Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Λαμπρούλης: Με μέτρα όπως το πρόστιμο η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της

«Η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί, με το μέτρο του προ­στί­μου των 100 ευρώ κάθε μήνα, να συγκα­λύ­ψει τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας», τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, σε σημε­ρι­νή του παρέμ­βα­σή στην ΕΡΤ1.

Όπως σημεί­ω­σε ο Γ. Λαμπρού­λης, «η κυβέρ­νη­ση φέρει ευθύ­νη για όλα εκεί­να τα μέτρα που δεν έχει πάρει και που οι υγειο­νο­μι­κοί όλης της χώρας ανα­δει­κνύ­ουν και διεκ­δι­κούν αγω­νι­στι­κά, όπως η ενί­σχυ­ση των νοσο­κο­μεί­ων, τα μέτρα προ­στα­σί­ας και η επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγείας».

Επι­σή­μα­νε ακό­μα, ότι «η κυβέρ­νη­ση, με αυτά τα μέτρα υπο­νο­μεύ­ει την προ­σπά­θεια του εμβολιασμού».

Σχε­τι­κά με το κύμα ακρί­βειας, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ υπο­γράμ­μι­σε ότι «η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει κάλ­πι­κες προσ­δο­κί­ες για την αύξη­ση κατώ­τα­του μισθού, πάνω στη βάση του απα­ρά­δε­κτου νόμου Αχτσιό­γλου — Βρού­τση που κρα­τά­ει καθη­λω­μέ­νο τον κατώ­τα­το μισθό, σε συν­δυα­σμό, την ίδια ώρα, με όλο το αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο με την κατάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας, των απλή­ρω­των υπε­ρω­ριών, της δεκά­ω­ρης υπε­ρερ­γα­σί­ας που συρ­ρι­κνώ­νει και στέλ­νει στα τάρ­τα­ρα μισθούς και δικαιώματα».

«Το 2% αύξη­ση του μισθού που ισχύ­ει από την 1η του νέου έτους, ήδη έχει εξα­νε­μι­στεί από την ακρί­βεια» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λαμπρού­λης υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ έχει προ­τεί­νει μέτρα ανα­κού­φι­σης του λαού όπως «η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ για είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης και καύ­σι­μα, αυξή­σεις στους μισθούς με κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων και επα­να­φο­ρά της Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας, δια­γρα­φή χρε­ών και μεί­ω­ση φορο­λο­γί­ας, επα­να­φο­ρά του αφο­ρο­λό­γη­του για αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και ουσια­στι­κή μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής και ελα­χι­στες εγγυ­η­μέ­νες για τους αγρότες».

Τέλος, τόνι­σε ότι οι αυξή­σεις στις τιμές της ενέρ­γειας, είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας που ακο­λού­θη­σαν με τις πολι­τι­κές τους όλες οι κυβερνήσεις».

Γ.Μ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο