να ανα­τρέ­ψει την άσχη­μη κατά­στα­ση που βιώ­νει. Μπο­ρού­με να συμπο­ρευ­τού­με μαζί. Πρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με ότι η πλειο­ψη­φία που παρά­γει τον πλού­το της χώρας χάνει για­τί τον εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται και κερ­δί­ζουν οι λίγοι.

Η κοι­νή προ­σπά­θεια και η συμπό­ρευ­ση δεν σημαί­νει φυσι­κά ταύ­τι­ση σε όλα. Οι δια­φο­ρε­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις δεν είναι εμπό­διο. Ο κοι­νός συν­δε­τι­κός κρί­κος που μας ενώ­νει όλους μαχη­τι­κά είναι ο διαρ­κής αγώ­νας για να ικα­νο­ποι­η­θούν οι ανά­γκες του λαού.

Ο Αγρι­νιώ­τι­κος λαός έχει τώρα πια τον λόγο. Μπο­ρεί με την ψήφο του στη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Αγρι­νί­ου στις ερχό­με­νες Δημο­τι­κές εκλο­γές να υπε­ρα­σπι­στεί την αλή­θεια, την αξιο­πρέ­πεια, την εντι­μό­τη­τα, την ανθρω­πιά. Με τους χιλιά­δες συνα­γω­νι­στές ενα­ντιω­νό­μα­στε στο σύνο­λο της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που τσα­κί­ζει την πλειο­ψη­φία των πολιτών.

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να κατά της ανερ­γί­ας, για στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα για όλους. Επι­ζη­τού­με μια δια­φο­ρε­τι­κή πολι­τι­κή στον Δήμο μας που θα δίνει ανά­σα στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες με μειώ­σεις δημο­τι­κών τελών, μειώ­σεις στο τιμο­λό­γιο του νερού, λαϊ­κά φρο­ντι­στή­ρια, στή­ρι­ξη των φτω­χών οικο­γε­νειών. Αγω­νι­ζό­μα­στε για προ­στα­σία της περιου­σί­ας των πολι­τών από τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς, για να διεκ­δι­κή­σου­με έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­πυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης του Δήμου μας. Δεν πρέ­πει να επι­τρα­πεί να παρα­δο­θούν στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες κρί­σι­μες κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των, δημο­τι­κή περιουσία.

Επι­τέ­λους να μην κάνουν κου­μά­ντο στον Δήμο μας τα συμ­φέ­ρο­ντα, όπως όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, που το χρή­μα έρρεε, αλλά ποτέ δεν έφτα­νε για τις λαϊ­κές ανά­γκες. Και μόνο ένα απλό ερώ­τη­μα θα μπο­ρού­σε να κατα­δεί­ξει την από­στα­ση μετα­ξύ των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών του κόσμου και αυτών που δια­χει­ρί­ζο­νται τις τύχες του Δήμου: Τι γίνε­ται τόσα χρό­νια και ο Αγρι­νιώ­τι­κος λαός δεν μπο­ρεί να χαρεί το πάρ­κο του;

Όλοι εμείς τώρα χρειά­ζε­ται να στη­ρί­ξου­με με όλες μας τις δυνά­μεις τα ψηφο­δέλ­τια της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης ώστε να εκλε­γούν όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ροι Δήμαρ­χοι, Δημο­τι­κοί και Περι­φε­ρεια­κοί Σύμ­βου­λοι, οι οποί­οι δεν θα είναι υπη­ρέ­τες της κεντρι­κής εξουσίας. 

Ο Αγρι­νιώ­τι­κος λαός έχει τώρα τον λόγο, ώστε επι­τέ­λους οι γει­το­νιές μας να είναι καθα­ρές και ζωντα­νές, η πόλη μας λει­τουρ­γι­κή και ανθρώ­πι­νη. Έχου­με χρέ­ος προς τις νέες γενιές που έρχο­νται να μην ζουν χει­ρό­τε­ρα από τις προηγούμενες!!!

Βασί­λης Π. Κωστάρας
Ιατρός Ακτι­νο­λό­γος
Επι­με­λη­τής Νοσο­κο­μεί­ου Αγρινίου
Υπο­ψή­φιος Δ. Σύμ­βου­λος με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Αγρι­νί­ου με υπο­ψή­φιο Δήμαρ­χο τον Τίμο Παπα­νι­κο­λά­ου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο