Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): Άκρως επικίνδυνη για τον λαό η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης (VIDEO)

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή αντί­θε­ση του ΚΚΕ στην πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, που ακο­λου­θεί η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, σε συνέ­χεια των προη­γού­με­νων, εξέ­φρα­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, στην συνά­ντη­ση που είχε με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Νίκο Δένδια.

Σε δήλω­σή του, μετά την συνά­ντη­ση, ο Γ. Μαρί­νος τόνι­σε την αντί­θε­ση του ΚΚΕ στους σχε­δια­σμούς που έχουν μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο και που βάζουν το λαό μπρο­στά σε μεγά­λους κινδύνους.

«Συζη­τή­σα­με με τον κ. υπουρ­γό τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή, στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, την κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται μετά τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη και θέσα­με τις θέσεις του ΚΚΕ», είπε εισα­γω­γι­κά στην δήλω­σή του ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και στη συνέ­χεια τόνι­σε ότι «η πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού είναι άκρως επικίνδυνη».

Επί­σης, ανα­φε­ρό­με­νος στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, υπο­γράμ­μι­σε ότι «ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά στους αντα­γω­νι­σμούς με Ρωσία και Κίνα, οδη­γούν σε κλι­μά­κω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, και τρο­φο­δο­τούν νέο κύκλο συμ­βα­τι­κών και πυρη­νι­κών εξο­πλι­σμών που πλη­ρώ­νουν ακρι­βά οι λαοί».

Ακό­μα, υπο­γράμ­μι­σε ότι στις συν­θή­κες αυτές «σημειώ­νου­με ότι οι γενι­κό­τε­ροι αντα­γω­νι­σμοί, ο αντα­γω­νι­σμός ανά­με­σα στην ελλη­νι­κή και την τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη, η όξυν­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης και η αμφι­σβή­τη­ση της κυριαρ­χί­ας των ελλη­νι­κών νησιών είναι πάρα πολύ επι­κίν­δυ­νες εξελίξεις».

Και ξεκα­θά­ρι­σε ότι «στην πρά­ξη έχει καταρ­ρι­φθεί ο μύθος ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ είναι δυνά­μεις προ­στα­σί­ας της ασφά­λειας και της ειρή­νης ή είναι δυνά­μεις που μπο­ρούν να ανα­χαι­τί­σουν τις διεκ­δι­κή­σεις του τουρ­κι­κού κράτους».

Έχουν τερά­στιες και εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες, τόνι­σε ο Γ. Μαρί­νος επει­δή θέλουν να είναι κοντά στο ΝΑΤΟ η Τουρ­κία, να ενι­σχύ­ε­ται η νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ στους γενι­κό­τε­ρους αντα­γω­νι­σμούς, γι’ αυτό οι λεγό­με­νοι σύμ­μα­χοι δια­μορ­φώ­νουν το έδα­φος για έναν οδυ­νη­ρό συμ­βι­βα­σμό, που αφο­ρά την συνεκ­με­τάλ­λευ­ση και συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαίου.

Τέλος, σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ καλεί τον λαό να επα­γρυ­πνεί και σε συμπό­ρευ­ση μαζί του να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να για απε­μπλο­κή της χώρας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και τους γενι­κό­τε­ρους επι­κίν­δυ­νους σχεδιασμούς.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο