Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Πίσω από κάθε λαϊκό πρόβλημα βρίσκεται η πολιτική της ΕΕ, την οποία ο Κ. Μητσοτάκης υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού σημειώνει:

«Ο κ. Μητσο­τά­κης με τα γνω­στά εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα περί στα­θε­ρό­τη­τας ζητά­ει την ψήφο του λαού για να επη­ρε­ά­ζει – όπως λέει — τις απο­φά­σεις στην ΕΕ. Το ζήτη­μα, βέβαια, είναι ακρι­βώς αυτό, ότι πίσω από κάθε λαϊ­κό πρό­βλη­μα — από την ακρί­βεια και την επί­θε­ση στο εργα­τι­κό λαϊ­κό εισό­δη­μα μέχρι την εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και το έγκλη­μα των Τεμπών — βρί­σκε­ται η ίδια η πολι­τι­κή της ΕΕ, την οποία ο κ. Μητσο­τά­κης υπη­ρε­τεί με από­λυ­τη συνέπεια.

Σε αυτές τις εκλο­γές, λοι­πόν, είναι κρί­σι­μο να εκφρα­στεί η λαϊ­κή απο­δο­κι­μα­σία απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή κυβέρ­νη­σης – ΕΕ, κάτι το οποίο δεν μπο­ρεί να γίνει μέσω κομ­μά­των που “αντι­πο­λι­τεύ­ο­νται” την κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη με σημαία την ευρω­ε­νω­σια­κή “κανο­νι­κό­τη­τα”, αλλά μέσα από την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ, που είναι ο μόνος συνε­πής αντί­πα­λος απέ­να­ντι σε αυτή τη “φυλα­κή των λαών”».

Κ. Μητσοτάκης στον ΣΚΑΙ:
Συγκρούστηκε με την πραγματικότητα που ζει ο λαός… 
εκβιάζοντας με τη σταθερότητα 

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης επι­χεί­ρη­σε με …«σεμνή» αλα­ζο­νεία να απο­δεί­ξει πως η κυβέρ­νη­ση κάνει ότι καλύ­τε­ρο μπο­ρεί για μια σει­ρά από ζητή­μα­τα που βασα­νί­ζουν και προ­κα­λούν δυσα­ρέ­σκεια στον λαό και την νεολαία.

Για την ακρί­βεια που κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, γεμί­ζο­ντας άγχος και ανα­σφά­λεια την εργα­τι­κή-λαϊ­κή οικο­γέ­νεια αφού ανέ­φε­ρε πως «αν υπήρ­χε μαγι­κή φόρ­μου­λα κάποια άλλη χώρα θα την είχε βρει», ανα­γνω­ρί­ζο­ντας χωρίς να το επι­διώ­κει ότι οι λαοί παντού πλη­ρώ­νουν το μάρ­μα­ρο της ίδιας βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής της ΕΕ. Ο Κ.Μητσοτάκης ισχυ­ρί­στη­κε στη συνέ­χεια ότι «Η οικο­νο­μία πάει καλά οι μισθοί αυξά­νο­νται και αυτό δεν αμφι­σβη­τεί­ται… Οι φόροι μειώ­νο­νται και το δια­θέ­σι­μο αυξά­νε­ται»! Όλα αυτή την στιγ­μή που το κρά­τος στέλ­νει τον ΕΝΦΙΑ μέχρι και σε πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, έχουν συγκε­ντρω­θεί 4 δις πλε­ό­να­σμα και από την άγρια φορο­λη­στεία του λαού ενώ εργα­ζό­με­νοι, με τον πλη­θω­ρι­σμό στα τρό­φι­μα να είναι στα ύψη, καλού­νται να ζήσουν με καθη­λω­μέ­νους μισθούς και των κατώ­τα­το στα 700 ευρώ καθα­ρά. Εκεί πάντως που απο­γεί­ω­σε την «σύγκρου­ση» με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήταν όταν ανέ­φε­ρε πως οι λογα­ρια­σμοί ρεύ­μα­τος έχουν μειω­θεί δρα­στι­κά λόγω του αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα στους ενερ­γεια­κούς κολοσ­σούς, την ώρα που ο λαός έχει γδαρ­θεί για να γιγα­ντω­θεί η κερ­δο­φο­ρία των συγκε­κρι­μέ­νων επιχειρήσεων.

Για το έγκλη­μα των Τεμπών σχο­λί­α­σε πως αν κάτι θα μπο­ρού­σε να γίνει καλύ­τε­ρα μετά την τρα­γω­δία, αυτό θα ήταν η καλύ­τε­ρη επι­κοι­νω­νία (!), εννο­ώ­ντας ουσια­στι­κά την χυδαία προ­σπά­θεια που κάνουν στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης να ισχυ­ρί­ζο­νται πως τα «Τέμπη δεν ήταν έγκλη­μα, δεν υπήρ­χε καμία συγκά­λυ­ψη» κ.λπ. Ενώ, κάνο­ντας ανα­φο­ρά στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή που προ­κά­λε­σε η πρό­τα­ση του ΚΚΕ είπε πως «άφη­σε μια άσχη­μη γεύ­ση». Φυσι­κά όχι απλά «άσχη­μη γεύ­ση» αλλά αηδία προ­κά­λε­σαν οι χει­ρι­σμοί της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας να τελειώ­νει άρον – άρον με την επι­τρο­πή και η ίδια η παρέμ­βα­ση του πρώ­ην Υπ. Κ. Καρα­μαν­λη και άλλων στε­λε­χών της σημε­ρι­νής και προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Πάντως, δυστυ­χώς για την κυβέρ­νη­ση η εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή έφε­ρε στο φως κρί­σι­μα στοι­χεία για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα αλλά και για την συγκά­λυ­ψη που επι­χει­ρή­θη­κε στη συνέχεια.

Κάνο­ντας ανα­φο­ρά στην δολο­φο­νία της Κυρια­κής έξω από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα των Αγ. Αναρ­γύ­ρων και τους ανα­τρι­χια­στι­κούς-εγκλη­μα­τι­κούς χει­ρι­σμούς της αστυ­νο­μί­ας είπε «Κάθε τρα­γω­δία θα είναι μια ευκαι­ρία να ανα­λο­γι­στού­με περισ­σό­τε­ρο» (!) και προ­σπά­θη­σε να δια­φη­μί­σει τα μέτρα που παίρ­νει η κυβέρ­νη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση της βίας κατά των γυναι­κών, τη στιγ­μή που είναι μετρη­μέ­νοι στα δάχτυ­λα μέχρι και οι ξενώ­νες για την υπο­δο­χή γυναι­κών που έχουν υπο­στεί κακο­ποι­η­τι­κές συμπεριφορές.

Ο Κ.Μητσοτάκης παρα­δέ­χθη­κε ότι γίνε­ται συζή­τη­ση για την παρά­δο­ση από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία αντιε­ρο­πο­ρι­κών συστη­μά­των Patriot και S‑300, είπε ότι αυτό δεν θα γίνει (δεν θα είναι το πρώ­το πράγ­μα που θα γίνει ενώ έχει πει ο πρω­θυ­πουρ­γός ότι δεν θα γίνει…) για να μην απο­δυ­να­μω­θεί η άμυ­να της χώρας. Αμέ­σως μετά είπε ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει στεί­λει και θα συνε­χί­σει να στέλ­νει στρα­τιω­τι­κό υλι­κό (άρα­γε αυτό δεν κρί­σι­μο για την άμυ­να της χώρας) στην αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Ζελέν­σκι, βαθαί­νο­ντας την εμπλο­κή της χώρας στους θανά­σι­μους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς με την ηχη­ρή συναί­νε­ση της συστη­μι­κής αντιπολίτευσης.

σσ.
Στη φωτο κεφα­λί­δας περι­χα­ρής ο πρω­θυ­πουρ­γός, σε “ανα­μνη­στι­κήμε τους σφα­γείς του λαού της Παλαιστίνης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο