Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απολύθηκε γιατί έπαιρνε «πολλές» αναρρωτικές άδειες!

Την από­λυ­ση εργα­ζό­με­νης που κρί­θη­κε «μη παρα­γω­γι­κή», λόγω των …αναρ­ρω­τι­κών αδειών που χρειά­ζε­ται, καταγ­γέλ­λει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων «Cosmote — e‑Value» Αττι­κής. Η εργα­ζό­με­νη, που δού­λευε στο κτί­ριο της εται­ρεί­ας στο Μοσχά­το, απο­λύ­θη­κε επει­δή σύμ­φω­να με τη διοί­κη­ση είχε «πολ­λές» αναρ­ρω­τι­κές άδειες! «Η εργο­δο­σία, αφού λοι­δό­ρη­σε και εκβί­α­σε την συνα­δέλ­φισ­σα ότι αν δεν στα­μα­τή­σει να παίρ­νει αναρ­ρω­τι­κές “θα δρο­μο­λο­γη­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες”, την απέ­λυ­σε ενη­με­ρώ­νο­ντάς την ότι δεν είναι παρα­γω­γι­κή», ανα­φέ­ρει το Σωματείο.

«Είναι πάγια τακτι­κή της “Cosmote — e‑Value” η στο­χο­ποί­η­ση συνα­δέλ­φων που αντι­με­τω­πί­ζουν σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, καθώς δεν θέλουν να πλη­ρώ­νουν ούτε ευρώ για μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας όλων μας. Αυτήν τη φορά η εργο­δο­σία ξεπέ­ρα­σε κάθε προη­γού­με­νο, έβα­λε χέρι στις αναρ­ρω­τι­κές άδειες, που είναι δικαί­ω­μα του εργα­ζό­με­νου όταν ασθε­νεί, ανοί­γο­ντας τους ασκούς του Αιό­λου για παρα­πέ­ρα χτύ­πη­μα της υγεί­ας μας, μέσα από την τρο­μο­κρα­τία και τον αυταρ­χι­σμό προς παρα­δειγ­μα­τι­σμό όλων των υπό­λοι­πων», τονί­ζει στην ανα­κοί­νω­σή του. Το Σωμα­τείο απαι­τεί να παρ­θεί πίσω η από­λυ­ση, η εργα­ζό­με­νη να επι­στρέ­ψει στο πόστο της και καλεί κάθε εργα­ζό­με­νο να καταγ­γέλ­λει τυχόν αρνη­τι­κή μετα­χεί­ρι­ση λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας. «Ολοι μαζί να παλέ­ψου­με για να μην περ­νά­νε τέτοιες αθλιό­τη­τες. Ολοι μαζί να μαζι­κο­ποι­ή­σου­με το Σωμα­τείο μας, ως όρο για τη διεκ­δί­κη­ση Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας με αυξή­σεις στον μισθό και μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας μας», καταλήγει.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο