Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμαρχοι πρόθυμοι για όλα…

Με πρό­σχη­μα την καθα­ριό­τη­τα της πόλης, και το καλό της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας ο ένας μετά τον άλλο οι δήμαρ­χοι σπεύ­δουν να συν­δρά­μουν την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (εκλεγ­μέ­νοι είτε με τη στή­ρι­ξη ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη στή­ρι­ξη ΝΔ) και να συνε­τί­σουν τους (αχά­ρι­στους) εργαζόμενους.

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων απο­φάν­θη­κε ότι η ρύθ­μι­ση που εγκρί­θη­κε από τη Βου­λή ικα­νο­ποιεί ένα μεγά­λο μέρος των αιτη­μά­των της Ομο­σπον­δί­ας και χαρα­κτή­ρι­σε «άστο­χη και υπερ­βο­λι­κή» την από­φα­ση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για συνέ­χι­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων. Κάλε­ε­σε δε τους εργα­ζό­με­νους να επι­στρέ­ψουν στα καθή­κο­ντά τους, για­τί όπως λέει σε ανα­κοί­νω­σή του, «μόνο έτσι θα υπη­ρε­τή­σουν την απο­στο­λή τους και δε θα έρθουν αντι­μέ­τω­ποι με την κοινωνία»!!!

Και επει­δή όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος έκα­νε σαφές ότι «με την υπευ­θυ­νό­τη­τα που οι συν­θή­κες απαι­τούν και τα συμ­φέ­ρο­ντα της πρω­τεύ­ου­σας επι­βάλ­λουν, ο Δήμος Αθη­ναί­ων θα υπε­ρα­σπι­στεί τη δημό­σια υγεία». Δηλα­δή θα ανα­θέ­σει την απο­κο­μι­δή σε ιδιώτες.

Στην ίδια ρότα και η δήμαρ­χος Καβά­λα, Δ. Τσα­νά­κα έκα­νε ξεκά­θα­ρο ότι, αν δεν στα­μα­τή­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους συμ­βα­σιού­χοι στην καθα­ριό­τη­τα, θα δώσει εντο­λή σε ιδιώ­τη να ανα­λά­βει την απο­κο­μι­δή των σκουπιδιών.

Ο πολι­τι­κά­ντης πρό­ε­δρος της ΚΕΔΕ, φορώ­ντας την προ­βιά του φίλου, Γ. Πατού­λης, έκα­νε έκκλη­ση προς τους εργα­ζό­με­νους να επι­δεί­ξουν υπευ­θυ­νό­τη­τα: «Είναι ανά­γκη για λόγους δημό­σιας υγεί­ας οι πόλεις να καθα­ρι­στούν, να μην επι­τρέ­ψου­με», σημειώ­νει, «να στρα­φεί ενα­ντί­ον της αυτο­διοί­κη­σης η κοι­νω­νία». «Οι δίκαιοι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων μπο­ρούν να συνε­χι­στούν έχο­ντας στο πλευ­ρό τους το σύνο­λο της κοι­νω­νί­ας και της αυτοδιοίκησης».

Έτε­ρος υπε­ρα­σπι­στής της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής ο δήμαρ­χος Ηρα­κλεί­ου προ­σπα­θεί να δημιουρ­γή­σει απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό (αυτός έχει αρω­γό και το Εργα­τι­κό Κέντρο).

Ο Μπου­τά­ρης, ο Γκό­τσης… και ο κατά­λο­γος των δημάρ­χων – εμπρο­σθο­φυ­λα­κή της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής δεν έχει τελειω­μό… Ολοι τους με την επί­κλη­ση της κοι­νω­νί­ας που γίνε­ται κάθε φορά το βολι­κό εργα­λείο για να εφαρ­μό­ζε­ται η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή! (Η στά­ση τους ενδει­κτι­κή για το πώς στέ­κο­νται συνο­λι­κά απέ­να­ντι στις λαϊ­κές ανάγκες)

Συνε­πι­κου­ρού­με­νοι από το ΜΜΕ που κιν­δυ­νο­λο­γούν και καλ­λιερ­γούν τον κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό και εισαγ­γε­λείς που σπεύ­δουν να επι­βάλ­λουν το νόμο.

Το αίτη­μα των συμ­βα­σιού­χων «όχι απο­λύ­σεις — μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά» μας αφο­ρά όλους. Υπεύ­θυ­νη για το σκου­πί­δια στους δρό­μους είναι η κυβέρ­νη­ση που απο­λύ­ει μερι­κές χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους. Συνυ­πεύ­θυ­νοι είναι και οι δήμαρ­χοι που αντί να στα­θούν στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νουν σπεύ­δουν πρό­θυ­μα να υπο­νο­μεύ­σουν και να συκο­φα­ντή­σουν τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων και να υπο­κι­νή­σουν τους δημό­τες ενα­ντί­ον των εργαζομένων.

Τι αλή­θεια πρό­τει­νε η κυβέρ­νη­ση στους συμβασιούχους;

«Ούτε βήμα πίσω από το αίτη­μα για μετα­τρο­πή όλων των συμ­βά­σε­ων σε αορί­στου χρόνου»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο