Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γυναικοκτονίες: Απροστάτευτα τα θύματα της βίας, τεράστιες οι ευθύνες κράτους — κυβέρνησης

Τον «Γολ­γο­θά» που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες από την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία και αδια­φο­ρία μέχρι τις χρο­νο­βό­ρες πολυ­δά­πα­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε συμ­βου­λευ­τι­κά κέντρα και ξενώ­νες για κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες ανα­δει­κνύ­ει ξανά η δολο­φο­νία της 28χρονης γυναί­κας από τον 39χρονο πρώ­ην σύντρο­φό της, έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων, στο οποίο είχε κατα­φύ­γει για να ζητή­σει βοή­θεια και προστασία.

Ένα από τα ερω­τή­μα­τα που πρέ­πει να απα­ντη­θεί είναι για­τί η αξιω­μα­τι­κός Υπη­ρε­σί­ας δεν πήρε το 100 ώστε να ανοί­ξει σχε­τι­κή κάρ­τα, ενώ στο μικρο­σκό­πιο της έρευ­νας έχουν μπει και οι ενέρ­γειες του σκο­πού του Τμή­μα­τος προ­κει­μέ­νου να ξεκα­θα­ρι­στεί αν έπρα­ξε ως όφει­λε ή αν λει­τούρ­γη­σε με χρονοκαθυστέρηση.

Η εκπρό­σω­πος Τύπου της Αστυ­νο­μί­ας, Κων­στα­ντία Δημο­γλί­δου, μιλώ­ντας το πρωί της Τετάρ­της σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό σημεί­ω­σε ότι «δεν τέθη­κε ποτέ θέμα μη ύπαρ­ξης περι­πο­λί­ας στην περιο­χή, υπήρ­χε περι­πο­λία στην περιο­χή των Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων. Το ερώ­τη­μα είναι το για­τί δεν κλή­θη­κε το περι­πο­λι­κό από τους αστυ­νο­μι­κούς για να συνο­δεύ­σει την κοπέ­λα στο σπί­τι της».

Ακό­μη υπάρ­χουν δημο­σιεύ­μα­τα που κάνουν λόγο ότι ο φρου­ρός στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα ήταν κατα­δι­κα­σμέ­νος για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, που για αρκε­τούς μήνες μπή­κε στη φυλα­κή, ενώ είχε μπει σε διαθεσιμότητα.

Σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα, το 2023 με βού­λευ­μα απο­φυ­λα­κί­στη­κε και στη συνέ­χεια έκα­νε ενστά­σεις στα πει­θαρ­χι­κά με το χαρ­τί της απο­φυ­λά­κι­σης και επέ­στρε­ψε στην Αστυ­νο­μία. Ο φάκε­λός του παρέ­μει­νε ανοι­χτός ώσπου πριν από μερι­κές ημέ­ρες κατα­δι­κά­στη­κε τελε­σί­δι­κα από τον Άρειο Πάγο και τώρα ξεκί­νη­σε ξανά η δια­δι­κα­σία της απόταξης!

Με βάση και τα παρα­πά­νω νέα στοι­χεία απο­δει­κνύ­ο­νται ακό­μα πιο καθα­ρά οι ευθύ­νες κρά­τους και κυβέρ­νη­σης που αφή­νει απρο­στά­τευ­τα τα θύμα­τα της βίας, με οδυ­νη­ρά αποτελέσματα.

Παράλ­λη­λα σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση προ­κει­μέ­νου να απα­ντη­θεί μια σει­ρά βασι­κών ερω­τη­μά­των που αφο­ρούν στις ενέρ­γειες που έγι­ναν στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα…

Πηγή: 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο