Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόρεια Μακεδονία: Άλλο ένα επίτευγμα της ΝΑΤΟικής «σταθερότητας» στα Βαλκάνια

Σωρεία αντι­δρά­σε­ων και στο εσω­τε­ρι­κό της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας εξα­κο­λου­θεί να προ­κα­λεί η επι­λο­γή της νέας Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Γκορ­ντά­να Σιλιά­νοφ­σκα να απο­κα­λέ­σει κατά την ορκω­μο­σία της τη χώρα «Μακε­δο­νία», με τα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών και Δικαιο­σύ­νης να επι­χει­ρούν να επα­να­φέ­ρουν την Ευρω­α­τλα­ντι­κή «τάξη» της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, επι­βε­βαιώ­νο­ντας μέχρι κεραί­ας όσα έλε­γε το ΚΚΕ, ότι η συμ­φω­νία — στην υπο­γρα­φή της οποί­ας πρω­το­στά­τη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ η ΝΔ ανέ­λα­βε την εφαρ­μο­γή της — όχι μόνο δεν αφο­ρού­σε την «ειρή­νη» και τη «στα­θε­ρό­τη­τα» στην περιο­χή, αλλά αντί­θε­τα με την είσο­δο της Β. Μακε­δο­νί­ας στην ευρω­α­τλα­ντι­κή λυκο­συμ­μα­χία, άνοι­γε και νέο γύρο αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων στο έδα­φος των μεγά­λων αντα­γω­νι­σμών στα Βαλκάνια.

Η Σιλιά­νοφ­σκα χρη­σι­μο­ποί­η­σε τον όρο «Μακε­δο­νία» παρά το γεγο­νός ότι στο επί­ση­μο κεί­με­νο του όρκου που της υπα­γο­ρεύ­θη­κε η χώρα της ανα­φε­ρό­ταν ως «Βόρεια Μακε­δο­νία», ενώ μετά τις αντι­δρά­σεις το γρα­φείο της επι­κα­λέ­στη­κε χτες τον… αυτο­προσ­διο­ρι­σμό λέγο­ντας πως «στις δημό­σιες εμφα­νί­σεις της, η Πρό­ε­δρος έχει το δικαί­ω­μα να χρη­σι­μο­ποιεί το όνο­μα Μακε­δο­νία, ως πρά­ξη προ­σω­πι­κού δικαιώ­μα­τος αυτο­διά­θε­σης και αυτο­προσ­διο­ρι­σμού, σεβό­με­νη τα βασι­κά ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και ελευ­θε­ρί­ες και σύμ­φω­να με τις ευρω­παϊ­κές αξί­ες και αρχές», αλλά «θα τηρή­σει την επί­ση­μη χρή­ση της συνταγ­μα­τι­κής ονο­μα­σί­ας», εξ ου και κατά το πρα­κτο­ρείο «MakFax», ο όρκος «υπε­γρά­φη σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα, όπως εκπο­νή­θη­κε από τις υπη­ρε­σί­ες της Συνέλευσης».

Στις δια­τυ­πώ­σεις της νέας Προ­έ­δρου αντέ­δρα­σε προη­γου­μέ­νως το ίδιο το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας (δεν έχει σχη­μα­τι­στεί ακό­μα νέα κυβέρ­νη­ση), ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι «επι­βε­βαιώ­νει τη στα­θε­ρή απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της χώρας προς την άνευ όρων εκπλή­ρω­ση των προ­νοιών» της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, έκα­νε λόγο δε για «εξαι­ρε­τι­κά υψη­λό επί­πε­δο πολι­τι­κού δια­λό­γου» που ανα­πτύ­χθη­κε τα τελευ­ταία χρό­νια μετα­ξύ Αθή­νας και Σκο­πί­ων, με «οφέ­λη» που «είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, το άνοιγ­μα των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση καθώς και την ανα­βάθ­μι­ση της Στρα­τη­γι­κής Συνερ­γα­σί­ας σε Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες». Κάλε­σε με έμφα­ση «σε επα­γρύ­πνη­ση όλους τους πολι­τι­κούς δρώ­ντες, ειδι­κά τους εκλεγ­μέ­νους κρα­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους» καθώς «η δια­τή­ρη­ση της ευρω­α­τλα­ντι­κής πορεί­ας της χώρας αντι­προ­σω­πεύ­ει ένα θεμε­λιώ­δες στρα­τη­γι­κό συμ­φέ­ρον και είναι εγγυ­η­τής της μακρο­πρό­θε­σμης ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας της χώρας».

Για την εφαρμογή της ΝΑΤΟικής συμφωνίας «μονομαχούν» ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια πρώ­τη αντί­δρα­ση, η πρέ­σβει­ρα της Ελλά­δας στη Βόρεια Μακε­δο­νία, Σοφία Φιλιπ­πί­δου, η οποία είχε προ­σκλη­θεί στη συνε­δρί­α­ση, απο­χώ­ρη­σε σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας, ενώ ενη­μέ­ρω­σε το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, στην Αθή­να, το οποίο, με τη σει­ρά του, προ­έ­βη σε ανα­κοί­νω­ση όπου ανα­φέ­ρει ότι «η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, παρά τις αντιρ­ρή­σεις που είχε εκφρά­σει ως αντι­πο­λί­τευ­ση κατά την κύρω­ση της συμ­φω­νί­ας, τη σεβά­στη­κε ως επι­κυ­ρω­θεί­σα διε­θνή συν­θή­κη που υπε­ρέ­χει κάθε άλλης διά­τα­ξης νόμου». Παρα­πέ­ρα, δηλώ­νει ότι «η περαι­τέ­ρω πρό­ο­δος στις διμε­ρείς σχέ­σεις της με τη Βόρεια Μακε­δο­νία καθώς και η ευρω­παϊ­κή πορεία της τελευ­ταί­ας εξαρ­τώ­νται από την πλή­ρη εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών και κυρί­ως από τη χρή­ση της συνταγ­μα­τι­κής ονο­μα­σί­ας της χώρας».

Ακο­λού­θη­σε χτες ανάρ­τη­ση του Κυρ. Μητσο­τά­κη, ο οποί­ος μίλη­σε για «προ­κλη­τι­κή επι­λο­γή» και «πρω­το­βου­λία παρά­νο­μη και ανε­πί­τρε­πτη» της Σιλιά­νοφ­σκα, «πρά­ξη η οποία παρα­βιά­ζει τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών και το ίδιο το Σύνταγ­μα του κρά­τους της». Την κάλε­σε, δε, «να επα­νέλ­θει στα νόμι­μα καθή­κο­ντά της και στις συμπε­ρι­φο­ρές που απορ­ρέ­ουν από τον ρόλο της», απει­λώ­ντας εμμέ­σως ότι «δεν θα δεχτού­με παρό­μοια ολι­σθή­μα­τα» και ότι «κάθε βήμα των Σκο­πί­ων προς την Ευρώ­πη εξαρ­τά­ται από την ειλι­κρι­νή τήρη­ση των συμφωνηθέντων».

Να κατα­γρα­φεί και η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος, διεκ­δι­κώ­ντας τα σκή­πτρα στην υλο­ποί­η­ση του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού σχε­δια­σμού στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, εγκα­λεί τον Μητσο­τά­κη επει­δή «δεν έκα­νε τίπο­τα όλα αυτά τα χρό­νια» ανα­φο­ρι­κά με τη συμ­φω­νία «για να τη δια­φυ­λά­ξει και να την προ­στα­τεύ­σει», αντί­θε­τα «κατά­φε­ρε να συρ­ρι­κνώ­σει σημα­ντι­κά το γεω­πο­λι­τι­κό απο­τύ­πω­μα και τον ρόλο της χώρας μας και στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, το οποίο με τόσο κόπο έχτι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ — ΠΣ το διά­στη­μα 2015 — 2019», όπως επί­σης για το γεγο­νός ότι αυτά τα 5 χρό­νια δια­κυ­βέρ­νη­σης «δεν έφε­ρε προς κύρω­ση στη Βου­λή τα 3 Μνη­μό­νια Συνερ­γα­σί­ας, ούτως ώστε να δέσει καλύ­τε­ρα η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών», «ούτε συνε­κλή­θη ποτέ το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Συνερ­γα­σί­ας — παρά την πρό­βλε­ψη για ένα τον χρό­νο — το οποίο θα οδη­γού­σε στη συνο­μο­λό­γη­ση δεκά­δων νέων συμφωνιών».

Στο μετα­ξύ, τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία με τον πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό και πρώ­ην ηγέ­τη του (αντι­πο­λι­τευό­με­νου πλέ­ον) SDSM, Ζόραν Ζάεφ, είχε χτες ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας. Σύμ­φω­να με σχε­τι­κά ρεπορ­τάζ, εστί­α­σαν «στη σημα­σία που έχει η συνερ­γα­σία των δύο χωρών για τη στα­θε­ρό­τη­τα στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια» και συμ­φώ­νη­σαν να ανα­λά­βουν από κοι­νού πρω­το­βου­λί­ες για την εφαρ­μο­γή της Συμ­φω­νί­ας των Πρεσπών.

Ο ΝΑΤΟικός «ελέφαντας» στο δωμάτιο… κάνει την πάπια

Στο μετα­ξύ, ο …ελέ­φα­ντας στο δωμά­τιο κάνει την …πάπια, αφού ουδε­μία αντί­δρα­ση δεν εκδη­λώ­θη­κε πάνω στο θέμα από πλευ­ράς ΝΑΤΟ.

Η κυβέρ­νη­ση, στο μετα­ξύ, παρου­σιά­ζει ως τάχα «συμπα­ρά­στα­ση» τη στά­ση των εταί­ρων της ντό­πιας αστι­κής τάξης, παρα­πέ­μπο­ντας σε δηλώ­σεις όπως της προ­έ­δρου της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λας φον ντερ Λάιεν, η οποία κάλε­σε τη Βόρεια Μακε­δο­νία να σεβα­στεί τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, ως προ­α­παι­τού­με­νο «για να συνε­χί­σει η Βόρεια Μακε­δο­νία την επι­τυ­χή πορεία της προς την έντα­ξη στην ΕΕ». Παρα­πέ­μπουν επί­σης σε αντί­στοι­χες δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που του ύπα­του εκπρο­σώ­που για την Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ, και του προ­έ­δρου του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, Σαρλ Μισέλ.

Ενώ ο εκπρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού ΥΠΕΞ, Κρί­στιαν Βάγκνερ, κλη­θείς να σχο­λιά­σει αν θα υπάρ­ξουν συνέ­πειες στην εντα­ξια­κή δια­δι­κα­σία των Σκο­πί­ων προς την ΕΕ, επέ­λε­ξε να πει ότι δεν επι­θυ­μεί να τοπο­θε­τη­θεί για «πιθα­νόν υπο­θε­τι­κά» ζητή­μα­τα. Είπε πάντως πως «είναι προ­φα­νές ότι τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια πρέ­πει να γίνουν μέρος της ΕΕ» και πως «εμείς ως ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση είμα­στε πολύ κινη­τι­κοί (σε αυτό), διό­τι δεν μπο­ρού­με να ανε­χτού­με γκρί­ζες ζώνες στην Ευρώ­πη και, εάν αφή­σου­με αυτές τις γκρί­ζες ζώνες, αυτές θα καλυ­φθούν από άλλους…».

Αντί­δρα­ση υπήρ­ξε και από τον Πρό­ε­δρο της Βουλ­γα­ρί­ας, Ρού­μεν Ράντεφ, καθώς το VMRO έχει δια­φω­νή­σει και με όρους του συμ­βι­βα­σμού που επι­τεύ­χθη­κε με τη Σόφια, για να αρθεί το βουλ­γα­ρι­κό «βέτο» και να ξεκι­νή­σουν οι εντα­ξια­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την ΕΕ (μετά τη δια­με­σο­λά­βη­ση Βρυ­ξελ­λών — Παρι­σιού — Βερο­λί­νου το 2022).

«Η Βουλ­γα­ρία δεν απο­δέ­χε­ται δηλώ­σεις και συμπε­ρι­φο­ρές που παρα­βιά­ζουν τη Συν­θή­κη Φιλί­ας, Καλής Γει­το­νί­ας και Συνερ­γα­σί­ας του 2017 ή οποια­δή­πο­τε άλλη συν­θή­κη που έχει υπο­γρα­φεί από τη Δημο­κρα­τία της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας», είπε ο Ράντεφ, προ­σθέ­το­ντας ότι «η Βόρεια Μακε­δο­νία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, γεγο­νός που συνε­πά­γε­ται αντί­στοι­χες υπο­χρε­ώ­σεις και ευθύνες».

Πηγή: 902.Gr

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο