Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Στην υπαρξιακή πολιτική της ταυτότητα, η ΧΑ έχει το στοιχείο του αντικομμουνισμού. Ο κατεξοχήν εχθρός είναι ο κομμουνιστής…»

Καται­γι­στι­κές οι κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή που συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα μετά τη δια­κο­πή των γιορ­τών, τόσο για το ρόλο και την ευθύ­νη της ηγε­σί­ας της ΧΑ όσο και για τα κίνη­τρα και τον τρό­πο εκδή­λω­σης των επι­θέ­σε­ων τους.
Ο Πάνος Γκαρ­γκά­νας, διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας «Εργα­τι­κή Αλλη­λεγ­γύη», κατέ­θε­σε μετα­ξύ άλλων για σει­ρά επι­θέ­σε­ων από τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση από το 1992 μέχρι και σήμε­ρα, όπως π.χ. σε δημο­τι­κή σύμ­βου­λο στην Πετρού­πο­λη με ρόπα­λα, το 2011 που δια­κι­νού­σε την εφη­με­ρί­δα ενό­ψει πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας και κατα­δι­κά­στη­κε για την υπό­θε­ση το στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής Γιαν­νό­γκω­νας. Ο μάρ­τυ­ρας ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στην επί­θε­ση στους συν­δι­κα­λι­στές της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Ζώνης και τα κίνη­τρά της λέγο­ντας: «Είναι ο συν­δι­κα­λι­σμός και ο ιδε­ο­λο­γι­κός εχθρός, ο κομ­μου­νι­σμός, το ΚΚ. Δεν έγι­νε για­τί τσα­ντί­στη­κε ο πυρη­νάρ­χης της περιο­χής με τα στε­λέ­χη του ΠΑΜΕ. Είναι οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο». Ανέ­φε­ρε, επί­σης, ότι η αντι­με­τώ­πι­ση της επί­θε­σης από την ηγε­σία της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης ήταν πανηγυρική.

Νωρί­τε­ρα κατέ­θε­σε ο Δημή­τρης Χρι­στό­που­λος, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής του Παντεί­ου και πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ένω­σης για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που, στην οποία υπά­γε­ται και το Δίκτυο Κατα­γρα­φής Ρατσι­στι­κής Βίας. Ο μάρ­τυ­ρας είπε ότι οι επι­θέ­σεις της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης εντά­θη­καν από το 2011 έως 2013, ότι υπήρ­χε κοι­νός τρό­πος τέλε­σης αυτών των εγκλη­μά­των και με εμφα­νή πολι­τι­κή ανα­φο­ρά. Ανέ­φε­ρε ότι τα τάγ­μα­τα εφό­δου δήλω­ναν την ταυ­τό­τη­τα της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, ενώ σημεί­ω­σε ότι το 2011 έγι­ναν 350 επι­θέ­σεις και περί­που στις μισές οι δρά­στες δήλω­ναν ότι είναι χρυ­σαυ­γί­τες. «Η ιδιαι­τε­ρό­τη­τα της Χρυ­σής Αυγής είναι ότι στον πυρή­να της είναι η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Η δρά­ση των ταγ­μά­των εφό­δου είναι από­φα­ση της ηγε­σί­ας», πρό­σθε­σε, ενώ χαρα­κτή­ρι­σε την ιδε­ο­λο­γία της εθνικοσοσιαλιστική.

«Οι επι­θέ­σεις δεν απο­φα­σί­ζο­νται από αυτούς που τελούν το έγκλη­μα, αλλά ιεραρ­χι­κά, ήταν πολι­τι­κή επι­λο­γή» είπε ο κ. Χρι­στό­που­λος και πρό­σθε­σε: “Ο Αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής δεν λέρω­νε τα χέρια του με αίμα, είναι άλλος ο ρόλος του στην ιεραρ­χία της οργά­νω­σης, άλλοι το έκα­ναν, χωρίς μάλι­στα να υπάρ­χουν κυρώ­σεις στο κόμμα”.

Για τη στο­χο­ποί­η­ση και τις επι­θέ­σεις της σε συγκε­κρι­μέ­νες ομά­δες ανέ­φε­ρε ότι είναι στρα­τη­γι­κή που υπα­γο­ρεύ­ε­ται εντός πλαι­σί­ου εντο­λών. Μετα­ξύ αυτών ανέ­φε­ρε τη δολο­φο­νία του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν, τη δολο­φο­νία Φύσ­σα, τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες. Μάλι­στα για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές στη Ζώνη είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «στην υπαρ­ξια­κή πολι­τι­κή της ταυ­τό­τη­τα, η Χρυ­σή Αυγή έχει το στοι­χείο του αντι­κομ­μου­νι­σμού. Ο κατε­ξο­χήν εχθρός είναι ο κομ­μου­νι­στής…». Για τη δήλω­ση του αρχη­γού Μιχα­λο­λιά­κου περί ανά­λη­ψης πολι­τι­κής ευθύ­νης για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα, ο μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε ότι σημαί­νει «δηλώ­νω πολι­τι­κά υπεύ­θυ­νος γι’ αυτή την πρά­ξη, καλύ­πτω αυτή την πρά­ξη, σημαί­νει ότι δεν είμαι ο φυσι­κός αλλά ο ηθι­κός αυτουρ­γός, σημαί­νει ότι αυτή η πρά­ξη εντάσ­σε­ται σε ένα πλαί­σιο εντο­λών που εγώ δίνω».

Το πρωί, στο δικα­στή­ριο κατέ­θε­σε και ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Πίτ­τας, θύμα και ο ίδιος της Χρυ­σής Αυγής στην Κυψέ­λη ήδη από το 2000, εξαι­τί­ας της αντι­φα­σι­στι­κής του δρά­σης. Όπως απο­κά­λυ­ψε μάλι­στα, ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος εφό­δου που επι­τέ­θη­κε στον ίδιο και τους συντρό­φους του, μετά έγι­νε ειδι­κός φρου­ρός. Ο μάρ­τυ­ρας τόνι­σε ότι οι επι­θέ­σεις της Χρυ­σής Αυγής είναι πανο­μοιό­τυ­πες και «δεν γίνο­νται με βάση τις προ­σω­πι­κές δια­φο­ρές, χτυ­πιέ­ται η ιδε­ο­λο­γία, ο μετα­νά­στης» κ.λπ.

Ερω­τη­θείς για το αν ο Παύ­λος Φύσ­σας ήταν αντι­φα­σί­στας, απάντησε:

Ο Παύ­λος Φύσ­σας μου ήταν γνω­στός ως μου­σι­κός που τα τρα­γού­δια του απευ­θύ­νο­νται στη νεο­λαία και έχουν αντι­φα­σι­στι­κό μήνυ­μα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό κομ­μά­τι είναι το προ­φη­τι­κό: αυτό που λέει «είναι ωραίο να πεθά­νεις μια μέρα όρθιος», σαν να ήξε­ρε ότι κιν­δυ­νεύ­ει από χτυ­πή­μα­τα φασι­στών. Ο Παύ­λος Φύσ­σας δρού­σε σε μια περιο­χή που είχε μάρ­τυ­ρες της αντί­στα­σης στη ναζι­στι­κή κατο­χή. Είναι στί­χος που παρα­πέ­μπει ακρι­βώς σε αυτούς που δολο­φο­νή­θη­καν από ναζί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο