Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτουργός

Τη μεγά­λη ανη­συ­χία των εργα­ζο­μέ­νων στην Πολι­τι­κή Αερο­πο­ρία για τον κίν­δυ­νο να ζήσου­με τα «Τέμπη του αέρα», αν δεν υπάρ­ξουν άμε­σα μέτρα από το κρά­τος, επι­βε­βαιώ­νουν τα στοι­χεία από τη διε­ρεύ­νη­ση σοβα­ρών περι­στα­τι­κών που σχε­τί­ζο­νται με την ασφά­λεια των πτή­σε­ων στις ΗΠΑ. Για παρά­δειγ­μα, η πρό­ε­δρος του ομο­σπον­δια­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφά­λειας Μετα­φο­ρών, κατα­θέ­το­ντας σε επι­τρο­πή της αμε­ρι­κα­νι­κής Γερου­σί­ας, ομο­λό­γη­σε ότι «οι ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας υπο­χρε­ού­νται σε υπε­ρω­ρί­ες (…) Αυτό οδη­γεί σε κόπω­ση και από­σπα­ση της προ­σο­χής (…) όλα κατα­λή­γουν στο πρό­βλη­μα της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού». Αλλά και ο πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Ενω­σης Ελεγ­κτών Ενα­έ­ριας Κυκλο­φο­ρί­ας δήλω­σε ότι «σε πολ­λά αερο­δρό­μια οι εργα­ζό­με­νοι ανα­γκά­ζο­νται να δου­λεύ­ουν 6 μέρες τη βδο­μά­δα, 10 ώρες τη μέρα», ενώ υπο­λο­γί­ζο­νται ότι είναι «περί­που 3.600 λιγό­τε­ροι από τους 14.000 που απαι­τού­νται». Ενδει­κτι­κά, το προ­σω­πι­κό στον τερ­μα­τι­κό σταθ­μό της Νέας Υόρ­κης είναι μόλις το 54% του συνι­στώ­με­νου… Δημο­σί­ευ­μα του «Ρόι­τερς» ανα­φέ­ρει επί­σης ότι πολ­λά ατυ­χή­μα­τα στο έδα­φος οφεί­λο­νται «σε ελλεί­ψεις ηλε­κτρο­νι­κών συστη­μά­των, που είναι δια­θέ­σι­μα από τη δεκα­ε­τία του 1980…». Όπως το εξε­λιγ­μέ­νο σύστη­μα SURF‑A (Surface-Alert), το οποίο όμως απορ­ρί­φθη­κε το 2021, επει­δή — σύμ­φω­να με έκθε­ση — «βασι­κή ανη­συ­χία ήταν το κόστος» και επει­δή «τίπο­τα δεν μπο­ρεί να ενερ­γο­ποι­ή­σει μια τέτοια επέν­δυ­ση, απλά (για­τί) δεν εντο­πί­ζε­ται θέμα κιν­δύ­νου ή όφε­λος άξιο να ακο­λου­θή­σει (κανείς)…», όπως δήλω­ναν εκπρό­σω­ποι των αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών. Ο κυνι­σμός τους δεν είναι τίπο­τα λιγό­τε­ρο από αναγ­γε­λία ενός προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος, με ηθι­κό και φυσι­κό αυτουρ­γό το κέρδος…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο