Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφιερώματα σε μεταπολεμικούς συγγραφείς στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων (από 2/3)

Αφιέ­ρω­μα σε μετα­πο­λε­μι­κούς συγ­γρα­φείς, με σκο­πό να φωτι­στεί το έργο πεζο­γρά­φων που σημά­δε­ψαν μια επο­χή, οργα­νώ­νει ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού & Νεο­λαίας του δήμου Αθη­ναί­ων από τις 2 Μαρ­τί­ου έως τις 18 Μαί­ου, Κεντρι­κή Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη.

Το αφιέ­ρω­μα με τίτλο «Φωνές μεί­ζο­νες σε φως έλασ­σον» εστιά­ζει στο έργο των Γιώρ­γου Ιωάν­νου, Μάριου Χάκ­κα, Δημή­τρη Χατζή, Τατιά­νας Γκρί­τση-Μιλ­λιέξ, Ανδρέα Φρα­γκιά και Άρη Αλε­ξάν­δρου και απευ­θύ­νε­ται στο ευρύ κοινό.Περιλαμβάνει ομι­λί­ες από έγκρι­τους μελε­τη­τές, ανα­γνώ­σεις απο­σπα­σμά­των από ηθο­ποιούς και προ­βο­λή επι­λεγ­μέ­νου οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλικού.

Η πρώ­τη εκδή­λω­ση με τίτλο «ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: Ένας σύγ­χρο­νος συγ­γρα­φέ­ας» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέ­ρα 2 Μαρ­τί­ου. Για το συγ­γρα­φέα και το έργο του μιλούν οι Έλε­να Χου­ζού­ρη, Θεό­δω­ρος Γρη­γο­ριά­δης και Μάρω Δούκα.

Απο­σπά­σμα­τα του έργου του θα δια­βά­σει η ηθο­ποιός Λαρί­σα Βέργου.

ioannou2

Οι ημε­ρο­μη­νί­ες των εκδη­λώ­σε­ων είναι:

Δευ­τέ­ρα 2/3: Αφιέ­ρω­μα στο Γιώρ­γο Ιωάννου

Δευ­τέ­ρα 16/3: Αφιέ­ρω­μα στο Μάριο Χάκ­κα

Δευ­τέ­ρα 30/3: Αφιέ­ρω­μα στο Δημή­τρη Χατζή

Δευ­τέ­ρα 20/4: Αφιέ­ρω­μα στην Τατιά­να Γκρίτση-Μιλλιέξ

Δευ­τέ­ρα 4/5: Αφιέ­ρω­μα στον Ανδρέα Φρα­γκιά

Δευ­τέ­ρα 18/5: Αφιέ­ρω­μα στον Άρη Αλε­ξάν­δρου.

Κεντρι­κή Δημο­τι­κή Βιβλιοθήκη:Δομοκού 2, Σταθ­μός Λαρί­σης, τηλ.: 210–8810884, 210–8846011

Ώρα έναρξης:18.30

Η είσο­δος για το κοι­νό είναι ελεύθερη

Ημε­ρο­μη­νία:

Δευ, 02/03/2015 — 18:30Δευ, 18/05/2015 — 18:30

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο