Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα: Κατέθεσαν ο Μ. Δασκαλάκης και η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου

Την εικό­να μίας μητέ­ρας που πεν­θεί απα­ρη­γό­ρη­τη την πρώ­τη απώ­λεια παι­διού, αυτήν της Μαλέ­νας, έδω­σαν στις κατα­θέ­σεις τους στο ΜΟΔ τόσο ο Μάνος Δασκα­λά­κης που έχει ξεκι­νή­σει την κατά­θε­σή του σε προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση, όσο και η αδελ­φή της κατη­γο­ρου­μέ­νης, Δήμη­τρα Πισπιρίγκου.

Ο Μάνος Δασκα­λά­κης συνέ­χι­σε σήμε­ρα την κατά­θε­σή του για τις δολο­φο­νί­ες, σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία, των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας, της Μαλέ­νας το 2019 και της Ίρι­δας το 2021, που είχαν προη­γη­θεί του θανά­του της Τζωρ­τζί­νας για τον οποίο η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου κατα­δι­κά­στη­κε σε ισό­βια κάθειρξη.

Απα­ντώ­ντας σε ερω­τή­σεις ο πατέ­ρας των τριών παι­διών δήλω­σε πεπει­σμέ­νος πως οι θάνα­τοι και της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας, οφεί­λο­νται σε εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες της κατηγορουμένης.

Σε ερώ­τη­ση της συνη­γό­ρου υπε­ρά­σπι­σης της Πισπι­ρί­γκου, Ανα­στα­σί­ας Μπά­κα, ο μάρ­τυ­ρας είπε πως έχει πει­στεί για όσα κατα­λο­γί­ζο­νται στην πρώ­ην σύζυ­γό του και πως απο­δέ­χε­ται πλή­ρως ως κίνη­τρο για τις δολο­φο­νί­ες την, ανα­φε­ρό­με­νη στην κατη­γο­ρία, «εμμο­νή της με εμένα».

Ο μάρ­τυ­ρας είπε πως η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου όταν πέθα­νε η Μαλέ­να «έκλαι­γε συνέ­χεια μέσα στο σπί­τι, είχε έντο­να ξεσπά­σμα­τα» και ότι «αυτό κρά­τη­σε 4–5 μήνες».

Σε ερώ­τη­ση της κ. Μπά­κα σχε­τι­κά με το πώς δια­χει­ρί­στη­κε ο ίδιος το πέν­θος, ο μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε: «Τα έχω πεν­θή­σει, δύο χρό­νια είμαι κλει­σμέ­νος στο σπίτι».

Μπά­κα: Ποί­ου πρω­το­βου­λία ήταν οι συνε­ντεύ­ξεις που δόθηκαν;

Μάρ­τυ­ρας: Μαζί το απο­φα­σί­σα­με επει­δή γινό­ταν χαμός.

Μπά­κα: Πώς χαρα­κτη­ρί­ζα­τε άψο­γη τη σχέ­ση σας με την κατη­γο­ρού­με­νη μέχρι το θάνα­το της Μαλέ­νας, ενώ είχα­τε συνά­ψει εξω­συ­ζυ­γι­κή σχέση;

Μάρ­τυ­ρας: Καλή ήταν, αφού με συγχώρεσε.

Μπά­κα: Εσείς την ζηλεύατε;

Μάρ­τυ­ρας: Όχι.

Μπά­κα: Εσείς που ψάχνα­τε τα like δεν ζηλεύατε;

Μάρ­τυ­ρας: Όχι δεν είναι έτσι. Όταν τυχαία τα βλέπεις…

Μπά­κα: Είχε εμμο­νή μαζί σας, αλλά απί­στη­σε με άλλον άντρα;

Μάρ­τυ­ρας: Για να ζηλέ­ψω το έκανε.

Μπά­κα: Μα δεν σας το είπε. Εσείς το ανακαλύψατε…

Μάρ­τυ­ρας: Όταν το ανα­κά­λυ­ψα, αυτό μου είπε.

«Για πολ­λούς μήνες ήταν μαζε­μέ­νη στον κανα­πέ κι έκλαι­γε. Όλη μέρα έκλαι­γε.. Έλε­γε συνε­χώς “αυτή την ώρα η Μαλέ­να θα έλε­γε αυτό ή θα έκα­νε το άλλο”», είπε για την κατη­γο­ρου­μέ­νη στην κατά­θε­σή της η Δήμη­τρα Πισπιρίγκου.

Η μάρ­τυ­ρας περιέ­γρα­ψε την σκη­νή που δια­δρα­μα­τί­στη­κε στο κοι­μη­τή­ριο κατά το 9ήμερο μνη­μό­συ­νο της Μαλέ­νας όταν η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου «είχε πέσει στο μνή­μα κι έκλαι­γε και ο Μάνος την τρά­βη­ξε και της είπε “φτά­νει, είναι μπρο­στά το παι­δί”, επει­δή ήταν μπρο­στά η Τζωρτζίνα».

Η Δήμη­τρα Πισπι­ρί­γκου ανέ­φε­ρε παράλ­λη­λα πως «Δεν είδα ο Δασκα­λά­κης να βιώ­νει το πέν­θος. Είπε πως “ό,τι φεύ­γει, φεύ­γει”. Αυτό ειπώ­θη­κε σε μια συζή­τη­ση που κάνα­με για να βοη­θή­σου­με τη Ρούλα».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο