Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστερά γραμμένη με αίμα

Αρέ­σει δεν αρέ­σει σε κάποιους εμείς θα τους το θυμί­ζου­με: σ’ αυτόν τον τόπο η Αρι­στε­ρά έγρα­ψε την ιστο­ρία της με αγώ­νες και αίμα σε σύγκρου­ση με το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, τον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους οργα­νι­σμούς του, για την κατά­κτη­ση και διεύ­ρυν­ση εργα­τι­κών, κοι­νω­νι­κών και δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και ως τέτοια κατα­ξιώ­θη­κε στη συνεί­δη­ση του λαού, ακό­μα και των ταξι­κών της αντιπάλων.

Αυτοί που είναι ή νιώ­θουν αρι­στε­ροί, ας σκε­φτούν πολύ καλά πριν φτά­σουν μπρο­στά στην κάλ­πη, αν Αρι­στε­ρά είναι να ορκί­ζε­σαι στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, να δηλώ­νεις πίστη και υπο­τα­γή στο ΝΑΤΟ, να εξω­ρα­ΐ­ζεις τους καπι­τα­λι­στές… με καλ­λω­πι­σμούς τύπου «υγι­ής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα» και άλλα φλη­να­φή­μα­τα που παρά­γουν «σύμ­βου­λοι» των δια­φη­μι­στι­κών εται­ριών, ή…

…να αντι­μά­χε­σαι το σύστη­μα και να προ­σπα­θείς να το αλλάξεις.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο