Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ας γελάσουμε και λίγο …“Σε αυτή τη χώρα οι κάτοικοι είναι «πάντα ήρεμοι»” – Το top10 και οι χειρότερες χώρες

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Εδώ ο κόσμος καΐ­γε­τά­ει & το μοϊ­νί (κλπ)

Τα αστι­κά ΜΜΕ και “έγκρι­τοι” διε­θνείς οργα­νι­σμοί ανα­φέ­ρουν διά­φο­ρα “ωραία”, πχ. πως “το ξεκί­νη­μα του νέου έτους είναι συνή­θως μια επο­χή που οι περισ­σό­τε­ροι βάζουν στό­χους για τη ζωή τους, όπως να χάσουν βάρος ή να κάνουν καλύ­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση των οικο­νο­μι­κών τους”. (…) “Όμως τα τελευ­ταία χρό­νια, όλο και περισ­σό­τε­ροι εύχο­νται να βρουν την ευτυ­χία ή την εσω­τε­ρι­κή γαλή­νη μέσα στη νέα χρο­νιά”.

Για το 2023, το 17% των ανθρώ­πων που συμ­με­τεί­χαν σε δημο­σκό­πη­ση της YouGov (σσ. βρε­τα­νι­κή διε­θνής εται­ρεία έρευ­νας αγο­ράς και ανά­λυ­σης δεδο­μέ­νων που βασί­ζε­ται στο Δια­δί­κτυο, με έδρα το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, με δρα­στη­ριό­τη­τες στην Ευρώ­πη, τη Βόρεια Αμε­ρι­κή, τη Μέση Ανα­το­λή και την Ασία-Ειρη­νι­κό) έβα­λαν ως στό­χο να «είναι ευτυ­χι­σμέ­νοι». Ποσο­στό περί­που 12% θέλουν μέσα στη νέα χρο­νιά να βελ­τιώ­σουν την ψυχι­κή τους υγεία και 11% θέλουν να επι­κε­ντρω­θούν σε «πνευ­μα­τι­κά θέματα».


Η Νικα­ρά­γουα πλέ­ου­σα σε πελά­γη ευτυχίας

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση της Gallup, υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες χώρες όπου είναι πολύ πιο εύκο­λο να βρει κανείς την ηρε­μία και την εσω­τε­ρι­κή γαλήνη.

(γρά­φει…)

Η χώρα με τους πιο ήρε­μους κατοί­κους φαί­νε­ται ότι είναι η Νικα­ρά­γουα. Όταν η έρευ­να ρώτη­σε «πόσο συχνά είστε σε ηρε­μία με τις σκέ­ψεις και τα συναι­σθή­μα­τά σας;», το 73% στη Νικα­ρά­γουα απά­ντη­σε «πάντα».

Η Νικα­ρά­γουα έχει επί­σης υψη­λό «δεί­κτη θετι­κής εμπει­ρί­ας», σύμ­φω­να με το CNBC. Αυτό σημαί­νει ότι οι ερω­τη­θέ­ντες έχουν θετι­κά συναι­σθή­μα­τα για το βιο­τι­κό τους επί­πε­δο, τις προ­σω­πι­κές ελευ­θε­ρί­ες και την κοι­νω­νι­κή τους ζωή.

Μάλι­στα, από τις 10 χώρες με τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά κατοί­κων που δηλώ­νουν ότι έχουν βρει την ηρε­μία, οι 7 βρί­σκο­νται στη Λατι­νι­κή Αμερική.

Οι 10 κορυ­φαί­ες χώρες όπου …οι άνθρω­ποι είναι πάντα ήρεμοι:

Νικα­ρά­γουα

Ουζ­μπε­κι­στάν

Ελ Σαλ­βα­δόρ

Πανα­μάς

Ονδού­ρα

Παρα­γουάη

Δομι­νι­κα­νή Δημοκρατία

Ουρου­γουάη

Νότια Αφρι­κή

Ισπα­νία

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην έρευ­να είχαν επί­σης την επι­λο­γή να απα­ντή­σουν ότι αισθά­νο­νται ήρε­μοι με τις σκέ­ψεις και τα συναι­σθή­μα­τά τους «συχνά», «σπά­νια» ή «ποτέ».
Τέσ­σε­ρις από τις πέντε κορυ­φαί­ες χώρες όπου οι κάτοι­κοι δήλω­σαν ότι ήταν «συχνά» σε γαλή­νη, ήταν σκαν­δι­να­βι­κές. Την πεντά­δα συμπλη­ρώ­νει η Ολλανδία.

Στα στοι­χεία της Gallup δεν ανα­φέ­ρε­ται η θέση της Ελλά­δας (κι είχα­με μια σκασίλα…)

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Στην άλλη πλευ­ρά του Ατλαντικού …

Οι Φινλανδοί είναι ευτυχισμένοι – γιατί έχουν αυτές τις τρεις συνήθειες

Επί πέντε συνα­πτά έτη, η Φιν­λαν­δία κατα­λάμ­βα­νε την πρώ­τη θέση ως την χώρα με τους πιο ευτυ­χι­σμέ­νους κατοί­κους στον κόσμο, σύμ­φω­να με το World Happiness Report.

Στην περυ­σι­νή έκθε­ση, κάτοι­κοι από 156 χώρες κλή­θη­καν να βαθ­μο­λο­γή­σουν τις ζωές τους με μία κλί­μα­κα από το μηδέν έως το 10, με χει­ρό­τε­ρο βαθ­μό το μηδέν. Επί­σης, τους ζητή­θη­κε να κατο­νο­μά­σουν τους παρά­γο­ντες που συμ­βά­λουν στη στή­ρι­ξη της κοι­νω­νί­ας, στο προσ­δό­κι­μο ζωής, στη γεν­ναιο­δω­ρία και στην απου­σία διαφθοράς.

Ο Φιν­λαν­δός ψυχο­λό­γος και φιλό­σο­φος Frank Martela, που μετε­λε­τά τα θεμε­λιώ­δη της ευτυ­χί­ας, θέτει το εξής ερώ­τη­μα: Τι ακρι­βώς καθι­στά τους πολί­τες στην Φιν­λαν­δία τόσο πολύ ικα­νο­ποι­η­μέ­νους από τις ζωές τους;

Και ανα­φέ­ρε­ται στα εξής τρία βασι­κά σημεία:

1. Ποτέ δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους γειτόνους μας

Υπάρ­χει μία διά­ση­μη φρά­ση ενός Φιν­λαν­δού ποι­η­τή: «Μην συγκρί­νε­τε και μην καυ­χιέ­στε για την ευτυ­χία σας». Οι Φιν­λαν­δοί το λαμ­βά­νουν ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρά υπό­ψη τους αυτό.

Κάπο­τε έπε­σα πάνω σε έναν από τους πιο πλού­σιους άνδρες στη Φιν­λαν­δία. Είχε το παι­δί του σε ένα καρό­τσι και πήγαι­νε προς το σταθ­μό του τραμ. Θα μπο­ρού­σε να είχε αγο­ρά­σει ο ίδιος ένα ακρι­βό αυτο­κί­νη­το ή να προ­σλά­βει οδη­γό, αλλά επέ­λε­ξε τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς. Έτσι μοιά­ζει η επι­τυ­χία στη Φιν­λαν­δία: όπως όλοι οι άλλοι.

Συμ­βου­λή για την ευτυ­χία: Εστί­α­σε σε αυτό που σε κάνει ευτυ­χι­σμέ­νο και λιγό­τε­ρο στο να φαί­νε­σαι επι­τυ­χη­μέ­νος .Το πρώ­το βήμα για την πραγ­μα­τι­κή ευτυ­χία είναι να θέσεις τα δικά σου στά­νταρντς και όχι να συγκρί­νεις τον εαυ­τό σου με τους άλλους.

2. Δεν παραβλέπουμε τα οφέλη της φύσης

Σύμ­φω­να με έρευ­να του 2021, το 87% των Φιν­λαν­δών θεω­ρεί ότι η φύση είναι σημα­ντι­κή για τους ίδιους επει­δή τους προ­σφέ­ρει ψυχι­κή ηρε­μία, ενέρ­γεια και χαλάρωση.

Στην Φιν­λαν­δία, οι εργα­ζό­με­νοι έχουν τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες καλο­και­ρι­κές δια­κο­πές. Πολ­λοί χρη­σι­μο­ποιούν τον χρό­νο αυτό για να πάνε στην εξο­χή και να βρε­θούν κοντά στην φύση. Όσο λιγό­τε­ρες ανέ­σεις, ακό­μη και χωρίς ηλε­κτρι­κό ή νερό, τόσο το καλύτερο.

Συμ­βου­λή για την ευτυ­χία: Ο χρό­νος στην φύση αυξά­νει τη ζωτι­κό­τη­τά μας, το ευζήν και μας δίδει μία αίσθη­ση προ­σω­πι­κής ανάπτυξης.

3. Δεν σπάμε τον κύκλο εμπιστοσύνης της κοινότητας

Η έρευ­να δεί­χνει ‑όπως ανα­φέ­ρουν, ότι όσο πιο υψη­λό το επί­πε­δο εμπι­στο­σύ­νης σε μία χώρα, τόσο πιο ευτυ­χι­σμέ­νοι είναι οι πολί­τες. Ένα πεί­ρα­μα έγι­νε το 2022 σύμ­φω­να με το οποίο δοκι­μά­στη­κε η τιμό­τη­τα των πολι­τών, ρίχνο­ντας 192 πορ­το­φό­λια σε 16 πόλεις σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Στο Ελσίν­κι, 11 στα 12 πορ­το­φό­λια επι­στρά­φη­καν στον κάτοχο.

Οι Φιν­λαν­δοί έχουν την τάση να εμπι­στεύ­ο­νται ο ένας τον άλλο και να τιμούν την τιμιό­τη­τα. Εάν για παρά­δειγ­μα ξεχά­σεις το laptop σου σε μία βιβλιο­θή­κη ή χάσεις το κινη­τό σου στο τρέ­νο, μπο­ρείς να είσαι αισιό­δο­ξος ότι θα το πάρεις πίσω.

Συμ­βου­λή για την ευτυ­χία: Σκε­φτεί­τε πώς μπο­ρεί­τε να παρου­σια­στεί­τε στην κοι­νό­τη­τά σας. Πώς μπο­ρεί­τε να δημιουρ­γή­σε­τε περισ­σό­τε­ρη εμπι­στο­σύ­νη; Πώς μπο­ρεί­τε να υπο­στη­ρί­ξε­τε πολι­τι­κές που βασί­ζο­νται σε αυτήν την εμπι­στο­σύ­νη; Μικρές πρά­ξεις όπως το άνοιγ­μα πόρ­τας σε αγνώ­στους ή η παρα­χώ­ρη­ση θέσης στο τρέ­νο κάνουν επί­σης τη διαφορά.

σσ. Δεν είδα­με συμ­βου­λές και στοι­χεία για τις επι­πτώ­σεις στην ψυχο­λο­γία των Φιν­λαν­δών μετά την αίτη­ση για έντα­ξη στο ΝΑΤΟ εν μέσω ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρανία.

(Για τη Φινλανδία)
πλη­ρο­φο­ρί­ες moneyreview.g, CNBC

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο