Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Στις 12 Δεκεμβρίου οι πρόωρες εκλογές 

Το κοι­νο­βού­λιο της Βρε­τα­νί­ας ενέ­κρι­νε με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία από­ψε το νομο­σχέ­διο για τη διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών τον Δεκέμ­βριο. Με ψήφους 438 υπέρ η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των ενέ­κρι­νε τη διε­ξα­γω­γή εκλο­γών στις 12 Δεκεμ­βρί­ου, όπως ζητού­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις Τζόν­σον. Μόλις 20 βου­λευ­τές κατα­ψή­φι­σαν την πρό­τα­ση. Το νομο­σχέ­διο θα εισα­χθεί τώρα προς έγκρι­ση στη Βου­λή των Λόρδων.

Η από­φα­ση της ΕΕ για παρά­τα­ση του Brexit ως τις 31 Γενά­ρη 2020 δημιούρ­γη­σε περι­θώ­ρια για νέα παζά­ρια. Με τη δικαιο­λο­γία ότι απο­φεύ­χθη­κε το χει­ρό­τε­ρο, εννο­ώ­ντας ένα άτα­κτο Brexit στις 31 Οκτώ­βρη, ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της ηγέ­της των Εργα­τι­κών Τζέ­ρε­μι Κόρ­μπιν εμφα­νί­στη­κε δια­τε­θει­μέ­νος να σιγο­ντά­ρει, αυτή τη φορά, τα σχέ­δια του πρω­θυ­πουρ­γού Μπό­ρις Τζόν­σον για πρό­ω­ρες εκλογές.

Η εξέ­λι­ξη αυτή ενθάρ­ρυ­νε τον πρω­θυ­πουρ­γό να προ­ω­θή­σει αργό­τε­ρα το βρά­δυ, για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε ελά­χι­στες μέρες, στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των νομο­σχέ­διο για τη διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων εκλο­γών το Δεκέμ­βρη απαι­τώ­ντας την απλή πλειο­ψη­φία των βου­λευ­τών και όχι ενι­σχυ­μέ­νη των 2/3. Μάλι­στα ο Τζόν­σον, σε μια προ­σπά­θεια να κερ­δί­σει τις ψήφους του Εθνι­κού Κόμ­μα­τος Σκω­τί­ας (SNP) και των «Φιλε­λεύ­θε­ρων Δημο­κρα­τών» απο­φά­σι­σε να μην επα­να­φέ­ρει αυτή την εβδο­μά­δα το νομο­σχέ­διο του Brexit, που περιέ­χει και τη νέα Συμ­φω­νία Απο­χώ­ρη­σης με την ΕΕ.

Ακό­μα, ο Τζόν­σον δέχτη­κε εκ νέου 10 από τους 21 βου­λευ­τές του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος τους οποί­ους είχε διώ­ξει από την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα τον περα­σμέ­νο μήνα.

Πριν εγκρι­θεί η διε­ξα­γω­γή εκλο­γών στις 12/12, είχε τεθεί σε ψηφο­φο­ρία τρο­πο­λο­γία που έθε­σε κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης ο Κόρ­μπιν, για διε­ξα­γω­γή εκλο­γών στις 9 Δεκέμ­βρη. Η πρό­τα­σή του απορ­ρί­φθη­κε με ψήφους 315 κατά ένα­ντι 295 υπέρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο