Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίλνιους — Σύνοδος ΝΑΤΟ: Περισσότερα όπλα και υποστήριξη στην Ουκρανία

Η μακρό­χρο­νη στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη στο Κίε­βο, οι «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας» και οι δεσμεύ­σεις για περαι­τέ­ρω προ­σέγ­γι­ση ΝΑΤΟ — Ουκρα­νί­ας θα βρε­θούν στο επί­κε­ντρο της διή­με­ρης Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, που ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στο Βίλ­νιους της Λιθουα­νί­ας με ατζέ­ντα — φωτιά για τους λαούς.

Με φόντο τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία οι απο­φά­σεις θα κοι­τά­ζουν «μακριά», κλι­μα­κώ­νο­ντας παρα­πέ­ρα την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και ευρύτερα.

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ακό­μη την επί­ση­μη έναρ­ξη της Συνό­δου, Γερ­μα­νία, Γαλ­λία και Νορ­βη­γία έσπευ­σαν να ανα­κοι­νώ­σουν νέες απο­στο­λές όπλων, οπλι­κών συστη­μά­των και δομών «υπο­στή­ρι­ξης» στην Ουκρα­νία. Η Γερ­μα­νία θα προ­σφέ­ρει επι­πλέ­ον όπλα και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στην Ουκρα­νία αξί­ας σχε­δόν 700 εκατ. ευρώ, έγι­νε γνω­στό από κυβερ­νη­τι­κές πηγές σήμε­ρα. Το Βερο­λί­νο, που παρέ­χει στο Κίε­βο τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια μετά τις ΗΠΑ, είχε ανα­κοι­νώ­σει στις 13 Μάη την παρο­χή όπλων αξί­ας 2,7 δισ. ευρώ.

Από την πλευ­ρά του ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος, Εμα­νου­έλ Μακρόν, δήλω­σε σήμε­ρα ότι η χώρα του θα παρα­δώ­σει στην Ουκρα­νία πυραύ­λους μεγά­λου βελη­νε­κούς «Scalp». «Απο­φα­σί­σα­με να προ­σφέ­ρου­με νέους πυραύ­λους που επι­τρέ­πουν πλήγ­μα­τα βαθιά στην Ουκρα­νία», είπε ο Μακρόν κατά την άφι­ξή του στο Βίλ­νιους. «Πιστεύω ότι σήμε­ρα αυτό που είναι σημα­ντι­κό για εμάς είναι να στεί­λου­με ένα μήνυ­μα υπο­στή­ρι­ξης προς την Ουκρα­νία και ενό­τη­τας του ΝΑΤΟ», ισχυρίστηκε.

Νωρί­τε­ρα η κυβέρ­νη­ση της Νορ­βη­γί­ας είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι θα αυξή­σει φέτος τη στρα­τιω­τι­κή της υπο­στή­ρι­ξη προς το Κίε­βο από τα 2,5 δισ. κορό­νες (2,18 δισ. ευρώ) στα 10 δισ. κορό­νες (8,7 δισ. ευρώ) και παράλ­λη­λα θα ενι­σχύ­σει τη συνει­σφο­ρά της στο ταμείο του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία.

Ατζέντα — φωτιά για τους λαούς

Στην ατζέ­ντα της Συνό­δου θα βρε­θεί και η διεύ­ρυν­ση της «συνερ­γα­σί­ας» του ΝΑΤΟ με χώρες της περιο­χής του Ινδο-Ειρη­νι­κού, που εμπλέ­κο­νται στους σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νoNATOι­κών, όπως η Ιαπω­νία, η Αυστρα­λία, η Νέα Ζηλαν­δία και η Νότια Κορέα, σε μια περιο­χή όπου «μαγει­ρεύ­ε­ται» η νέα πολε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση του ΝΑΤΟ με την Κίνα, που από πέρ­σι στη «Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη» του ΝΑΤΟ χαρα­κτη­ρί­στη­κε «απει­λή».

Στό­χος επί­σης να κατα­λη­χθούν τα τρία νέα «χωρι­κά σχέ­δια» επι­χει­ρή­σε­ων του ΝΑΤΟ, «για την αντι­με­τώ­πι­ση των δύο βασι­κών απει­λών για τη Συμ­μα­χία μας, τη Ρωσία και την τρο­μο­κρα­τία», όπως λένε: Ένα σχέ­διο για τον Βορ­ρά, τον Ατλα­ντι­κό και την Ευρω­παϊ­κή Αρκτι­κή. Ένα για το κέντρο, που καλύ­πτει την περιο­χή της Βαλ­τι­κής και την Κεντρι­κή Ευρώ­πη. Και ένα νότιο σχέ­διο για τη Μεσό­γειο και τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, όπου η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη θα διεκ­δι­κή­σει ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο «πυλώ­να ασφαλείας».

Η συζή­τη­ση για τα «χωρι­κά σχέ­δια» έχει σημα­σία και για τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, καθώς οι Αμε­ρι­κα­νοί σπεύ­δουν να ικα­νο­ποι­ή­σουν τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις, δίνο­ντας δυνα­τό­τη­τα να υπάρ­χει στα σχέ­δια σαφής ανα­φο­ρά ότι η Τουρ­κία χρη­σι­μο­ποιεί τη δική της ονο­μα­σία για τα Στε­νά («Turkish Straits») αντί όσων προ­βλέ­πο­νται στη Σύμ­βα­ση του Μοντρέ. Επί­σης, η αμε­ρι­κα­νι­κή «πρό­τα­ση» προ­βλέ­πει και απα­λοι­φή των βασι­κών ονο­μα­σιών στους χάρ­τες, προ­κει­μέ­νου με αυτόν τον τρό­πο να μην υπάρ­χει η ανά­γκη ανα­φο­ράς της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, αλλά αυτή να περι­γρά­φε­ται με …συντε­ταγ­μέ­νες, ενώ ανα­θερ­μαί­νο­νται τα διχο­το­μι­κά σχέ­δια στο νησί.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά για τα παρα­πά­νω ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, έλε­γε σε δηλώ­σεις του χτες από το Βίλ­νιους ότι «στη Σύνο­δο Κορυ­φής θα κάνου­με περαι­τέ­ρω σημα­ντι­κά βήμα­τα για να ενι­σχύ­σου­με την απο­τρο­πή και την άμυ­νά μας. Συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τριών νέων περι­φε­ρεια­κών σχε­δί­ων. Υπο­στη­ρι­ζό­με­να από 300.000 στρα­τιώ­τες σε υψη­λή ετοι­μό­τη­τα. Και σημα­ντι­κές δυνα­τό­τη­τες σε όλους τους τομείς».

Διαβεβαιώσεις «ασφαλείας» από το ΝΑΤΟ στο Κίεβο

Ως προς τις δεσμεύ­σεις για την εντα­ξια­κή πορεία της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ, η δια­πραγ­μά­τευ­ση είναι πιο περί­πλο­κη, αλλά το βέβαιο είναι ότι θα συγκρο­τη­θεί Συμ­βού­λιο ΝΑΤΟ — Ουκρα­νί­ας, το οποίο θα συνε­δριά­σει μετά τη Σύνο­δο Κορυφής.

«Ανα­μέ­νω ότι οι σύμ­μα­χοι θα στεί­λουν ένα σαφές, ενιαίο και θετι­κό μήνυ­μα προς την κατεύ­θυν­ση της έντα­ξης (στη Συμ­μα­χία) της Ουκρα­νί­ας», έσπευ­σε να δηλώ­σει ο γγ του Συμ­φώ­νου, Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ, σήμε­ρα το πρωί. Οι διμε­ρείς εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας για την Ουκρα­νία θα συμπλη­ρώ­σουν τις απο­φά­σεις για τη μελ­λο­ντι­κή έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ που θα γίνουν κατά τη Σύνο­δο Κορυ­φής της Συμ­μα­χί­ας στο Βίλ­νιους, ανέ­φε­ρε ο γγ του ΝΑΤΟ.

Η Βρε­τα­νία, η Γαλ­λία, η Γερ­μα­νία και οι ΗΠΑ δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται με το Κίε­βο για ένα πολυ­με­ρές κεί­με­νο που θα δημιουρ­γού­σε ένα ευρύ πλαί­σιο για τα κρά­τη — μέλη τα οποία θέλουν να παρέ­χουν ή να συνε­χί­σουν να παρέ­χουν στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων προηγ­μέ­νων όπλων, καθώς και οικο­νο­μι­κή βοήθεια.

Η ΕΕ ‑η οποία θα συνε­χί­σει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση στρα­τιω­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης, μέσω του «Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού για την Ειρή­νη»- και οι χώρες του G7 ήταν επί­σης ενή­με­ρες στις συζητήσεις.

Το πολυ­με­ρές πλαί­σιο διευ­κο­λύ­νει τις χώρες να συνά­ψουν λεπτο­με­ρείς διμε­ρείς ρυθ­μί­σεις με την Ουκρανία.

«Οι Αμε­ρι­κα­νοί δεν θέλουν να ανα­μει­γνύ­ουν τις συζη­τή­σεις για τις προ­ο­πτι­κές του ΝΑΤΟ με εγγυ­ή­σεις, επο­μέ­νως οι εγγυ­ή­σεις μπο­ρεί να συμ­φω­νη­θούν μόνο μετά τη Σύνο­δο Κορυ­φής», είπε ένας Ευρω­παί­ος διπλω­μά­της. Γερ­μα­νός ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος είπε ότι θα υπάρ­ξει συμ­φω­νία σε επί­πε­δο G7, σύμ­φω­να πάντα με το ρεπορτάζ.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν δήλω­σε στο CNN, την Κυρια­κή, ότι η Ουά­σιγ­κτον είναι έτοι­μη να παρά­σχει ασφά­λεια στην Ουκρα­νία κατά το «πρό­τυ­πο» του Ισραήλ.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, που ανα­μέ­νε­ται να παρα­στεί στη σύνο­δο, ζήτη­σε «ένα ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα» από τους Δυτι­κούς για τις προ­ο­πτι­κές έντα­ξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Στο μετα­ξύ το Κίε­βο εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για την πρό­θε­ση του ΝΑΤΟ να άρει την απαί­τη­σή του να ακο­λου­θή­σει η Ουκρα­νία το Σχέ­διο Δρά­σης Μέλους, μια δια­δι­κα­σία που συνή­θως απαι­τεί­ται για την εισ­δο­χή μιας χώρας στο Σύμ­φω­νο και η οποία προ­βλέ­πει σει­ρά μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο