Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιατί να ψηφίσεις ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές;

Το ΚΚΕ και οι ευρω­βου­λευ­τές του δεν έχουν δεσμεύ­σεις στο κεφά­λαιο και την ΕΕ. Γι’ αυτό, η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ και στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων. Δεν «τοκί­ζε­ται» για συμ­φέ­ρο­ντα ξένα προς τα λαϊ­κά, δεν εξαρ­γυ­ρώ­νε­ται στα γκι­σέ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των λόμπι, για λογα­ρια­σμό των οποί­ων νομο­θε­τεί το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ όπως μπή­καν στην Ευρω­βου­λή, έτσι βγαί­νουν με τη λήξη της θητεί­ας της. Στά­θη­καν στο πλευ­ρό του ελλη­νι­κού λαού και των λαών της Ευρώ­πης, ανέ­δει­ξαν τους αγώ­νες τους και τις διεκ­δι­κή­σεις τους, κάθι­σαν στο σκα­μνί την πολι­τι­κή της ΕΕ. Σε κρί­σι­μα για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα ψηφί­σμα­τα, Οδη­γί­ες, Κατευ­θύν­σεις που ψήφι­σαν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ πήγαν κόντρα στο ρεύ­μα, απο­κά­λυ­ψαν τον πραγ­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα τους και τους κιν­δύ­νους που κρύ­βουν για τους εργα­ζό­με­νους, τον λαό και τη νεολαία.

Για παρά­δειγ­μα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι αντι­πα­ρα­τί­θε­νται για την ακρί­βεια και τους δυσβά­στα­χτους λογα­ρια­σμούς στην Ενέρ­γεια, αλλά όλοι μαζί ψήφι­σαν την πολι­τι­κή της ΕΕ για την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», που εκτι­νάσ­σει τα κέρ­δη των ενερ­γεια­κών κολοσ­σών και διευ­ρύ­νει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τον λαό, ενώ απα­ξιώ­νει εγχώ­ριες πηγές Ενέρ­γειας. Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε τη στρα­τη­γι­κή αυτή, απο­κά­λυ­ψε τους σκο­πούς της και πρω­τα­γω­νι­στεί στην πάλη για την ανα­τρο­πή της.

Κυβέρ­νη­ση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα έχουν στη­ρί­ξει και ψηφί­σει την εμπλο­κή της Ελλά­δας σε δύο, πλέ­ον, ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Έχουν ψηφί­σει την παρά­δο­ση όπλων στο καθε­στώς Ζελέν­σκι με από­φα­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Έχουν απο­δε­χτεί με την ψήφο τους στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο τα προ­σχή­μα­τα του κρά­τους — κατα­κτη­τή Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Συμ­φω­νούν με τις περι­πο­λί­ες ελλη­νι­κής φρε­γά­τας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Το ΚΚΕ και οι ευρω­βου­λευ­τές του κατα­ψή­φι­σαν κάθε τέτοια από­φα­ση, πρω­τα­γω­νι­στούν στην οργά­νω­ση της αντι­πο­λε­μι­κής δρά­σης του λαού.

Κυβέρ­νη­ση — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή του κόστους — οφέ­λους στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, ψηφί­ζο­ντας συγκε­κρι­μέ­νες Οδη­γί­ες στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο που στη συνέ­χεια έγι­ναν νόμοι του κρά­τους. Συνέ­πεια αυτής της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής είναι να καί­γε­ται ο λαός το καλο­καί­ρι και να πνί­γε­ται τον χει­μώ­να. Το ΚΚΕ και οι ευρω­βου­λευ­τές του τις κατα­ψή­φι­σαν και με το σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός σώζει τον λαό» δίνουν τη μάχη της οργά­νω­σης ενά­ντια σ’ αυτήν την πολιτική.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά, Ελλη­νι­κή Λύση έχουν ψηφί­σει την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή, που φέτος έβγα­λε στους δρό­μους της διεκ­δί­κη­σης τους αγρό­τες σε όλη την Ευρώ­πη και φυσι­κά και στη χώρα μας. Το ΚΚΕ και οι ευρω­βου­λευ­τές του την κατα­ψή­φι­σαν. Από την πρώ­τη ώρα απο­κά­λυ­ψαν τις πραγ­μα­τι­κές στο­χεύ­σεις της ΚΑΠ, που ξεκλη­ρί­ζει τους αγρό­τες, συγκε­ντρώ­νει τη γη σε λιγό­τε­ρα χέρια, εκτι­νάσ­σει τις τιμές για τους παρα­γω­γούς αλλά και για τους καταναλωτές.

Η πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη είναι η πολι­τι­κή της ΕΕ για τις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές: Της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» — εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης, που αντι­με­τω­πί­ζει την ασφά­λεια επι­βα­τών και εργα­ζο­μέ­νων ως κόστος. Για­τί ακό­μα και τώρα το 87% του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου στην ΕΕ δεν δια­θέ­τει συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας, επει­δή κάτι τέτοιο δεν απο­φέ­ρει κέρ­δη. Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ είναι ενά­ντια στην πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των Μετα­φο­ρών, που προ­ε­τοι­μά­ζουν τα επό­με­να «Τέμπη» στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασ­σα, σε αντί­θε­ση με όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, που την υλο­ποιούν ή τη στηρίζουν.

Βου­λευ­τές των αστι­κών κομ­μά­των εμπλέ­κο­νται σε σκάν­δα­λα, συν­διαλ­λα­γές και δοσο­λη­ψί­ες με τα λόμπι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Πρό­σφα­τα μάλι­στα το ίδιο το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο σε ψήφι­σμά του ανα­γνω­ρί­ζει τη δυνα­τό­τη­τα των λόμπι να χει­ρα­γω­γούν απο­φά­σεις, κανο­νι­σμούς και νόμους, και ότι τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα απο­τε­λούν «συστα­τι­κό στοι­χείο της δημο­κρα­τί­ας». Σε σύνο­λο 705 ευρω­βου­λευ­τών, το ψήφι­σμα αυτό πήρε μόνο δύο κατα­δι­κα­στι­κές ψήφους: Των ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ!

Απο­τέ­λε­σμα αυτής της ταύ­τι­σης, σχε­δόν, στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου είναι και η μεγά­λη «κινη­τι­κό­τη­τα» που εμφα­νί­ζε­ται ανά­με­σα σε εκλεγ­μέ­νους και πολι­τευ­τές μετα­ξύ των αστι­κών κομ­μά­των. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι από τους 21 Έλλη­νες ευρω­βου­λευ­τές που εξε­λέ­γη­σαν το 2019, οι 9 πλέ­ον δεν ανή­κουν στο κόμ­μα με το οποίο εξε­λέ­γη­σαν. 4 ευρω­βου­λευ­τές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη βρε­θεί αντι­μέ­τω­ποι με τη Δικαιο­σύ­νη για εμπλο­κή σε υπο­θέ­σεις δια­φθο­ράς, διαρ­ρο­ής προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και για κακο­ποί­η­ση γυναι­κών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέ­λε­ξε 6 ευρω­βου­λευ­τές, από τους οποί­ους οι 4 έχουν απο­χω­ρή­σει, αλλά παρ’ όλα αυτά και οι 6 συμ­με­τέ­χουν στην ίδια Ευρω­ο­μά­δα! Μέχρι πρό­τι­νος ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ, που δεν έχει ολο­κλη­ρώ­σει ακό­μα τη θητεία του, έχει ήδη ανα­κοι­νω­θεί ως υπο­ψή­φιος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήδη πρώ­ην στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ, ακό­μα και πρώ­ην βου­λευ­τές του, συμ­με­τέ­χουν ως υπο­ψή­φιοι με τη ΝΔ!

Αλλά­ζουν κόμ­μα και πόστο σαν τα που­κά­μι­σα, ακρι­βώς επει­δή υπη­ρε­τούν την ίδια πολι­τι­κή. Και αν στην ελλη­νι­κή Βου­λή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αρι­στε­ρά συγκλί­νουν, στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ταυτίζονται…

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο