Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλή: Άθλια επίθεση στο ΚΚΕ από τον εκλεκτό των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, Π. Μπούμπουρα – Πήρε πληρωμένη απάντηση

Αδια­νό­η­τες αθλιό­τη­τες συνέ­βη­σαν στην χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Ελλη­νι­σμού της Δια­σπο­ράς της Βου­λής με θέμα: «Ο ελλη­νι­σμός της Ουκρα­νί­ας: παρελ­θόν, παρόν, μέλλον».

Πρω­τα­γω­νι­στής ήταν ο Παντε­λής Μπού­μπου­ρας που τιτλο­φο­ρεί­ται ως «Επί­τι­μος Πρό­ξε­νος της Ελλά­δας σε Κρι­μαία και Χερ­σώ­να, επι­χει­ρη­μα­τί­ας». Με την ανο­χή του προ­ε­δρεί­ου της Επι­τρο­πής, της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας αλλά και των βου­λευ­τών των άλλων κομ­μά­των που ήταν παρό­ντες στη συνε­δρί­α­ση επέ­τρε­ψαν σε αυτό το ΝΑΤΟϊ­κό σκυ­λί να επι­χει­ρεί να λογο­κρί­νει, να χει­ρο­νο­μεί και να κατα­φέ­ρει άθλιους χαρα­κτη­ρι­σμούς ενα­ντί­ον του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Γιάν­νη Γκιόκα.

Ο Παντε­λής Μπού­μπου­ρας είναι αυτός που, ειδι­κά την πρώ­τη περί­ο­δο μετά την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία τον Φλε­βά­ρη του 2022, παρου­σια­ζό­ταν ευρέ­ως από τα αστι­κά μέσα της ευρω­α­τλα­ντι­κής προ­πα­γάν­δας ως «ευερ­γέ­της των Ελλή­νων στην Ουκρανία».

Είναι αυτός που όταν οι Έλλη­νες της Μαριού­πο­λης έλε­γαν στα κανά­λια ότι φοβό­ντου­σαν να βγουν από το σπί­τι τους από τη δρά­ση των ναζι­στι­κών ταγ­μά­των Αζόφ, έβγαι­νε και απα­ντού­σε στους Έλλη­νες ότι «πλη­ρώ­νο­νται από ρωσι­κά ρού­βλια». Ένας τύπος δηλα­δή με συγκε­κρι­μέ­νο ήθος, από­ψεις και δρά­σεις, που δια­τη­ρεί σχέ­σεις με μηχα­νι­σμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και το αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς Ζελέν­σκι. Ανα­λυ­τι­κά για τον συγκε­κρι­μέ­νο, το ποιόν του και το «ευα­γές» έργο του έχει γρά­ψει εκεί­νη την περί­ο­δο ο Ριζοσπάστης.

Ανιστόρητες και επικίνδυνες απόψεις

Στην παρέμ­βα­σή του, λοι­πόν, ανα­πα­ρή­γα­γε με τον πιο χυδαίο τρό­πο όλη την προ­πα­γάν­δα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και του αντι­δρα­στι­κού καθε­στώ­τος του Ζελέν­σκι, στο βαθ­μό μάλι­στα που του γίνο­νταν συστά­σεις ακό­μα και από το προ­ε­δρείο για να ανα­φερ­θεί στα θέμα­τα της επι­τρο­πής και όχι σε άλλα.

Ανά­με­σα σε άλλες χυδαιό­τη­τες απο­κά­λε­σε τους Ρώσους – τον λαό της Ρωσί­ας συλ­λή­βδην — «μογ­γό­λους» και «βαρ­βά­ρους». Είπε πως το 1992 δόθη­καν πάρα πολ­λά ελλη­νι­κά δια­βα­τή­ρια, «έγι­νε το μεγά­λο λάθος και η μεγά­λη προ­σβο­λή των Ποντί­ων. Από τα 100 δια­βα­τή­ρια οι 10 ήταν Πόντιοι και οι άλλοι Ρώσοι»! Το απο­κο­ρύ­φω­μα των όσων είπε αυτός ο αντι­δρα­στι­κός, ανι­στό­ρη­τος και επι­κίν­δυ­νος τύπος, φέρ­νο­ντας σε δύσκο­λη θέση ακό­μα και τους βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των που βρί­σκο­νταν στην αίθου­σα, ήταν όταν εκτί­μη­σε ως λάθος του ουκρα­νι­κού κρά­τους που δεν τρά­βη­ξε τον ρωσό­φω­νο πλη­θυ­σμό της Ουκρα­νί­ας στα εσω­τε­ρι­κά της χώρας «όπως έκα­νε το ελλη­νι­κό κρά­τος που πήγε τους Ελλη­νες στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και έφε­ρε τους Τούρ­κους στην Κομοτηνή»!

Αλή­θεια συμ­φω­νούν με αυτές τις ανι­στό­ρη­τες επι­κίν­δυ­νες από­ψεις οι εκπρό­σω­ποι των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλ. Λύση;

Συμ­φω­νούν ότι η Κομο­τη­νή έχει «Τούρ­κους», όπως ανέ­φε­ρε ο καλε­σμέ­νος τους; Τα ίδια λέει και ο… Ερντογάν.

Συμ­φω­νούν ότι δεν είναι Έλλη­νες η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία όσων πήραν ελλη­νι­κά δια­βα­τή­ρια την δεκα­ε­τία του ‘90, με την διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ;

Η κυβέρ­νη­ση είναι βαριά εκτε­θει­μέ­νη για την πρό­σκλη­ση σε έναν τέτοιο τύπο να μιλή­σει σε επι­τρο­πή της Βου­λής! Πέρα από τις προ­φα­νείς ευθύ­νες της ΝΔ, έχουν ευθύ­νη και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, των οποί­ων βου­λευ­τές ήταν παρό­ντες και δεν τοποθετήθηκαν.

Μετά την παρέμ­βα­ση του Παντε­λή Μπού­μπου­ρα πήρε τον λόγο ο Γιάν­νης Γκιό­κας για να τοπο­θε­τη­θεί. Στην αρχή της παρέμ­βα­σης του επε­σή­μα­νε πως το ΚΚΕ τοπο­θε­τεί­ται «με κρι­τή­ριο ποιο είναι το συμ­φέ­ρον των λαών συνο­λι­κά, του ουκρα­νι­κού λαού, του ρώσι­κου λαού και των Ελλή­νων που ζουν στην Ουκρα­νία είτε μιλά­νε ουκρα­νι­κά είτε μιλά­νε ρώσι­κά είτε βρί­σκο­νται στο κομ­μά­τι της Ουκρα­νί­ας και μετα­κι­νή­θη­καν σε άλλες ουκρα­νι­κές πόλεις είτε βρί­σκο­νται στο κομ­μά­τι το ελεγ­χό­με­νο από την Ρωσία».

Καυ­τη­ρί­α­σε ότι η συζή­τη­ση στην Επι­τρο­πή από ορι­σμέ­νες τοπο­θε­τή­σεις και όχι όλες, πήρε άλλο χαρα­κτή­ρα με στοι­χεία προ­πα­γάν­δας και ανι­στό­ρη­τες ανα­φο­ρές που έφε­ραν σε δύσκο­λη θέση ακό­μα και τους βου­λευ­τές των άλλων κομμάτων.

Ανέ­φε­ρε πως η προ­σέγ­γι­ση του ΚΚΕ είναι δια­φο­ρε­τι­κή. «Δεν συμ­φω­νού­με με μια μονό­πλευ­ρη παρου­σί­α­ση που γίνε­ται για τους παρά­γο­ντες που έχουν δια­μορ­φώ­σει τις σημε­ρι­νές συν­θή­κες». Σχο­λί­α­σε τα γεγο­νό­τα από το 2014 και μετά στην Ουκρα­νία. Το πρα­ξι­κό­πη­μα με την εμπλο­κή των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που ανέ­τρε­ψε νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση. Τον εμφύ­λιο πόλε­μο που ξεκί­νη­σε τότε και τη δρά­ση παρα­στρα­τιω­τι­κών και νεο­να­ζι­στι­κών ταγ­μά­των που οδή­γη­σαν στον θάνα­το πάνω από 8.000 ρωσό­φω­νους της Ουκρα­νί­ας. Επε­σή­μα­νε πως έχου­με φτά­σει σήμε­ρα στο σημείο να εμφα­νί­ζο­νται φαντά­σμα­τα του παρελ­θό­ντος. Να γκρε­μί­ζο­νται μνη­μεία του αντι­φα­σι­στι­κού αγώ­να που έδω­σε και ο ουκρα­νι­κός λαός και στη θέση τους να βλέ­που­με τα μνη­μεία του Μπα­ντέ­ρα και άλλων συνερ­γα­τών των Ναζί.

Αυτά πρό­λα­βε να πει ο Γιάν­νης Γκί­ο­κας και ήταν αρκε­τά για να οδη­γή­σουν σε παρά­κρου­ση τον «ευερ­γέ­τη» Π. Μπού­μπου­ρα όπου σε πρω­τό­γνω­ρες κατα­στά­σεις για την ελλη­νι­κή βου­λή επι­χεί­ρη­σε να λογο­κρί­νει τον βου­λευ­τή του ΚΚΕ με χυδαί­ους χαρα­κτη­ρι­σμούς. Ο ανεκ­δι­ή­γη­τος Μπού­μπου­ρας έφτα­σε στο σημείο να απευ­θύ­νε­ται στον βου­λευ­τή του ΚΚΕ με εκφρά­σεις όπως “από που πλη­ρώ­νε­σαι” κλπ.

Και αν όσα έπρα­ξε ο συγκε­κρι­μέ­νος ήταν σε πλή­ρη στοί­χι­ση με το ποιόν του, την ηθι­κή του και τα συμ­φέ­ρο­ντα που εκπρο­σω­πεί απα­ρά­δε­κτη ήταν και η συμπε­ρι­φο­ρά του προ­ε­δρεί­ου της Επιτροπής.

Αντί λοι­πόν ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής, ο βου­λευ­τής της ΝΔ Φόρ­τω­μας, να απο­βάλ­λει ή έστω να συνε­τί­σει τον Μπού­μπου­ρα έκα­νε παρα­τη­ρή­σεις στον βου­λευ­τή του ΚΚΕ!

Ο Γιάν­νης Γκιό­κας στη συνέ­χεια απο­χώ­ρη­σε από την αίθου­σα για να μην νομι­μο­ποι­ή­σει αυτήν την αθλιό­τη­τα και κάλε­σε και τους βου­λευ­τές των άλλων κομ­μά­των να κάνουν το ίδιο. Οι άλλοι βου­λευ­τές βέβαια ποί­η­σαν την νήσσα…

Για το ζήτη­μα που προ­έ­κυ­ψε στην συγκε­κρι­μέ­νη συνε­δρί­α­ση ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θ. Παφί­λης και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γ. Γκιό­κας έκα­ναν διά­βη­μα στον Πρό­ε­δρο της Βουλής.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο