Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις και την Κυριακή σε αρκετές περιοχές

Την Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται βρο­χές και καται­γί­δες σε αρκε­τές περιο­χές, οι οποί­ες θα είναι ισχυ­ρό­τε­ρες στα δυτι­κά, στα βόρεια και στο Αιγαίο. Από το μεση­μέ­ρι πάντως ο και­ρός θα παρου­σιά­σει βελ­τί­ω­ση, αφού τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν κυρί­ως στα δυτι­κά, στα βορειο­α­να­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και θα βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται σε ορει­νές περιο­χές της Δυτι­κής Στε­ρε­άς και Θεσ­σα­λί­ας, της Ηπεί­ρου και της Μακε­δο­νί­ας. Πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει έως το μεση­μέ­ρι για τα δυτι­κά και στη συνέ­χεια για τα βορειο­α­να­το­λι­κά τμή­μα­τα της χώρας.

Η θερ­μο­κρα­σία, με μικρή πτώ­ση, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑2 έως 8 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία από 4 έως 14, στη Θρά­κη από 7 έως 14, στη Θεσ­σα­λία από 5 έως 17, στην Ήπει­ρο από 3 έως 13, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά από 7 έως 16, στη Δυτι­κή Στε­ρεά από 7 έως 12, στην Πελο­πόν­νη­σο από 6 έως 17, στα νησιά του Ιονί­ου από 8 έως 12, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 10 έως 16, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 11 έως 16, στις Κυκλά­δες από 11 έως 17, στα Δωδε­κά­νη­σα από 14 έως 19 και στην Κρή­τη από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Η ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία στο Ιόνιο και τα ηπει­ρω­τι­κά, πλην της Θρά­κης, ανα­μέ­νε­ται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 5 έως 7 μπο­φόρ με μικρή στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι. Στο Ιόνιο αρχι­κά θα πνέ­ουν δυτι­κοί άνε­μοι 5 έως 7 μπο­φόρ, όμως έως το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα με πιθα­νό­τη­τα πρό­σκαι­ρων τοπι­κών βρο­χών. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ, όμως από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε δυτι­κούς 2 έως 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 10 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, όμως από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς ίδιας έντα­σης. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 5 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο