Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφασισμένοι καθ’ οδόν για την Αθήνα οι αγρότες

Δεκά­δες τρα­κτέρ ξεκί­νη­σαν για την Αθή­να, με σημαί­ες και κόρνες.

Οι αγρό­τες με τα τρα­κτέρ δια­νυ­κτέ­ρευ­σαν στο Κάστρο, προ­κει­μέ­νου να κατευ­θυν­θούν σήμε­ρα το πρωί, όλοι μαζί, στην πρωτεύουσα.

Από νωρίς το πρωί εκα­το­ντά­δες αγρό­τες, αλλά και εκπρό­σω­ποι φορέ­ων της περιο­χής, βρέ­θη­καν δίπλα τους στο μπλό­κο. Χιλιά­δες άλλοι συνά­δελ­φοι τους θα έρθουν στην Αθή­να με λεωφορεία.

Δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι για ένα μεγα­λειώ­δες συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, έχο­ντας στο πλευ­ρό τους συν­δι­κά­τα, φορείς, εργα­ζό­με­νους, το λαό της Αττικής.

Ζητούν να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τα τους για να μπο­ρέ­σουν να στα­θούν στα πόδια τους.

Πηγή: 902.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο