Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία η Χαμάς

Η Χαμάς ανα­κοί­νω­σε ότι η αντι­προ­σω­πεία της ανα­χώ­ρη­σε από το Κάι­ρο, όπου διε­ξή­γα­γε συνο­μι­λί­ες για την κατά­παυ­ση του πυρός, και βρί­σκε­ται καθ’ οδόν προς τη Ντό­χα του Κατάρ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, ανα­φέ­ρει ότι η εισβο­λή του Ισρα­ήλ στη Ράφα και η κατά­λη­ψη του συνο­ρια­κού περά­σμα­τος της Ράφα είχαν στό­χο να εμπο­δί­σουν τις προ­σπά­θειες των μεσο­λα­βη­τών και να κλι­μα­κώ­σουν τον πόλεμο.

Επα­να­βε­βαί­ω­σε επί­σης τη «δέσμευ­ση και προ­σή­λω­ση» της ομά­δας στην τρέ­χου­σα πρό­τα­ση εκεχειρίας.

Στη συνέ­χεια απο­χώ­ρη­σε και η αντι­προ­σω­πεία του Ισρα­ήλ. Οι προ­σπά­θειες της Αιγύ­πτου και άλλων μεσο­λα­βη­τριών χωρών, όπως του Κατάρ και των ΗΠΑ, «συνε­χί­ζο­νται ώστε να υπάρ­ξει κάποια προ­σέγ­γι­ση στις από­ψεις των δύο μερών», πρό­σθε­σε το Al-Qahera News, που επι­κα­λεί­ται έναν υψη­λό­βαθ­μο Αιγύ­πτιο αξιωματούχο.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο