Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Τους υπο­ψή­φιους ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές του Ιού­νη παρου­σί­α­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπας στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε  η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ στο ξενο­δο­χείο Caravel.

Οι 42 αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες υπο­ψή­φιοι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ είναι:

Νίκος Αγγε­λί­δης. Δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ και συγ­γρα­φέ­ας. Σπού­δα­σε και εργά­στη­κε ως δημο­σιο­γρά­φος στις ΗΠΑ. ‘Eχει παρου­σιά­σει επί σει­ρά ετών ενη­με­ρω­τι­κές εκπο­μπές, δελ­τία ειδή­σε­ων στα ελλη­νι­κά και στα αγγλι­κά, και πολε­µι­κές αντα­πο­κρί­σεις. Έχει δια­τε­λέ­σει αρχι­συ­ντά­κτης σε εκπο­μπές και δελ­τία ειδή­σε­ων και επι­κε­φα­λής της Δορυ­φο­ρι­κής ΕΡΤ (ERT World). Πρω­το­στά­τη­σε τον αγώ­να για την επα­να­λει­τουρ­γία της ΕΡΤ.

Πανα­γιώ­της Αλω­πού­δης, Μετα­νά­στης στη Γερ­μα­νία. Νοση­λευ­τής στο Νοσο­κο­μείο Rems Murr Kliniken, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γερ­μα­νι­κών Συν­δι­κά­των (DGB) στο νομό Rems Murr του κρα­τι­δί­ου της Βάδης — Βυτεμ­βέρ­γης, μέλος του επι­χει­ρη­σια­κού συμ­βου­λί­ου των νοσο­κο­μεί­ων Rems Murr Kliniken.

Στέλ­λα Βαλα­βά­νη, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττι­κής, Εκπρό­σω­πος Τύπου του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλά­δας (ΑΣΓΜΕ) και Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος στο δήμο Μοσχά­του-Ταύ­ρου. Μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ιδρύ­μα­τος «Το Σπί­τι του Αγωνιστή».

Σάβ­βας Βασι­λειά­δης. Φυσι­κός, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Περιο­χής Κρήτης.

Μαρία Γαβα­λά. Δικη­γό­ρος, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Περιο­χής Θεσσαλίας.

Κατε­ρί­να Γερά­κη. Δικη­γό­ρος, υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ για τα Δικαιώ­μα­τα των Μετα­να­στών – Προ­σφύ­γων και μέλος του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Δικαιο­σύ­νη και τις Λαϊ­κές Ελευ­θε­ρί­ες. Μέλος της επι­τρο­πής του ΠΑΜΕ κατά των Πλει­στη­ρια­σμών. Αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης. Είναι περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Κεντρι­κού Τομέα Αττικής.

Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου. Ηθο­ποιός, μέλος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, του οποί­ου υπήρ­ξε πρό­ε­δρος, αντι­πρό­ε­δρος και γραμ­μα­τέ­ας. Έχει βρα­βευ­τεί στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης για τη συμ­με­το­χή της στην ται­νία του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου «Μια Αιω­νιό­τη­τα και Μια Μέρα». Από το 2016 με την οικο­γέ­νειά της ‑Αντώ­νη Ξένο και Αγγε­λι­κή Ξένου- λει­τουρ­γούν το «Από Κοι­νού Θέα­τρο». Έχει δια­τε­λέ­σει βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης με το ΚΚΕ, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος στον Δήμο Αθη­ναί­ων και περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Αττικής.

Κώστας Γου­λιά­μος. Διε­τέ­λε­σε Πρύ­τα­νης του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου. Τακτι­κό Μέλος της Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών και Τεχνών της Ευρώ­πης και Δια­κε­κρι­μέ­νο Μέλος (Fellow) του Royal Society of Arts/London. Είναι επί­τι­μος κι επι­σκέ­πτης καθη­γη­τής σε πανε­πι­στή­μια του εξω­τε­ρι­κού. Διε­τέ­λε­σε μέλος της Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής της «Ευρω­παϊ­κής Κοι­νω­νι­κής Έρευ­νας», με ερευ­νη­τι­κό έργο που κατέ­κτη­σε το βρα­βείο επι­στη­μών Descartes στην Ευρώ­πη. Υπήρ­ξε μέλος της επι­στη­μο­νι­κής επι­τρο­πής του European Science Foundation με έδρα το Στρα­σβούρ­γο. Τον Σεπτέμ­βρη του 2023 έλα­βε το ένα εκ των δύο διε­θνών βρα­βεί­ων “εξαι­ρε­τι­κής προ­σφο­ράς στη γενι­κή εκπαί­δευ­ση από τη “Διε­θνή Ομο­σπον­δία Γενι­κής Εκπαί­δευ­σης Πανε­πι­στη­μί­ων Εφαρ­μο­σμέ­νων Επιστημών”.

Κατε­ρί­να Δεμέ­τη. Αρχαιο­λό­γος, Διευ­θύ­ντρια του Μου­σεί­ου Σολω­μού & Επι­φα­νών Ζακυν­θί­ων, Συντο­νί­στρια του Δικτύ­ου Μου­σεί­ων Ιονί­ων Νήσων (12 Μου­σεία), Αντι­πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Φίλων Ξενο­που­λεί­ου Παι­δι­κής Βιβλιο­θή­κης και της Εται­ρεί­ας Ζακυν­θι­νών Πολι­τι­σμι­κών Ερευνών.

Κώστας Ιντζές. Ελεύ­θε­ρος Επαγ­γελ­μα­τί­ας. Μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ένω­σης Εστια­τό­ρων — Ψητο­πω­λών & Καφέ — Μπαρ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Πανα­γιώ­της Κατί­κας. Αρχι­τέ­κτων Μηχα­νι­κός, συντα­ξιού­χος δημο­σί­ου. Έχει δια­τε­λέ­σει : Πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας των Μηχα­νι­κών του Δημο­σί­ου (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ), μέλος της Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής του ΤΕΕ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, μέλος του Ανώ­τα­του Πει­θαρ­χι­κού Συμ­βου­λί­ου του ΤΕΕ και επί σει­ρά ετών μέλος της Κεντρι­κής Αντι­προ­σω­πεί­ας του καθώς και μέλος της Αντι­προ­σω­πεί­ας του Συλ­λό­γου Αρχι­τε­κτό­νων. Απο­χώ­ρη­σε από τον ΣΥΡΙΖΑ αμέ­σως μετά την ψήφι­ση του τρί­του μνη­μο­νί­ου το καλο­καί­ρι του 2015. Συμ­με­τεί­χε στην ίδρυ­ση της ΛΑΕ και διε­τέ­λε­σε μέλος του Πολι­τι­κού της Συμ­βου­λί­ου, καθώς και συντο­νι­στής της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Αρι­στε­ρού Ρεύ­μα­τος. Δια­φώ­νη­σε με την από­φα­ση για συνερ­γα­σία με το ΜΕΡΑ 25 και επέ­λε­ξε, μαζί με πολ­λούς συντρό­φους του να στη­ρί­ξει το ΚΚΕ στις τελευ­ταί­ες Βου­λευ­τι­κές και Περι­φε­ρεια­κές- Δημο­τι­κές εκλο­γές και να συμπα­ρα­τα­χθεί έκτο­τε μαζί του.

Βαγ­γέ­λης Κατσα­κού­λης, Για­τρός, Αντι­δή­μαρ­χος Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Ρίου του Δήμου Πατρέ­ων. Πρώ­ην περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Δυτι­κής Ελλά­δας. Απο­χώ­ρη­σε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγου­στο του 2015 με την υπο­γρα­φή του τρί­του μνημονίου.

Γιώρ­γος Κεντρω­τής, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου στο Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο. Σπού­δα­σε Νομι­κά και Πολι­τι­κές Επι­στή­μες στο ΕΚΠΑ και έλα­βε τον τίτλο του Διδά­κτο­ρα της Νομι­κής από το Πανε­πι­στή­μιο του Ζάαρ­λαντ της Γερ­μα­νί­ας. Άσκη­σε επί 14 έτη τη δικη­γο­ρία στην Αθή­να και στο εξω­τε­ρι­κό. Το 1994 εκλέ­χτη­κε καθη­γη­τής Θεω­ρί­ας της Μετά­φρα­σης στο Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο, όπου και υπη­ρε­τεί μέχρι σήμε­ρα. Εκτός από τα θεω­ρη­τι­κά συγ­γράμ­μα­τα και άρθρα του γύρω από τη μετά­φρα­ση έχει δημο­σιεύ­σει μεγά­λο αριθ­μό μετα­φρα­σμά­των. Ανά­με­σα στους συγ­γρα­φείς, έργα των οποί­ων έχει μετα­φρά­σει στη γλώσ­σα μας, συγκα­τα­λέ­γο­νται ο Αισχύ­λος, ο Πλά­των, ο Κικέ­ρων, ο Τάκι­τος, ο Βίκο, ο Μπρεχτ, ο Νερού­δα, ο Μαγια­κόφ­σκι, ο Παβέ­ζε, ο Παζο­λί­νι, ο Μού­ζιλ, ο Μπροχ, ο Μπω­ντλαίρ, ο Πας. Έχει εκδώ­σει δύο μυθι­στο­ρή­μα­τα, έξι ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές και αρκε­τά δοκί­μια σχε­τι­κά με τον Διο­νύ­σιο Σολω­μό, την Επτα­νη­σια­κή Σχο­λή και τον Γιάν­νη Ρίτσο. Έχει διδά­ξει σε πανε­πι­στή­μια της Ιτα­λί­ας, της Γερ­μα­νί­ας, της Τουρ­κί­ας και της Κύπρου και είναι μέλος πολ­λών επι­στη­μο­νι­κών εται­ριών καθώς και αντε­πι­στέλ­λον μέλος της Ισπα­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Γραμ­μά­των της Μαδρί­της. Για τον έργο του έχει βρα­βευ­θεί στην Ελλά­δα και στην Ιταλία.

Ιμπρα­ήμ Κεραν­τζή Ιμπράμ, Αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, Πρώ­ην μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Αρχι­τε­κτό­νων ΣΑΔΑΣ, πρώ­ην μέλος αντι­προ­σω­πεί­ας ΤΕΕ Θρά­κης, Κατοι­κεί στις Σάπ­πες στη Ροδό­πη. (μου­σουλ­μα­νι­κή μειονότητα)

Ιωάν­να Κολο­βού. Συντα­ξιού­χος δημο­σιο­γρά­φος – Δικη­γό­ρος, μέλος της ΕΣΗΕΑ Εργά­στη­κε στις εφη­με­ρί­δες ΠΡΩΤΗ και ΒΡΑΔΥΝΗ και διε­τέ­λε­σε αιρε­τή εκπρό­σω­πος των εργα­ζο­μέ­νων στο Μικτό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ. Υπήρ­ξε στε­νή συνερ­γά­της του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη επί 35 χρό­νια, κυρί­ως ως εκπρό­σω­πος Τύπου. Γνω­στή από την αλλη­λεγ­γύη και τον αγώ­να που ανα­πτύ­χθη­κε ενά­ντια στον πλει­στη­ρια­σμό του σπι­τιού της. Διώ­κε­ται για «δια­τά­ρα­ξη οικια­κής ειρή­νης», επει­δή υπε­ρα­σπί­στη­κε το πατρο­γο­νι­κό της σπί­τι ενά­ντια στα κορά­κια των τρα­πε­ζών και των funds, ενά­ντια στο κρά­τος, που απει­λούν τη στέ­γη του λαού.

Ηλί­ας Κον­δύ­λης. Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πολι­τι­κής Υγεί­ας στο Τμή­μα Ιατρι­κής του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΑΠΘ), Γραμ­μα­τέ­ας του Ενιαί­ου Συλ­λό­γου Διδα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού του ΑΠΘ & μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΠΟΣΔΕΠ), Πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ένω­σης για την Πολι­τι­κή Υγεί­ας στην Ευρώ­πη (ΙΑΗΡΕ).

Τίνα Κου­ζιά­κη. Ψυχο­λό­γος, Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος Κοζάνης.

Δήμος Κου­μπού­ρης. Συντα­ξιού­χος. Εργα­ζό­με­νος για 40 χρό­νια στη Χαλυ­βουρ­γία. Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων του ΙΚΑ & Επι­κου­ρι­κών Ταμεί­ων Μισθω­τών Ελλά­δας. Πρό­ε­δρος της Παγκό­σμιας Ομο­σπον­δί­ας των Συνταξιούχων.

Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα. Γεν­νή­θη­κε στη Σιλί­στρα, στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Βουλ­γα­ρί­ας. Πτυ­χιού­χος Ιστο­ρί­ας- Εθνο­γρα­φί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου «Αγ. Κύριλ­λος και Μεθό­διος». Το 2001 μετα­νά­στευ­σε στην Ελλά­δα και εργά­στη­κε ως ιδιω­τι­κή υπάλ­λη­λος και ως καθα­ρί­στρια. Διε­τέ­λε­σε γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της Πανατ­τι­κής Ένω­σης Καθα­ρι­στριών και Οικια­κού Προ­σω­πι­κού– ΠΕΚΟΠ. Τον Δεκέμ­βρη του 2008 δέχτη­κε εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση με οξύ λόγω της συν­δι­κα­λι­στι­κής της δρά­σης, επί­θε­ση που της προ­κά­λε­σε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, χωρίς οι δρά­στες να έχουν βρε­θεί ή τιμω­ρη­θεί. Έχει δια­τε­λέ­σει Ευρω­βου­λευ­τής, εκλεγ­μέ­νη με τον ΣΥΡΙΖΑ- EKM. Από το 2019 συμ­με­τέ­χει σε πρω­το­βου­λί­ες του ΚΚΕ και από τον Απρί­λη του 2023 συμπο­ρεύ­ε­ται μαζί του.

Βικτω­ρία Κού­τση, Μηχα­νο­λό­γος Μηχα­νι­κός. Είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ).

Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Διπλω­μα­τού­χος Ηλε­κτρο­λό­γος Μηχα­νι­κός & Μηχα­νι­κός Υπο­λο­γι­στών του ΕΜΠ. Γραμ­μα­τέ­ας του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ.

Ρίζος Μαρού­δας, Αγρό­της. Επι­κε­φα­λής της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Λάρισας.

Κώστας Μπασ­δέ­κης. Γεω­πό­νος. Περι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Στε­ρε­άς Ελλάδας.

Μάρ­κος Μπε­κρής. Λιμε­νερ­γά­της στις προ­βλή­τες της COSCO. Πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά και του Σωμα­τεί­ου Λιμε­νερ­γα­τών ΕΝΕΔΕΠ στην COSCO.

Βασί­λης Μπέλ­λος. Πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής στο Τμή­μα Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης (ΔΠΘ), μέλος της Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού — Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΠΟΣΔΕΠ), μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών Ελλά­δας (ΣΠΜΕ).

Μπού­τα Πόπη. Επι­σκέ­πτρια Υγεί­ας, Πρό­ε­δρος Δ.Σ. εργα­ζο­μέ­νων Κέντρου Υγεί­ας Νομού Καρ­δί­τσας, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Καρδίτσας.

Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου – Αλα­βά­νος. Χημι­κός. Ευρωβουλευτής.

Χρι­στί­να Πανα­γιω­τα­κο­πού­λου. Δημο­σιο­γρά­φος. Εκπρό­σω­πος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κώστας Παπα­δά­κης. Κοι­νω­νι­κός Λει­τουρ­γός. Ευρωβουλευτής.

Νίκος Παπα­δό­που­λος, Επαγ­γελ­μα­τί­ας Ποδο­σφαι­ρι­στής στον Αστέ­ρα Τρίπολης.

Βάνα Πατρι­νού. Για­τρός Χει­ρουρ­γός, Διευ­θύ­ντρια ΕΣΥ Νοση­λευ­τι­κής Μονά­δας Μεσο­λογ­γί­ου, Γραμ­μα­τέ­ας της Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, μέλος του ΔΣ του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος Ιεράς Πόλε­ως Μεσολογγίου.

Πανα­γιώ­της Πολί­της. Μεταλ­λερ­γά­της στη ΛΑΡΚΟ. Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΛΑΡΚΟ, Μέλος ΓΣ της ΓΣΕΕ.

Έρη Ρίτσου, Συγ­γρα­φέ­ας – Λογο­τέ­χνης. Κόρη της για­τρού Γαρυ­φα­λιάς Γεωρ­γιά­δου και του ποι­η­τή Γιάν­νη Ρίτσου. Έχει εκδώ­σει βιβλία για μεγά­λους και για παι­διά, ενώ διη­γή­μα­τά της έχουν δημο­σιευ­τεί σε συλ­λο­γι­κούς τόμους, εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά στην Ελλά­δα και στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής. Είναι μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) και της Παν­σα­μια­κής Επι­τρο­πής Ειρήνης.

Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα. Δικη­γό­ρος, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ). Μέλος της Κ.Ε και του τμή­μα­τος της Κ.Ε. του ΚΚΕ για την ισο­τι­μία και χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναικών.

Δήμη­τρα Στα­μα­τέ­λου. Για­τρός – παθο­λό­γος, Επι­με­λή­τρια Β στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Οργα­νω­τι­κή Γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ). Εργά­στη­κε για 7 χρό­νια στο Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο της Νίκαιας ως ειδι­κευό­με­νη παθο­λο­γί­ας και στη συνέ­χεια ως επι­κου­ρι­κή για­τρός στην Α΄ Παθο­λο­γι­κή κλι­νι­κή και στο τμή­μα COVID.

Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης. Μάγει­ρας – Δια­νο­μέ­ας. Πρό­ε­δρος του Δ.Σ του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού-Του­ρι­σμού –Ξενο­δο­χεί­ων Ν. Αττι­κής, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας και μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ.

Γιάν­νης Τασιού­λας. Οικο­δό­μος, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων Ελλά­δας, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ.

Τάσος Τόκας. Δάσκα­λος Ειδι­κής Αγω­γής, Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Γονέ­ων Μαθη­τών Δήμου Ιωαν­νι­τών, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Ηπεί­ρου, μέλος του ΔΣ της Ανώ­τα­της Συνο­μο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλάδας.

Βασί­λης Τομπου­λί­δης. Δικη­γό­ρος, Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ανέ­στης Τσου­κα­ρά­κης. Συνταγ­μα­τάρ­χης εν απο­στρα­τεία, Πρό­ε­δρος της Πανελ­λα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Απο­στρά­των Στρα­τιω­τι­κών (ΠΟΜΑΣ). Επί­τι­μος Πρό­ε­δρος της Πανελ­λα­δι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Στρα­τιω­τι­κών (Π.Ο.Ε.Σ.).

Κλειώ Χρι­στο­πού­λου. Πτυ­χιού­χος Μάρ­κε­τινγκ & Επι­κοι­νω­νί­ας Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Μέλος του Γρα­φεί­ου του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΚΝΕ.

Νίκη Χρο­νο­πού­λου. Διοι­κη­τι­κή Υπάλ­λη­λος στο Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, Χημι­κός Μηχα­νι­κός. Είναι Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ. Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας. Είναι Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Δυτι­κού Τομέα Αττικής.

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο