Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαθύ Μαύρο του αντικομμουνισμού

Ο Μανια­δά­κης πέθα­νε μα η σπο­ρά του έμει­νε. Χρη­σι­μο­ποιεί πλέ­ον σύγ­χρο­νες μεθό­δους λάσπης, χαφιε­δι­σμού και προ­βο­κά­τσιας, φορώ­ντας κόκ­κι­νη προ­βιά στο δια­δί­κτυο. Ακο­λου­θώ­ντας τη γνώ­ρι­μη τους τακτι­κή «πες πες, κάτι θα μεί­νει», οι νεό­κο­ποι Μανια­δά­κη­δες του ίντερ­νετ δε διστά­ζουν να συκο­φα­ντή­σουν, να χυδαιο­λο­γή­σουν, να λασπο­λο­γή­σουν, να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις πρω­τού λου­φά­ξουν και πάλι στην ανυ­παρ­ξία του δια­δι­κτυα­κού βούρκου. 

Μια τέτοια περί­πτω­ση είναι το μπλογκ «Βαθύ Κόκ­κι­νο». Είναι δε τόσο «βαθύ» αυτό το κόκ­κι­νο που, πιά­νο­ντας πάτο στην συκο­φα­ντία και τη λάσπη, γίνε­ται μαύ­ρο. Βαθύ μαύ­ρο. Η ιδε­ο­λο­γι­κή του «μαυ­ρί­λα», την οποία καλύ­πτει πίσω από μια επί­φα­ση «υπε­ρε­πα­να­στα­τι­κό­τη­τας», φαί­νε­ται σε σει­ρά άθλιων, προ­βο­κα­τό­ρι­κων αναρ­τή­σε­ων του ενά­ντια στο ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ και φορείς του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινήματος. 

Οτι­δή­πο­τε συκο­φα­ντεί το ΚΚΕ έχει θέση στο εν λόγω μπλογκ. Από δημο­σιεύ­μα­τα φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κών εφη­με­ρί­δων (βλέ­πε «Αυγή», «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών») μέχρι ανα­κοι­νώ­σεις περι­θω­ρια­κών αντι­κομ­μου­νι­στι­κών γκρου­πού­σκου­λων του επο­νο­μα­ζό­με­νου «αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου», όλος ο αντι-ΚΚΕ οχε­τός έχει θέση στο «Βαθύ Κόκ­κι­νο». Ένας οχε­τός που συχνά συνο­δεύ­ε­ται από στο­χο­ποί­η­ση προ­σώ­πων τα οποία τους ενοχλούν. 

Σε μια τέτοια άθλια, φασι­στι­κού τύπου, στο­χο­ποί­η­ση προ­χώ­ρη­σαν πρό­σφα­τα οι σύγ­χρο­νοι Μανια­δά­κη­δες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο», με αφορ­μή ανάρ­τη­ση του «ΑΤΕΧΝΩΣ». Επι­κα­λού­με­νοι ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες πρώ­ην συνερ­γα­τών του περιο­δι­κού και κατα­σκευα­σμέ­νες δηλώ­σεις (περί ΕΡΤopen), οι δια­δι­κτυα­κοί αυτοί χαφιέ­δες έβα­λαν στο στό­χα­στρο τον Ηρα­κλή Κακα­βά­νη. Επει­δή όμως το ψέμα έχει κοντά ποδά­ρια και οι συκο­φά­ντες κάποια στιγ­μή ξεγυ­μνώ­νο­νται, ανα­φέ­ρου­με τα εξής:

1. Οι Μανια­δά­κη­δες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο» επι­κα­λού­νται «επώ­νυ­μη καταγ­γε­λία» πρώ­ην συνερ­γα­τών του ΑΤΕΧΝΩΣ ενά­ντια στον Ηρ. Κακα­βά­νη. Μια «καταγ­γε­λία» που την χρη­σι­μο­ποιούν ως «θέσφα­το», ως de facto ισχύ­ου­σα, χωρίς ασφα­λώς να μπουν στη δια­δι­κα­σία να την επι­βε­βαιώ­σουν. Και για­τί να μπουν άλλω­στε; Από πότε οι συκο­φά­ντες νοιά­ζο­νται για την αλήθεια; 

2. Τα ρετά­λια του «μανια­δα­κι­σμού» κατη­γο­ρούν τον Ηρ. Κακα­βά­νη για την στά­ση που κρά­τη­σε στο θέμα της ΕΡΤopen. Και εδώ το «Βαθύ Κόκ­κι­νο» δίνει ρεσι­τάλ ψέμα­τος και δια­στρέ­βλω­σης. Τι λένε; Ότι τάχα ο Ηρ. Κακα­βά­νης ανέ­χθη­κε την επι­βο­λή λογο­κρι­σί­ας στην EΡΤopen και- για να το κάνουν δήθεν πιο πει­στι­κό- ανα­φέ­ρο­νται σε… φήμες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη φρά­ση “φέρε­ται να απά­ντη­σε” (!!!). Η λασπο­λο­γία στο μεγα­λείο της και η απα­τε­ω­νιά στο απο­κο­ρύ­φω­μα της. Μέσα στον… έγκρι­το χαφιε­δι­σμό τους, οι συντά­κτες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο» δεν ανα­φέ­ρουν ούτε.… μισό στοι­χείο που να απο­δει­κνύ­ει τα λεγό­με­να τους, αλλά επι­κα­λού­νται φημο­λο­γί­ες. Αντί να βάζουν στον Ηρ. Κακα­βά­νη λόγια που ουδέ­πο­τε είπε, θα μπο­ρού­σαν να δια­βά­σουν σε σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση την πραγ­μα­τι­κή στά­ση που κρά­τη­σε ο δημοσιογράφος. 

Προ­φα­νώς, από κου­κου­λο­φό­ρους του δια­δι­κτύ­ου και γνή­σια τέκνα της σχο­λής Μανια­δά­κη, όπως είναι το «Βαθύ Κόκ­κι­νο», δεν περι­μέ­νει κανείς κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Όσο «κόκ­κι­νο» κι’ αν βάλουν στ’ όνο­μα τους, όσα υπε­ρε­πα­να­στα­τι­κά τσι­τά­τα και συν­θή­μα­τα κι’ αν πουν, όσο κι’ αν φορέ­σουν κομ­μου­νι­στι­κή προ­βιά, Τυρί­μοι ήταν, Τυρί­μοι θα παραμείνουν. 

Αυτό που έχει μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία αφο­ρά όσους, είτε από άγνοια, είτε από σκο­πι­μό­τη­τα, ανα­πα­ρά­γουν τέτοιου είδους αντι­κομ­μου­νι­στι­κά δια­δι­κτυα­κά χαφιε­δό­τσουρ­μα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα σε πηγές- δήθεν αξιό­πι­στης- ενη­μέ­ρω­σης. Ας το προ­σέ­ξουν αυτό όσοι σύντρο­φοι (και «σύντρο­φοι»), με τον έναν ή τον άλλον τρό­πο, «συνα­γε­λά­ζο­νται» δια­δι­κτυα­κά με το βαθύ μαύ­ρο του αντικομμουνισμού.

Ατέ­χνως.

Υ.Γ: Αλή­θεια, οι περί­φη­μοι κοι­νω­νι­κοί αγω­νι­στές του «Ρου­βί­κω­να», τέτοιους ιδε­ο­λο­γι­κούς «συνη­γό­ρους» έχουν; Από αυτούς εκπρο­σω­πού­νται και σ’ αυτούς στηρίζονται;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο