Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γερμανία: Η Μπέρμποκ δηλώνει απογοητευμένη που οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα

Η Γερ­μα­νί­δα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ εξέ­φρα­σε την απο­γο­ή­τευ­σή της για τις περιο­ρι­σμέ­νες επι­πτώ­σεις που έχουν οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις οι οποί­ες έχουν επι­βλη­θεί στη Ρωσία μετά την εισβο­λή της στην Ουκρα­νία, σε βιβλίο που πρό­κει­ται να κυκλοφορήσει.

«Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις θα πρέ­πει να έχουν οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις, αλλά αυτό δεν συμ­βαί­νει (στη Ρωσία) διό­τι η λογι­κή των δημο­κρα­τι­κών δεν εφαρ­μό­ζε­ται στα αυταρ­χι­κά καθε­στώ­τα», δήλω­σε η Μπέρ­μποκ στον δημο­σιο­γρά­φο Στέ­φαν Λάμπι.

Η συνέ­ντευ­ξης αυτή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 10 Ιου­λί­ου και περι­λαμ­βά­νε­ται στο βιβλίο “Ernstfall. Regieren in Zeiten des Krieges” (Έκτα­κτη Ανά­γκη: Δια­κυ­βέρ­νη­ση τον και­ρό του πολέ­μου) το οποίο εξε­τά­ζει την αντί­δρα­ση της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και πρό­κει­ται να κυκλο­φο­ρή­σει σήμερα.

«Η εμπει­ρία που απο­κο­μί­σα­με είναι ότι δεν είναι δυνα­τό να τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος αυτός μέσω απο­φά­σε­ων και λογι­κών μέτρων τα οποία λαμ­βά­νουν πολι­τι­σμέ­νες κυβερ­νή­σεις», πρό­σθε­σε η Γερ­μα­νί­δα υπουργός.

Παρά τις ευρεί­ες οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που έχει επι­βά­λει η Δύση στη Ρωσία, η οικο­νο­μία της ανα­πτύσ­σε­ται. Την ίδια ώρα η γερ­μα­νι­κή οικο­νο­μία βυθί­στη­κε σε ύφε­ση στις αρχές του έτους.

Ωστό­σο Δυτι­κοί οικο­νο­μο­λό­γοι επι­ση­μαί­νουν ότι η Ρωσία οφεί­λει την ανά­πτυ­ξή της κυρί­ως στην οικο­νο­μία πολέ­μου και τη μαζι­κή αύξη­ση της παρα­γω­γής όπλων και πυρο­μα­χι­κών, και εκτι­μούν ότι αυτή δεν είναι βιώ­σι­μη μακροπρόθεσμα.

Στη συνέ­ντευ­ξη η Μπέρ­μποκ επι­κρί­νει και τον αρχι­κό δισταγ­μό των μελών της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να επι­σκε­φθούν το Κίε­βο. Η υπουρ­γός έγι­νε το πρώ­το μέλος της κυβέρ­νη­σης του καγκε­λα­ρί­ου Όλαφ Σολτς που μετέ­βη στην εμπό­λε­μη χώρα, στις 10 Μαΐ­ου 2022, δυό­μι­σι μήνες μετά τη ρωσι­κή εισβολή.

Ο Σολτς επι­σκέ­φθη­κε το Κίε­βο περισ­σό­τε­ρο από έναν μήνα αργότερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο