Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάνης Βαρουφάκης: «Πλειστηριασμοί μόνο από Έλληνες»… (VIDEO)

«Στις ΗΠΑ κάθε χρό­νο γίνο­νται 3.500.000 εξώ­σεις που σημαί­νει ότι κατα­στρέ­φο­νται 3.500.000 οικο­γέ­νειες. Θα μου πεις “πώς θα το γλι­τώ­σου­με εμείς όταν το παθαί­νουν οι Αμερικανοί”.

Ναι, εκεί όμως τα χρή­μα­τα μένουν μες στη χώρα. Τα αρπα­κτι­κά που παίρ­νουν τα σπί­τια αυτών των 3,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κάθε χρό­νο, τα κρα­τά­νε μέσα στην Αμε­ρι­κή, τα επεν­δύ­ουν μέσα στην Αμερική.

Κάτι θα κυλή­σει αυτό το trickle-down effect, το οποίο δεν το πιστεύω γενι­κά, δεν είναι σοβα­ρή πολι­τι­κή, αλλά σε σχέ­ση με εδώ”; Όλα αυτά τα 70δις θα πάνε στα Cayman Islands. Ούτε στα μπου­ζού­κια δεν θα τα φάνε». 

Τα παρα­πά­νω είπε σε πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του ο Γιά­νης Βαρου­φά­κης. Γνω­ρί­ζου­με ότι η σκέ­ψη του ανδρός είναι τόσο προ­ω­θη­μέ­νη που πάντα υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος για έναν κοι­νό θνη­τό να τον παρερ­μη­νεύ­σει, αλλά θα ανα­λά­βου­με το ρίσκο να πιστέ­ψου­με στα αυτιά μας και τα μάτια μας.

Παρα­μέ­νου­με, βεβαί­ως, έτοι­μοι, να δεχτού­με τη σφο­δρή κρι­τι­κή ότι δεν αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τη μαε­στρία της «δημιουρ­γι­κής ασά­φειας» με την οποία ο Γιά­νης από το 2015 πολε­μά­ει το σύστη­μα με ίδια του τα επιχειρήματα…

Εδώ, λοι­πόν, ο κ. Βαρου­φά­κης μας λέει ευθαρ­σώς ότι είναι καλύ­τε­ρο να «κατα­στρέ­φο­νται οι οικο­γέ­νειες» από εγχώ­ρια «αρπα­κτι­κά», παρά από αποδημητικά.

Για­τί είναι καλύ­τε­ρο; Για­τί αν τα λεφτά «μεί­νουν στη χώρα», όλο και κάποιο ψίχου­λο θα πέσει από το φαγο­πό­τι των «επεν­δυ­τών» στο παγκά­κι που θα μένει πλέ­ον η οικο­γέ­νεια που πετά­χτη­κε από το σπί­τι της.

Αυτό προ­κύ­πτει από τη νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρη οικο­νο­μι­κή θεω­ρία του «trickle down» (της «διά­χυ­σης» του πλού­του από τα πάνω προς τα κάτω), την οποία ο Βαρου­φά­κης δεν την πιστεύ­ει φυσι­κά, αλλά από ότι φαί­νε­ται την πιστεύ­ει και λίγο…

Μέχρι εκεί οδη­γεί, λοι­πόν, ο συστη­μι­κός «ρεα­λι­σμός» της υπο­τα­γής που πρε­σβεύ­ει ο ίδιος και το κόμ­μα του. Να δια­λέ­γεις ποιος θα σε πετά­ξει καλύ­τε­ρα από το σπί­τι σου.

Ανα­ρω­τιό­μα­στε αν, με βάση την παρα­πά­νω λογι­κή, όσοι πλει­στη­ρια­σμοί γίνο­νται και στη χώρα μας απευ­θεί­ας από τις ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες είναι λιγό­τε­ρο κακοί από τους υπό­λοι­πους που γίνο­νται από τα ξένα funds, στα οποία οι ελλη­νι­κές τρά­πε­ζες πού­λη­σαν προη­γου­μέ­νως το δάνειο…

Αρκε­τούς από αυτούς τους «ελλη­νι­κούς» πλει­στη­ρια­σμούς απέ­τρε­ψαν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα εργα­τι­κά σωμα­τεία, φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, με τους βου­λευ­τές και τους υπο­ψη­φί­ους του ΚΚΕ στην πρώ­τη γραμ­μή, στην Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τη Χίο, τη Λέσβο κλπ. Αυτό θα συνε­χί­σουν να κάνουν και μετά τις εκλο­γές, ατα­λά­ντευ­τα, χωρίς “ναι μεν αλλά”.

Γι’ αυτό έχει σημα­σία να μην χαθεί ούτε μια ψήφος, ούτε μια έδρα από το ΚΚΕ στις εκλο­γές της Κυρια­κής. Για­τί θέλου­με και στη Βου­λή και έξω από αυτή, όσο γίνε­ται πιο δυνα­τή τη φωνή που θα φωνά­ζει «κανέ­να σπί­τι στα χέρια (Έλλη­να ή ξένου) τραπεζίτη».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο