Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιάννης Δελής: Στόχος να δοθεί «άσυλο» στην επιχειρηματική δράση στα Πανεπιστήμια

Το νομο­σχέ­διο απο­τε­λεί άλλη μία από­δει­ξη της συνέ­χειας του κρά­τους, δηλα­δή τη συνέ­χι­ση ‑με άλλους πρω­τα­γω­νι­στές- της ίδιας αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, που εξυ­πη­ρε­τεί τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, μιλώ­ντας στην αρμό­δια Επι­τρο­πής της Βου­λής, όπου εισή­χθη σήμε­ρα το νομοσχέδιο.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε αρχι­κά στις δια­τά­ξεις που περι­λαμ­βά­νο­νται στο νομο­σχέ­διο και αφο­ρούν την «κυβερ­νη­σι­μό­τη­τα» των δήμων και την αδυ­να­μία του δημάρ­χου να ασκή­σει διοί­κη­ση. Όπως είπε, ουσια­στι­κά δεν τίθε­ται θέμα «κυβερ­νη­σι­μο­τη­τας» καθώς ο δημο­σιο­νο­μι­κός έλεγ­χος της Τοπι­κής Διοί­κη­σης παρα­μέ­νει ασφυ­κτι­κός και είναι ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νος με τους αντι­λαϊ­κούς στό­χους του κεντρι­κού κράτους.

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε ο κομ­μου­νι­στής βου­λευ­τής στη ρύθ­μι­ση για την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου που περιέ­χε­ται στο νομο­σχέ­διο. Ο Γ. Δελής σημεί­ω­σε πως η ρύθ­μι­ση δεί­χνει ότι η κυβέρ­νη­ση δεν θεω­ρεί ως κύρια προ­βλή­μα­τα της εκπαί­δευ­σης την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση ή την ανύ­παρ­κτη φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα, ούτε τη διαρ­κή υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών και των πτυ­χί­ων, αλλά στρέ­φε­ται ενά­ντια στην ιστο­ρι­κή κατά­κτη­ση του κινή­μα­τος, την κατάρ­γη­ση του οποί­ου νομο­θε­τεί μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο για να απο­φύ­γει τις αντιδράσεις.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στα κυβερ­νη­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα για την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου λέγο­ντας ότι επι­κα­λεί­ται το θέμα της χρή­σης των ναρ­κω­τι­κών, την ώρα που μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφί­σει τη δημιουρ­γία των «χώρων επο­πτευό­με­νης χρήσης».

Ανα­φο­ρι­κά με την επί­κλη­ση της «ακα­δη­μαϊ­κής ελευ­θε­ρί­ας», ο Γ. Δελής σημεί­ω­σε ότι στο σύστη­μα που ζού­με, δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει «ελευ­θε­ρία» της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης, καθώς είναι «αιχ­μά­λω­τη, όμη­ρος» του κεφα­λαί­ου. Άλλω­στε, όπως τόνι­σε, πραγ­μα­τι­κός στό­χος της ρύθ­μι­σης είναι να δοθεί «άσυ­λο» για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση μέσα στα Πανεπιστήμια.

Κατα­λή­γο­ντας, υπο­γράμ­μι­σε ότι το πραγ­μα­τι­κό περιε­χό­με­νο του ασύ­λου θα το υπε­ρα­σπι­στούν οι φοι­τη­τές, το εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα μέσα από τον αγώ­να του, που θα βάζει στο στό­χα­στρο τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το κεφά­λαιο, ενώ τόνι­σε πως και το ΚΚΕ θα παλέ­ψει με όλες του τις δυνά­μεις ενά­ντια στην κατάρ­γη­σή του.

Να σημειω­θεί ότι πριν την ομι­λία του, σε παρέμ­βα­σή του επί της δια­δι­κα­σί­ας, ο Γ. Δελής είχε εκφρά­σει και την αντί­θε­ση του ΚΚΕ στη δια­δι­κα­σία του επεί­γο­ντος με το οποίο φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση το νομο­σχέ­διο, καταγ­γέλ­λο­ντας τη ΝΔ ότι συνε­χί­ζει τις μεθο­δεύ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο