Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απλώς, λόγια του αέρα

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Τύφλα να ‘χουν οι παλιό­τε­ρες σκη­νές άγριας κατα­στο­λής απ’ τις κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, μπρο­στά σ’ αυτές που είδε το Πανελ­λή­νιο στις 11.1.2019 απ’ την επί­θε­ση των ΜΑΤ ενά­ντια σε απερ­γούς εκπαι­δευ­τι­κούς. Τραυ­μα­τί­στη­καν η Θεο­δώ­ρα Δρι­μά­λα, στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, ένας φοι­τη­τής και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, που νοσηλεύεται.

Η ειδο­ποιός δια­φο­ρά απ’ τις προη­γού­με­νες κατα­σταλ­τι­κές επι­δό­σεις της εξου­σί­ας είναι ότι αυτή τη φορά επι­κε­φα­λής των σωμά­των ασφα­λεί­ας βρί­σκε­ται μια κομ­μου­νί­στρια, όπως έγρα­ψε πρω­το­σέ­λι­δα η εφη­με­ρί­δα Documento (2.9.2018) για την υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη η Όλγα Γερο­βα­σί­λη, η οποία στα νιά­τα της πέρα­σε απ’ την ΚΝΕ. Και στην προ­κει­μέ­νη η υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι επι­κε­φα­λής των δυνά­με­ων εκεί­νων που τρυ­πο­κε­φά­λια­σαν στην κυριο­λε­ξία, την εκπαι­δευ­τι­κό Θεο­δώ­ρα Δρι­μά­λα. Δηλα­δή, τη γυναί­κα-συν­δι­κα­λί­στρα που μαθαί­νει τα παι­διά μας γράμ­μα­τα, μεγα­λώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να και τα δικά της παιδιά.

Βεβαία η …γεν­ναία Ηπει­ρώ­τι­σα δεν μάση­σε. Βγή­κε με παρ­ρη­σία και δήλω­σε: «Θεω­ρώ απα­ρά­δε­κτες και πολι­τι­κά επι­κίν­δυ­νες τις σημε­ρι­νές ενέρ­γειες κάποιων ανδρών των ΜΑΤ οι οποί­οι χτύ­πη­σαν στα τυφλά συγκε­ντρω­μέ­νους δια­δη­λω­τές με δακρυ­γό­να και χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του ‑λάμ­ψης, με απο­τέ­λε­σμα να μετα­φερ­θούν στο νοσο­κο­μείο τραυ­μα­τι­σμέ­νοι ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής και η Θοδώ­ρα Δρι­μά­λα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και στέ­λε­χος του ΠΑΜΕ. Αυτού του είδους οι αντι­δη­μο­κρα­τι­κές πρα­κτι­κές όσων επι­μέ­νουν να μη λαμ­βά­νουν το μήνυ­μα των και­ρών και νοσταλ­γούν άλλες, σκο­τει­νές, επο­χές, δεν είναι ανεκτές».

Τις συνη­θί­ζει άλλω­στε αυτού του Τύπου τις δηλώ­σεις η Όλγα Γερο­βα­σί­λη: «Η προ­στα­σία των πο­λι­τών είναι ου­σιώ­δης και κρί­σι­μη για την προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση του τόπου» και «μι­λά­με για προ­στα­σία των πο­λι­τών και όχι για κα­τα­στο­λή. Μι­λά­με για ασφά­λεια που βα­σί­ζε­ται στην εμ­βά­θυν­ση των δη­μο­κρα­τι­κών αρχών με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο μέλ­λον και όχι στη διεύ­ρυν­ση του αυ­ταρ­χι­σμού με το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στο πα­ρελ­θόν» δή­λω­σε σε συ­νέ­ντευ­ξή της στην κυ­ρια­κά­τι­κη «Kontranews» η υπουρ­γός προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στις 2.9.2018.

Και, ω του θαύ­μα­τος, την ίδια μέρα (2.9.2018) στη Λά­ρι­σα έγι­ναν συλ­λή­ψεις τεσ­σά­ρων στε­λε­χών του ΚΚΕ, οι οποί­οι κρα­τή­θη­καν όλη τη νύχτα, για­τί έκα­ναν αφι­σο­κόλ­λη­ση και έγρα­φαν συν­θή­μα­τα ενό­ψει του φε­στι­βάλ «100 χρό­νια ΚΚΕ – 50 χρό­νια ΚΝΕ».

Τότε Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ σχο­λί­α­σε: «Μια κομ­μου­νί­στρια που συλ­λαμ­βά­νει …κομ­μου­νι­στές!».

Δεν θα’ ταν καλύ­τε­ρα η κ. υπουρ­γός να πάρει την τσά­ντα της και να τρα­βή­ξει κατά τα Τζου­μέρ­κα, που ‘χει και καθα­ρόν αέρα; Αλλιώς τα υπό­λοι­πα είναι λόγια του αέρα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο