Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γλυφάδα: Έδερνε τη γυναίκα του, αυτοκτόνησε όταν έφτασε η αστυνομία

Ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας συνέ­βη στη Γλυ­φά­δα το οποίο είχε τρα­γι­κή κατά­λη­ξη. Άντρας αυτο­πυ­ρο­βο­λή­θη­κε μετά από κατα­δί­ω­ξη και αφού είχε χτυ­πή­σει τη γυναί­κα του.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ένας άνδρας αυτο­κτό­νη­σε, αφού νωρί­τε­ρα είχε χτυ­πή­σει την γυναί­κα του και έγι­νε αντι­λη­πτός από περα­στι­κούς αστυνομικούς.

Ειδι­κό­τε­ρα, την ώρα που έδερ­νε την σύζυ­γό του στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας, όπου είναι το σπί­τι τους, στην οδό Ικα­ρί­ας, περ­νού­σε από το σημείο περι­πο­λία της ΕΛ.ΑΣ. που αντι­λή­φθη­κε το συμ­βάν και σταμάτησε.

Ο άνδρας πρό­λα­βε και ανέ­βη­κε στον 4ο όρο­φο και ταμπου­ρώ­θη­κε στο δια­μέ­ρι­σμα. Μέχρι να φτά­σει στο σημείο ειδι­κός δια­πραγ­μα­τευ­τής, ήταν πια αργά. Μόλις η Αστυ­νο­μία εισέ­βα­λε στο σπί­τι τον εντό­πι­σε νεκρό, με τραύ­μα από πυρο­βό­λο όπλο.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, ανα­φέ­ρουν ότι ο αυτό­χει­ρας κακο­ποι­η­τής είχε απα­σχο­λή­σει στο παρελ­θόν τις αρχές και μάλι­στα είχε την υπο­χρέ­ω­ση να εμφα­νί­ζε­ται στο Τμή­μα. Μετα­ξύ άλλων είχε απα­σχο­λή­σει τις αρχές για ναρ­κω­τι­κά, ενώ είχε εμπλα­κεί και σε τρο­χαίο με εγκατάλειψη.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΑΣ:

Σήμε­ρα και ώρα 16.05 αστυ­νο­μι­κοί της Ο.Π.Κ.Ε. διερ­χό­με­νοι, κατά την περι­πο­λία τους από δρό­μο της Γλυ­φά­δας, άκου­σαν φωνα­σκί­ες και πλη­σί­α­σαν προ­κει­μέ­νου να διε­νερ­γή­σουν έλεγ­χο. Εκεί ενη­με­ρώ­θη­καν από περί­οι­κους ότι εντός πολυ­κα­τοι­κί­ας, άντρας ασκού­σε σωμα­τι­κή βία σε γυναίκα.

Άμε­σα προ­σέγ­γι­σαν την πολυ­κα­τοι­κία, όπου ανέ­βη­καν στον 4ο όρο­φο και στη θέα των αστυ­νο­μι­κών ο άνδρας εισήλ­θε σε δια­μέ­ρι­σμα και κλει­δώ­θη­κε, ενώ η τραυ­μα­τι­σμέ­νη γυναί­κα μετα­φέρ­θη­κε σε ασφα­λές σημείο.

Παράλ­λη­λα, υπό το συντο­νι­σμό και καθο­δή­γη­ση του Συντο­νι­στι­κού Επι­χει­ρη­σια­κού Κέντρου μετέ­βη­σαν και άλλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, καθώς και σταθ­μός ΕΚΑΒ, Πυρο­σβε­στι­κή και Διαπραγματευτής.

Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις ανα­πτύ­χθη­καν περι­με­τρι­κά, προ­κει­μέ­νου να λάβει χώρα επι­χεί­ρη­ση δια­πραγ­μά­τευ­σης, δια­σφα­λί­ζο­ντας τον χώρο.

Μετά από Εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή και ενώ ο άντρας δεν αντα­πο­κρι­νό­ταν, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις εισήλ­θαν στο δια­μέ­ρι­σμα, όπου εντό­πι­σαν τον άνδρα νεκρό, με τραύ­μα από πυρο­βό­λο όπλο.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο