Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για τις εξελίξεις σε σημαντικά μέτωπα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών: Ενισχύεται η τάση για γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων

 

Του \\ Γιώρ­γου Μαρί­νου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Η πυραυ­λι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Δαμα­σκό την 1η Απρί­λη, με απο­τέ­λε­σμα την ανα­τί­να­ξη του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου και τον θάνα­το 11 ανθρώ­πων, μετα­ξύ των οποί­ων 2 υψη­λό­βαθ­μοι Ιρα­νοί στρα­τιω­τι­κοί, η απά­ντη­ση του Ιράν, 13 — 14 Απρί­λη, με συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση 300 και πλέ­ον drones, πυραύ­λων Κρουζ και βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων, η αμφι­λε­γό­με­νη αντα­πά­ντη­ση του Ισρα­ήλ με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση drones και ενδε­χο­μέ­νως πυραύ­λων, στην περιο­χή του Ισφα­χάν και της Ταυ­ρί­δας, τρο­φο­δο­τούν την κλι­μά­κω­ση στην περιο­χή και εγκυ­μο­νούν μεγά­λους κιν­δύ­νους για γενί­κευ­ση του πολέμου.

Πολύ περισ­σό­τε­ρο που η ανα­μέ­τρη­ση αυτή τρο­φο­δο­τεί­ται από τη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων στη Γάζα από το κρά­τος του Ισρα­ήλ, τον πόλε­μο στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα ανά­με­σα σε στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­κού μπλοκ και τους Χού­θι της Υεμέ­νης και εξε­λίσ­σε­ται ταυ­τό­χρο­να με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ανά­με­σα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία.

Συνε­πώς δεν χωρά­ει κανείς εφη­συ­χα­σμός. Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί χτυ­πούν «κόκ­κι­νο». Το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα δια­νύ­ει περί­ο­δο μεγά­λης ανα­τα­ρα­χής, που δεν μπο­ρεί να ξεπε­ρα­στεί με τη μια ή την άλλη διπλω­μα­τι­κή παρέμβαση.

  • Η κούρ­σα των αντι­θέ­σε­ων και των αντα­γω­νι­σμών για το μοί­ρα­σμα του κόσμου, τον έλεγ­χο των αγο­ρών και των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, ενερ­γεια­κών και εμπο­ρι­κών δρό­μων στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας, επι­τα­χύ­νε­ται και τη σφρα­γί­δα της βάζει η ανα­μέ­τρη­ση ΗΠΑ — Κίνας, του ευρω­α­τλα­ντι­κού με το υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κό μπλοκ, παρά τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό τους.
  • Συμ­βι­βα­σμοί επι­χει­ρού­νται και μπο­ρεί να επι­τευ­χθούν προ­σω­ρι­νά, αλλά η τάση της σύγκρου­σης των μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων και των γεω­πο­λι­τι­κών επι­διώ­ξε­ων είναι πολύ ισχυ­ρή και δεν μπο­ρεί να μεταβληθεί.
  • Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές ανα­με­τρή­σεις τρο­φο­δο­τού­νται διαρ­κώς από νέα, πολύ επι­κίν­δυ­να στοι­χεία, ρίχνο­νται νέα οπλι­κά συστή­μα­τα, ξοδεύ­ο­νται δισ. δολά­ρια για σύγ­χρο­νους εξο­πλι­σμούς, η πυρη­νι­κή απει­λή έχει γίνει μέρος της αντιπαράθεσης.

Η επιθετικότητα του Ισραήλ
καταλύτης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ισραη­λι­νά λόμπι, από κοι­νού με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα στην Ελλά­δα, προ­σπα­θούν να χει­ρα­γω­γή­σουν τη λαϊ­κή σκέ­ψη, επι­χει­ρώ­ντας να αθω­ώ­σουν το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ για την κρί­σι­μη κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στη Μέση Ανα­το­λή και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και να υψώ­σουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας για να συνε­χί­σει την εγκλη­μα­τι­κή του δράση.

Όμως, τα γεγο­νό­τα τούς δια­ψεύ­δουν. Οι λαοί αντι­στέ­κο­νται, εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τους άλλους λαούς, στό­χους της ισραη­λι­νής επι­θε­τι­κό­τη­τας που εκδη­λώ­νε­ται με τις πλά­τες των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και της ΕΕ, της ένω­σης των ευρω­παϊ­κών μονοπωλίων.

Η άθλια προ­σπά­θεια να ταυ­τι­στεί η κατα­δί­κη του κρά­τους και της ηγε­σί­ας του Ισρα­ήλ με τη στή­ρι­ξη της Χαμάς ή με τον μύθο περί αντι­ση­μι­τι­σμού δεν πέρα­σε και δεν θα περά­σει. Οι αγω­νι­στές που στη­ρί­ζουν τον ηρω­ι­κό αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού, στέ­κο­νται στο πλευ­ρό των αγώ­νων του ισραη­λι­νού λαού, Εβραί­ων και Αρά­βων, που βιώ­νουν την κατα­στο­λή και τις διώ­ξεις της κυβέρ­νη­σης Νετανιάχου.

Το κρά­τος του Ισρα­ήλ έχει επι­βά­λει για δεκα­ε­τί­ες καθε­στώς κατο­χής, εποι­κι­σμών, απο­κλει­σμού — απαρτ­χάιντ επί των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών, στη Λωρί­δα της Γάζας, στη Δυτι­κή Όχθη και την Ιερου­σα­λήμ, με πάνω από 100.000 νεκρούς, ανυ­πο­λό­γι­στο αριθ­μό προ­σφύ­γων και χιλιά­δες φυλακισμένους.

Τώρα, για έξι και πάνω μήνες, είναι σε εξέ­λι­ξη η γενο­κτο­νία σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού στη Λωρί­δα της Γάζας, που έχει μετα­τρα­πεί σε ερεί­πια, με 35.000 νεκρούς, αμέ­τρη­τους τραυ­μα­τί­ες, αγνο­ού­με­νους, εκτο­πι­σμέ­νους, κι αυτή η τρα­γω­δία απο­τε­λεί βασι­κό παρά­γο­ντα κλι­μά­κω­σης της έντα­σης στην περιοχή.

Η τρα­γι­κή αυτή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί πίσω από το «άλλο­θι» της επί­θε­σης της Χαμάς. Η ιστο­ρία δεν άρχι­σε στις 7 Οκτώ­βρη. Το Ισρα­ήλ δια­πράτ­τει εγκλή­μα­τα για δεκα­ε­τί­ες και οι δυνά­μεις που το προ­στα­τεύ­ουν και το δικαιο­λο­γούν, με σαθρές δικαιο­λο­γί­ες, είναι συνέ­νο­χοι σ’ αυτά τα εγκλήματα.

Μαζικός τάφος στη Γάζα, άλλο ένα έγκλημα των Ισραηλινών
Μαζι­κός τάφος στη Γάζα, άλλο ένα έγκλη­μα των Ισραηλινών

 

Οι λαοί επι­βάλ­λε­ται να βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα. Τα περί ανθρω­πι­στι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος των ΗΠΑ για την τύχη των Παλαι­στι­νί­ων και τα καλέ­σμα­τα προς το Ισρα­ήλ για «αυτο­συ­γκρά­τη­ση», στην αντι­πα­ρά­θε­ση με το Ιράν, είναι ψεύ­τι­κα, υπο­κρι­τι­κά και καταρ­ρέ­ουν από την ίδια την πραγματικότητα.

Με τις πλά­τες των ΗΠΑ ετοι­μά­ζε­ται το νέο δολο­φο­νι­κό χτύ­πη­μα του Ισρα­ήλ στη Ράφα, στη νότια Λωρί­δα της Γάζας, που έχει διω­χθεί μεγά­λο μέρος του παλαι­στι­νια­κού πλη­θυ­σμού. Ενώ το νέο οικο­νο­μι­κό πακέ­το 95 δισ. δολα­ρί­ων που ενέ­κρι­νε η αμε­ρι­κα­νι­κή Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων προ­βλέ­πει χορή­γη­ση βοή­θειας 61 δισ. στην Ουκρα­νία, 8 δισ. στην Ταϊ­βάν και 26 δισ. για τη στή­ρι­ξη του κρά­τους του Ισρα­ήλ, το οποίο χρη­μα­το­δο­τούν συστη­μα­τι­κά οι Αμε­ρι­κα­νοί και του παρέ­χουν σύγ­χρο­να οπλι­κά συστήματα.

Επι­πλέ­ον, πρό­σφα­τα, οι ΗΠΑ, για άλλη μια φορά, άσκη­σαν «βέτο» σε ψήφι­σμα του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, το οποίο αφο­ρού­σε την πλή­ρη έντα­ξη του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα Ηνω­μέ­να Έθνη.

Το ισραη­λι­νό κρά­τος δεν περιο­ρί­ζε­ται στις θηριω­δί­ες στη γη της Παλαι­στί­νης. Κατα­πα­τά την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα γει­το­νι­κών κρα­τών, δια­τη­ρεί κατο­χι­κά εδά­φη στον Λίβα­νο και τη Συρία, βομ­βαρ­δί­ζει τις χώρες αυτές, πλήτ­τει επι­λεγ­μέ­νους στό­χους και σκο­τώ­νει αμάχους.

Η ισραη­λι­νή πυραυ­λι­κή επί­θε­ση της 1ης Απρί­λη στο προ­ξε­νείο του Ιράν στη Δαμα­σκό της Συρί­ας απο­τε­λεί συνέ­χεια σε δολο­φο­νί­ες Ιρα­νών πυρη­νι­κών επι­στη­μό­νων και στρα­τιω­τι­κών, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα ίδια μέσα με τα οποία οι Αμε­ρι­κα­νοί δολο­φό­νη­σαν τον επι­κε­φα­λής της επί­λε­κτης δύνα­μης Κουντς των ιρα­νι­κών «Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης», Κασέμ Σολεϊ­μα­νί, τον Γενά­ρη του 2020, στο αερο­δρό­μιο της Βαγδά­της, στο Ιράκ.

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης 
Ισραήλ — Ιράν 
έχει νέα, ποιοτικά στοιχεία

Πολ­λές ανα­λύ­σεις προ­σπα­θούν να μειώ­σουν τη σημα­σία της ιρα­νι­κής επί­θε­σης στο Ισρα­ήλ, την απο­κα­λούν «απο­τυ­χη­μέ­νη», «ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή», κάνο­ντας αφαί­ρε­ση από τους πραγ­μα­τι­κούς στό­χους της επί­θε­σης, υπο­τι­μώ­ντας τα στρα­τιω­τι­κά μέσα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν, τον συντο­νι­σμέ­νο χαρα­κτή­ρα της ενέρ­γειας και το ίδιο το αποτέλεσμα.

Όμως, οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν συγκε­ντρω­θεί μαρ­τυ­ρούν ότι το ιρα­νι­κό κρά­τος υλο­ποί­η­σε μια σχε­δια­σμέ­νη προει­δο­ποι­η­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, τόσο από το ιρα­νι­κό έδα­φος, όσο και από την Υεμέ­νη, τον Λίβα­νο, το Ιράκ, αξιο­ποιώ­ντας τους Χού­θι, την Χεζ­μπο­λάχ, τις ιρα­κι­νές πολιτοφυλακές.

Η επί­θε­ση είχε γίνει ήδη γνω­στή από πριν και απο­σκο­πού­σε να μην πλη­γούν κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, να δοκι­μα­στούν οι αντο­χές του αντι­πυ­ραυ­λι­κού συστή­μα­τος του Ισρα­ήλ και να φτά­σουν πύραυ­λοι Κρουζ και βαλ­λι­στι­κοί πύραυ­λοι σε ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές βάσεις. Πρό­κει­ται δηλα­δή για ελεγ­χό­με­νη επί­θε­ση που δεί­χνει τις στρα­τιω­τι­κές δυνα­τό­τη­τες του Ιράν, αλλά και τις εφε­δρεί­ες που δια­θέ­τει για να εξα­πο­λύ­σει 10πλάσιας ισχύ­ος επι­χεί­ρη­ση, όπως ανέ­φε­ρε η ιρα­νι­κή ηγεσία.

Η επί­θε­ση σε μεγά­λο βαθ­μό ανα­χαι­τί­στη­κε από τα αντι­πυ­ραυ­λι­κά συστή­μα­τα του Ισρα­ήλ, με τη συν­δρο­μή των συστη­μά­των που δια­θέ­τουν τα αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­πλα­νο­φό­ρα και τα πλοία συνο­δεί­ας που κινού­νται στην περιο­χή, τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση βρε­τα­νι­κών μαχη­τι­κών που απο­γειώ­θη­καν από τη βάση του Ακρω­τη­ρί­ου στην Κύπρο, μαχη­τι­κά της Γαλ­λί­ας από τη στρα­τιω­τι­κή βάση της στην Ιορ­δα­νία και ιορ­δα­νι­κά πολε­μι­κά αεροσκάφη.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από αρα­βι­κές πηγές μαρ­τυ­ρούν ότι αριθ­μός πυραύ­λων έφτα­σαν στον στό­χο τους, ανε­ξάρ­τη­τα από το μέγε­θος των ζημιών που προ­κά­λε­σαν. Το «άτρω­το» της ισραη­λι­νής πολε­μι­κής μηχα­νής έχει τεθεί προς συζήτηση.

Ιρα­νι­κοί πύραυ­λοι έπλη­ξαν τις εξής βάσεις:

  • Την αερο­ναυ­τι­κή βάση «Nevatim», που βρί­σκε­ται 15 χλμ. βορειο­α­να­το­λι­κά της πόλης Μπερ Σεβά και είναι ο βασι­κός σταθ­μός των αερο­σκα­φών F‑35.
  • Την αερο­ναυ­τι­κή βάση «Ramon», στην οποία σταθ­μεύ­ουν 3 σμή­νη μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών και ελι­κο­πτέ­ρων. Η βάση είναι επί­σης και έδρα της Μεραρ­χί­ας 96, που απο­τε­λεί­ται από ταξιαρ­χί­ες αλε­ξι­πτω­τι­στών και Ειδι­κών Δυνά­με­ων που επι­χει­ρούν στη Λωρί­δα της Γάζας.
  • Τη στρα­τιω­τι­κή — κατα­σκο­πευ­τι­κή βάση στο όρος Hermon στα συρια­κά Υψί­πε­δα του Γκο­λάν, για την οποία το Ιράν εκτι­μά ότι εκπλή­ρω­σε ουσια­στι­κό ρόλο στο πλήγ­μα κατά του προ­ξε­νεί­ου του στη Δαμασκό.

 

Παρά τις αντι­φα­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για την επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στο έδα­φος του Ιράν στις 18 Απρί­λη, με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση drones και ενδε­χο­μέ­νως πυραύ­λων, την προ­σο­χή συγκε­ντρώ­νει η ισραη­λι­νή επι­λο­γή της περιο­χής του Ισφα­χάν, στην οποία υπάρ­χουν σημα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές του Ιράν και πυρη­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις, ενώ προ­βλη­μα­τι­σμός ανα­πτύσ­σε­ται για ενδε­χό­με­νη ισραη­λι­νή επί­θε­ση στην Ταυ­ρί­δα, που γειτ­νιά­ζει με το Αζερ­μπαϊ­τζάν, με το οποίο έχει ανα­πτύ­ξει συμ­μα­χι­κές σχέ­σεις το Ισραήλ.

  • Κάθε υπο­βάθ­μι­ση της κατά­στα­σης που δια­μορ­φώ­θη­κε με τις επι­θέ­σεις και τις απει­λές των δύο κρα­τών λει­τουρ­γεί παρα­πλα­νη­τι­κά. Το κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι ότι «άνοι­ξε ο δρό­μος» άμε­σων «απα­ντή­σε­ων» και «αντα­πα­ντή­σε­ων» μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Ιράν, που κινού­νται με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των κυρί­αρ­χων τάξε­ων και δια­θέ­τουν ισχυ­ρά οπλο­στά­σια, ικα­νά να τινά­ξουν την περιο­χή στον αέρα.
  • Το Ισρα­ήλ είναι πυρη­νι­κή δύνα­μη και στο Ιράν είναι σε εξέ­λι­ξη πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα, για ειρη­νι­κούς σκο­πούς, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ιρα­νι­κή θέση, αλλά είναι ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο αλλα­γής του δόγ­μα­τος, στην πορεία των εξελίξεων.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία που δίνει το Διε­θνές Ινστι­τού­το Ερευ­νών για την Ειρή­νη, στη Στοκ­χόλ­μη (SIPRI), τα οποία δημο­σιεύ­τη­καν και στον ελλη­νι­κό Τύπο, παρά την υπε­ρο­χή του Ισρα­ήλ στο ύψος των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών, 23,41 δισ. δολά­ρια ένα­ντι 6,85 δισ. δολα­ρί­ων που δια­θέ­τει το Ιράν, δια­μορ­φώ­νε­ται ο συσχε­τι­σμός που απο­τυ­πώ­νε­ται στον πίνακα.

Παρά το γεγο­νός ότι κάθε εκτί­μη­ση απαι­τεί μεγά­λη προ­σο­χή και σφαι­ρι­κό συνυ­πο­λο­γι­σμό όλων των παρα­γό­ντων, οι εξε­λί­ξεις που ζού­με περιέ­χουν το σπέρ­μα γενί­κευ­σης του πολέ­μου, σημειώ­νο­ντας ότι μια στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση Ισρα­ήλ — Ιράν στην εξέ­λι­ξή της μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει τη συμ­με­το­χή και άλλων ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρατών.

Ήδη, στη μέχρι τώρα ανα­μέ­τρη­ση έχουν εμπλα­κεί οι ΗΠΑ, η Γαλ­λία και η Βρε­τα­νία, στο πλευ­ρό του Ισρα­ήλ, για την ανα­χαί­τι­ση της ιρα­νι­κής επί­θε­σης. Η εμπλο­κή καθο­ρί­ζε­ται από τις στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις που έχουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ με το Ισρα­ήλ, κι αυτό μπο­ρεί να εκφρα­στεί με νέα δυνα­μι­κή σε περί­πτω­ση κλι­μά­κω­σης της σύγκρου­σης, παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις και τα καλέ­σμα­τα για αυτοσυγκράτηση.

Βεβαί­ως, οι ΗΠΑ και οι ΝΑΤΟι­κοί σύμ­μα­χοί τους μετρά­νε τις δυσκο­λί­ες μιας άμε­σης εμπλο­κής, υπο­λο­γί­ζουν τις απαι­τή­σεις διε­ξα­γω­γής ταυ­τό­χρο­νων πολέ­μων, τη φάση που βρί­σκε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία, ή ακό­μα και τις βαριές συνέ­πειες στην καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία, σε περί­πτω­ση που το Ιράν κλεί­σει τα Στε­νά του Ορμούζ, μια κρί­σι­μη ενερ­γεια­κή αρτη­ρία, από τα οποία διέρ­χε­ται του­λά­χι­στον το 20% της πετρε­λαϊ­κής παραγωγής.

Ασφα­λώς, με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να, πολ­λά θα εξαρ­τη­θούν από τη στά­ση της Κίνας και της Ρωσί­ας, που μπο­ρεί να ταχθούν στρα­τιω­τι­κά στο πλευ­ρό του Ιράν, δίνο­ντας συνέ­χεια στην πολι­τι­κή που δια­μορ­φώ­νει σχέ­σεις στρα­τη­γι­κής συμ­μα­χί­ας με το ιρα­νι­κό κρά­τος, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τον αντα­γω­νι­σμό του ευρω­α­τλα­ντι­κού με το ευρα­σια­τι­κό μπλοκ και τον κοι­νό στό­χο Κίνας — Ρωσί­ας — Ιράν στην αντι­με­τώ­πι­ση της επιρ­ρο­ής των ΗΠΑ στη Μέση Ανα­το­λή και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, για τα συμ­φέ­ρο­ντα των δικών τους μονο­πω­λί­ων και τις γεω­πο­λι­τι­κές τους στοχεύσεις.

Ενδει­κτι­κά, να ανα­φέ­ρου­με ότι η Κίνα απο­τε­λεί τον μεγα­λύ­τε­ρο εμπο­ρι­κό συνερ­γά­τη του Ιράν, αγο­ρά­ζει περί­που το 90% του πετρε­λαί­ου του και μέσω αυτής της σχέ­σης αντι­με­τω­πί­στη­καν συνέ­πειες των αμε­ρι­κα­νι­κών κυρώ­σε­ων σε βάρος του Ιράν.

Κίνα και Ιράν υπέ­γρα­ψαν το 2021 συμ­φω­νία 25ετούς στρα­τη­γι­κής συνερ­γα­σί­ας για κινε­ζι­κές επεν­δύ­σεις 400 δισ. δολα­ρί­ων σε ένα ευρύ πεδίο οικο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, λιμε­νι­κές και άλλες υπο­δο­μές, τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, πλη­ρο­φο­ρι­κή, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα κ.ά. Το Ιράν κατέ­χει σημα­ντι­κή θέση στον κινε­ζι­κό «Νέο Δρό­μο του Μετα­ξιού» (One Belt, One Road). Εξε­λίσ­σε­ται η ανά­πτυ­ξη του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δρό­μου για τη σύν­δε­ση της επαρ­χί­ας Xinjian της Κίνας με κρά­τη της Κεντρι­κής Ασί­ας μέσω του Ιράν, ενώ είναι σε εξέ­λι­ξη και άλλος δρό­μος που θα συν­δέ­ει την Κίνα με την Τουρ­κία μέσω του Ιράν που μετα­τρέ­πε­ται σε δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κέντρο. Κινε­ζι­κές επι­χει­ρή­σεις προ­μη­θεύ­ουν το Ιράν με στρα­τιω­τι­κό εξοπλισμό.

Το Ιράν έχει δια­θέ­σει στη Ρωσία drones αλλά και πυραύ­λους, τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­νται στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ιρα­νι­κά πλοία αξιο­ποι­ή­θη­καν για τη μετα­φο­ρά ρωσι­κού πετρε­λαί­ου για το ξεπέ­ρα­σμα των σχε­τι­κών απα­γο­ρεύ­σε­ων, τα δύο κρά­τη συνερ­γά­ζο­νται στη Συρία. Υπάρ­χει επί­σης συνερ­γα­σία στον τομέα της πυρη­νι­κής ενέρ­γειας, είναι σε εξέ­λι­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την προ­μή­θεια του Ιράν με σύγ­χρο­να ρωσι­κά αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά — αντι­πυ­ραυ­λι­κά συστή­μα­τα και μαχη­τι­κά Su.

Σε πρό­σφα­το άρθρο της «Washington Post» ανα­φέ­ρε­ται ότι «η αυξα­νό­με­νη συνερ­γα­σία της Τεχε­ρά­νης με τη Μόσχα ενι­σχύ­ει τις δυνα­τό­τη­τες και των δύο χωρών, με τα ρωσι­κά όπλα ενδε­χο­μέ­νως να βοη­θή­σουν το Ιράν να σκλη­ρύ­νει την άμυ­νά του ένα­ντι των ισραη­λι­νών αερο­πο­ρι­κών επιθέσεων».

Το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό που ισοπέδωσαν οι Ισραηλινοί
Το ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο στη Δαμα­σκό που ισο­πέ­δω­σαν οι Ισραηλινοί

Ο εμπορικός ινδικός δρόμος 
και οι «συμφωνίες του Αβραάμ»

Η βαθύ­τε­ρη, κατά το δυνα­τόν, μελέ­τη κάθε εστί­ας έντα­σης και πολε­μι­κής σύγκρου­σης έχει μεγά­λη αξία αλλά εξί­σου ανα­γκαία είναι και η γενι­κό­τε­ρη μελέ­τη των διε­θνών εξε­λί­ξε­ων, αντι­θέ­σε­ων και αντα­γω­νι­σμών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και σε διε­θνή κλί­μα­κα. Το γεγο­νός ότι η Μέση Ανα­το­λή και ο Περ­σι­κός Κόλ­πος βρί­σκο­νται για δεκα­ε­τί­ες στο κέντρο σκλη­ρών αντα­γω­νι­σμών και πολέ­μων, με ισχυ­ρή παρου­σία των ΗΠΑ, αφο­ρά τη στρα­τη­γι­κή σημα­σία της περιο­χής, που δια­θέ­τει τα μεγα­λύ­τε­ρα απο­θέ­μα­τα υδρο­γο­ναν­θρά­κων, τα 2/3 των παγκό­σμιων κοι­τα­σμά­των πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου, κέντρο προ­μή­θειας καυ­σί­μων σε μεγά­λες περιο­χές του πλα­νή­τη, με ειδι­κό ρόλο στη δια­μόρ­φω­ση των συσχε­τι­σμών δυνά­με­ων σε διε­θνές επί­πε­δο. Στο πλαί­σιο αυτού του επι­βε­βαιω­μέ­νου κανό­να προ­στί­θε­νται διά­φο­ροι παρά­γο­ντες που ανα­βαθ­μί­ζουν τον ρόλο της περιο­χής και τρο­φο­δο­τούν τις εντά­σεις, τη μια ή την άλλη περίοδο.

Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, προ­φα­νώς σήμε­ρα στις εξε­λί­ξεις και ανα­με­τρή­σεις στην ευρύ­τε­ρη αυτή περιο­χή καθο­ρι­στι­κό ρόλο εκπλη­ρώ­νουν οι αντα­γω­νι­σμοί που σχε­τί­ζο­νται με τη σύγκρου­ση συμ­φε­ρό­ντων ανά­με­σα στον νέο κινε­ζι­κό «Δρό­μο του μετα­ξιού», που αγκα­λιά­ζει ήδη δεκά­δες κρά­τη, και τον νέο ινδι­κό εμπο­ρι­κό — οικο­νο­μι­κό δρό­μο, που έχει την ευρω­α­τλα­ντι­κή στή­ρι­ξη, ξεκι­νά­ει από τα ινδι­κά εδά­φη, δια­περ­νά χώρες της Μέσης Ανα­το­λής, το Ισρα­ήλ, διέρ­χε­ται από την Ελλά­δα και κατευ­θύ­νε­ται (και) σε άλλα ευρω­παϊ­κά κράτη.

Ενώ δεν λεί­πουν και «εφε­δρι­κοί διά­δρο­μοι», όπως αυτοί μέσω Ιράκ και Τουρ­κί­ας -«Δρό­μος της Ανά­πτυ­ξης»- ή οι αντα­γω­νι­στι­κοί διά­δρο­μοι για την ενσω­μά­τω­ση της Ινδί­ας στον ευρα­σια­τι­κό άξο­να με τον δρό­μο «Βορ­ρά — Νότου», μέσω Ιράν, προς τη Ρωσία και την Ευρώπη.

Το καθο­ρι­στι­κό στοι­χείο που σημα­δεύ­ει αυτούς τους δρό­μους είναι τα συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων, για την επέ­κτα­σή τους σε ευρύ­τε­ρα επεν­δυ­τι­κά, οικο­νο­μι­κά πεδία, με σοβα­ρές γεω­πο­λι­τι­κές σκοπιμότητες.

Στο πλαί­σιο του ινδι­κού εμπο­ρι­κού δρό­μου και για την αξιο­ποί­η­ση των πλε­ο­νε­κτη­μά­των που ανα­ζη­τούν τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη τα οποία συμ­με­τέ­χουν σ’ αυτόν, η αστι­κή τάξη και το κρά­τος του Ισρα­ήλ, με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, κατά­φε­ραν προ­σέγ­γι­ση με αρα­βι­κά κρά­τη που απο­τυ­πώ­θη­κε στις λεγό­με­νες συμ­φω­νί­ες του Αβρα­άμ, ανά­με­σα σε Ισρα­ήλΗνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­ταΜπα­χρέινΜαρό­κο και Σου­δάν, ενώ είχε ανοί­ξει ο δρό­μος για την προ­ώ­θη­ση σχε­τι­κής συμ­φω­νί­ας με τη Σαου­δι­κή Αραβία.

Αυτές οι συμ­φω­νί­ες, που απο­τε­λούν τη βάση δημιουρ­γί­ας μιας μεγά­λης αντα­γω­νι­στι­κής καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς, οδη­γού­σαν στον εντα­φια­σμό του παλαι­στι­νια­κού προ­βλή­μα­τος και σήμε­ρα, λόγω της ισραη­λι­νής θηριω­δί­ας στη Γάζα και των αντι­δρά­σε­ων των αρα­βι­κών λαών, έχουν παγώ­σει, παρά τις προ­σπά­θειες για επα­νεκ­κί­νη­ση που κατα­βάλ­λο­νται με πρω­το­βου­λία των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους.

Το ΚΚΕ πρωταγωνιστής στην πάλη 
για την απεμπλοκή της Ελλάδας 
από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αρι­στε­ράς, της Ελλη­νι­κής Λύσης και των άλλων κομ­μά­των, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, έχει εμπλέ­ξει πολύ βαθιά τη χώρα στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και συνε­πώς στη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού και στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στη Μέση Ανα­το­λή, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, όσο και στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο της Ουκρανίας.

Τα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟι­κού τόξου είναι συνέ­νο­χα. Η πολι­τι­κή τους έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και βάζει τον λαό σε μεγά­λους κιν­δύ­νους, ακό­μα και στον κίν­δυ­νο αντι­ποί­νων, για τα οποία έχουν προει­δο­ποι­ή­σει τόσο η ρωσι­κή όσο και η ιρα­νι­κή πλευ­ρά, «σημα­δεύ­ο­ντας» τις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στην Ελλά­δα, σε Σού­δα, Λάρι­σα, Στε­φα­νο­βί­κειο και Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής της εμπλο­κής, η κυβέρ­νη­ση στέλ­νει οπλι­σμό και πυρο­μα­χι­κά στην Ουκρα­νία, φτά­νο­ντας μέχρι του σημεί­ου να εφο­διά­ζει τον ουκρα­νι­κό στρα­τό με απα­γο­ρευ­μέ­νες βόμ­βες λευ­κού φωσφό­ρου που κατα­καί­νε τις ανθρώ­πι­νες σάρ­κες, δίνο­ντας εξε­τά­σεις στα ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κά επιτελεία.

Κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι η άμε­ση συμ­με­το­χή της φρε­γά­τας «Ύδρα» στο πολε­μι­κό πεδίο στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, συστα­τι­κό μέρος της επι­χεί­ρη­σης «ΑΣΠΙΔΕΣ» της ΕΕ, παί­ζο­ντας με την ασφά­λεια και τη ζωή του πλη­ρώ­μα­τος για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφο­πλι­στών και των μονο­πω­λί­ων στον εφο­δια­στι­κό τομέα.

Η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα προ­σπα­θούν να παρα­πλα­νή­σουν τον λαό και κρύ­βουν ότι ο πόλε­μος στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα δεν ξεκί­νη­σε τώρα, αλλά από το 2016, με την επί­θε­ση της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας στους Χού­θι της Υεμέ­νης, στο πλαί­σιο του σφο­δρού αντα­γω­νι­σμού στην περιο­χή λόγω της στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας του Κόλ­που του Άντεν, των Στε­νών Μπαμπ ελ Μαντέμπ και της Διώ­ρυ­γας του Σουέζ.

Η παρου­σία στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας και άλλων κρα­τών στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης «Φρου­ρός της Ευη­με­ρί­ας» και η επι­χεί­ρη­ση «ΑΣΠΙΔΕΣ» της ΕΕ ρίχνουν λάδι στη φωτιά, είναι παρά­γο­ντας που τρο­φο­δο­τεί την κλι­μά­κω­ση στην περιοχή.

Μέρος της πολι­τι­κής της εμπλο­κής είναι η συμ­φω­νία της Ελλά­δας με τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα (που περιέ­χει και ρήτρα αμοι­βαί­ας στρα­τιω­τι­κής συν­δρο­μής) και η συμ­φω­νία Ελλά­δας — Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, στο πλαί­σιο της οποί­ας η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ απέ­στει­λε συστοι­χία πυραύ­λων «Patriot» και το αντί­στοι­χο προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Μέσα σ’ αυτό το εκρη­κτι­κό περι­βάλ­λον, προ­κα­λεί ανα­τρι­χί­λα η θέση του Προ­έ­δρου της Γαλ­λί­ας, Μακρόν, για απο­στο­λή ΝΑΤΟι­κών — ευρω­α­τλα­ντι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία, που αλλά­ζει την τρο­πή των εξε­λί­ξε­ων γύρω από τη μοι­ρα­σιά των εδα­φών, του πλού­του, των εργο­στα­σί­ων, των λιμα­νιών, των αγω­γών κ.ο.κ. της Ουκρα­νί­ας. Κάτι τέτοιο όμως θέτει προ των πυλών την άμε­ση σύγκρου­ση ΝΑΤΟ, ΕΕ με την αστι­κή τάξη της Ρωσί­ας, ενερ­γο­ποιώ­ντας τα πιο εφιαλ­τι­κά σενά­ρια, για γενί­κευ­ση του πολέ­μου, με τη χρή­ση ακό­μα και πυρη­νι­κών όπλων.

Πολύ περισ­σό­τε­ρο που τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ έχει ανοί­ξει η συζή­τη­ση για την ικα­νο­ποί­η­ση του αιτή­μα­τος του αντι­δρα­στι­κού καθε­στώ­τος Ζελέν­σκι για απο­στο­λή συστοι­χιών «Patriot» ή S‑300 στην Ουκρα­νία, από την Ελλά­δα και την Ισπα­νία, όπως ανα­φέ­ρε­ται σε πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μα των «Financial Times».

Τα περί «εθνι­κού συμ­φέ­ρο­ντος» που επι­κα­λού­νται η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, απο­τε­λούν μια χρε­ο­κο­πη­μέ­νη γραμ­μή που δεν έχει καμία σχέ­ση με την αλή­θεια. Οι επι­λο­γές των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων υπα­γο­ρεύ­ο­νται από τον ταξι­κό τους χαρα­κτή­ρα και υπό­κει­νται στους κανό­νες υπη­ρέ­τη­σης του στό­χου της ανα­βάθ­μι­σης των ελλη­νι­κών μονο­πω­λί­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών στις οποί­ες συμ­με­τέ­χει η χώρα μας.

Το ίδιο ισχύ­ει για την εντε­λώς παρά­λο­γη προ­σέγ­γι­ση που παρου­σιά­ζει την Ελλά­δα ως δύνα­μη ασφά­λειας και ειρή­νης, την ώρα που είναι βυθι­σμέ­νη μέχρι τον λαι­μό στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς, οι οποί­οι εκτός των άλλων επι­δρούν αρνη­τι­κά και στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, ενι­σχύ­ουν τις διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης και προ­τρέ­πουν για παζά­ρε­μα ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί η ενί­σχυ­ση της ΝΑ πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ.

Ανε­ξάρ­τη­τα από τη φτη­νή συν­θη­μα­το­λο­γία και την προ­σπά­θεια φρα­στι­κής δια­φο­ρο­ποί­η­σης από την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, στην πρά­ξη συμπλέ­ουν μαζί της προ­κλη­τι­κά, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 και το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο Βελό­που­λος και τα άλλα εθνι­κι­στι­κά — ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα, με κοι­νή αφε­τη­ρία τη στή­ρι­ξη των σχε­δί­ων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Αυτό εκφρά­στη­κε στη στά­ση τους στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στη στή­ρι­ξη του Ζελέν­σκι, στη στή­ρι­ξη του κρά­τους του Ισρα­ήλ στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, στη συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση «ΑΣΠΙΔΕΣ» της ΕΕ στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, σε κάθε πτυ­χή της πολι­τι­κής της εμπλοκής.

Η τοπο­θέ­τη­ση που προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, Κασ­σε­λά­κη, που απο­κά­λε­σε το ΝΑΤΟ «Ιερή Αμυ­ντι­κή Συμ­μα­χία» και τάχθη­κε ανοι­χτά υπέρ των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, έδει­ξε ότι αυτός και το κόμ­μα του είναι «ψυχή και σώμα» στην υπη­ρε­σία των δολο­φό­νων των λαών. Το συμπέ­ρα­σμα αυτό δεν αφο­ρά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, δια­περ­νά όλα τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου και είναι μεγά­λης σημα­σί­ας κρι­τή­ριο για τη στά­ση του λαού απέ­να­ντί τους. Κρι­τή­ριο κατα­δί­κης και κατα­ψή­φι­σης του συνό­λου των κομ­μά­των που στη­ρί­ζουν τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και ενί­σχυ­σης του ΚΚΕ στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες και στις ευρωεκλογές.

Το ΚΚΕ διαρ­κώς, καθη­με­ρι­νά ενη­με­ρώ­νει τον λαό για τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς που δια­περ­νούν την υδρό­γειο και την περιο­χή μας, προ­έ­βλε­ψε ότι η σύγκρου­ση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία θα οδη­γή­σει στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, απο­κά­λυ­ψε τις αντι­θέ­σεις που δια­περ­νούν τη Μέση Ανα­το­λή, τον Περ­σι­κό Κόλ­πο, την Ερυ­θρά Θάλασ­σα, μίλη­σε αμέ­τρη­τες φορές για τον επι­κίν­δυ­νο ρόλο του κρά­τους του Ισραήλ.

Με δυο λόγια, το ΚΚΕ, στη­ριγ­μέ­νο στην επι­στη­μο­νι­κή του ανά­λυ­ση, φωτί­ζει τις εξε­λί­ξεις που προ­σπα­θούν να ρίξουν στο σκο­τά­δι οι μηχα­νι­σμοί του καπι­τα­λι­στι­κού εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι συμ­μα­χί­ες τους.

Η προ­σφο­ρά του ΚΚΕ είναι πολύ­τι­μη, πρω­τα­γω­νι­στεί στην πάλη του λαού μας για όλα τα προ­βλή­μα­τα και δίνει τη μάχη για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και σχε­δια­σμούς, για την απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες, με τον λαό στο τιμό­νι της εξου­σί­ας και της δια­κυ­βέρ­νη­σης του τόπου.

Και ο πιο διστα­κτι­κός κατα­νο­εί σήμε­ρα ότι η ΕΕ δεν είναι ένω­ση της ειρή­νης και της φιλί­ας των λαών, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται οι απο­λο­γη­τές της, αλλά αντί­πα­λος, ένω­ση του κεφα­λαί­ου και του πολέ­μου που εκπλη­ρώ­νει ιδιαί­τε­ρο ρόλο αυτό­νο­μα ή σε συνερ­γα­σία με το ΝΑΤΟ και συμ­με­τέ­χει σε δεκά­δες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές σε όλη την υδρό­γειο, κατα­πα­τά τις λαϊ­κές ανά­γκες και έχει δια­θέ­σει 100 δισ. ευρώ για τη χρημα­το­δό­τη­ση του καθε­στώ­τος Ζελέν­σκι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, στη­ρί­ζο­ντας, επί­σης, οικο­νο­μι­κά, πολι­τι­κά, στρα­τιω­τι­κά το Ισραήλ.

Όλα αυτά είναι κρι­τή­ρια για την τοπο­θέ­τη­ση των εργα­τών, των αγρο­τών, των επαγ­γελ­μα­τιών, των επι­στη­μό­νων και των καλ­λι­τε­χνών, της νεο­λαί­ας στις ευρω­ε­κλο­γές στις 9 Ιού­νη, στη­ρί­ζο­ντας απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ που θα συνε­χί­σει τον αγώ­να με περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις στην υπη­ρε­σία των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων με φάρο τη νέα σοσια­λι­στι­κή κοι­νω­νία, χωρίς εκμε­ταλ­λευ­τές, πολέ­μους και φτώχεια.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση via 902.gr από τον
«Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» 27 — 28 Απρί­λη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο